Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr X/130/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 wrze??nia 2011 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2011

Uchwa??a Nr X/130/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 wrze??nia 2011 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2011

Numer uchwa??y: 130
Numer sesji: 10
Rok: 2011

Uchwała Nr X/130/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 września 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2011 przyjętym Uchwałą Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2011 po stronie dochodów o kwotę 6.580.711 zł oraz zmian po stronie dochodów, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2011 po stronie wydatków o kwotę 6.580.711 zł oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 296.003.500 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 192.935.037 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 103.068.463 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 244.008.492 zł i dochody majątkowe w kwocie 51.995.008 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.420.356 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały”

4. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 38.527.843 zł”.

5. § 2 ust. 1 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 327.623.500 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 206.990.615 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 120.632.885 zł”

6. § 2 ust. 2 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 237.168.341 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 90.455.159 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

7. § 2 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 15.420.356 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały”.

8. § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 42.873.240 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 604.490 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały”.

9. § 3 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 roku w kwocie 41.711.667 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 22.891.615 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 18.820.052 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały”.

10. § 8 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 8 Tworzy się rezerwy:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 170.048 zł,
2) celowe w kwocie 2.665.495 zł, z tego:
 na podwyżki płac i pochodne pracowników oświaty w kwocie 1.614.495 zł,
 na wykup udziałów w kwocie 1.000 zł,
 na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 550.000 zł,
 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu „e-inclusion” POiG 8.3 w kwocie 200.000 zł,
 na budowę infrastruktury teleinformatycznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 300.000 zł”.

11. § 10 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 10 Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 3.000.000 zł,
2) zaciągania pożyczki oraz emisji obligacji komunalnych do wysokości 30.420.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
4) dokonywania zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę nie większą niż 1.000.000 zł,
5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach,
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostkom organizacyjnym Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych”.

12. § 13 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
㤠13
1. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 28.000 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych w kwocie 28.000 zł, jak w załączniku nr 1 2 do uchwały.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.300.000 zł przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 145.000 zł oraz na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.155.000 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
3. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 271.750 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 271.750 zł, jak w załączniku nr 12 do uchwały.
4. Wpłaty darowizn w formie pieniężnej przez mieszkańców w kwocie 325 zł przeznacza się na zakup materiałów do prac terapeutycznych, jak w załączniku nr 1 i 2 do uchwały”.

§ 3

1. Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2011 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2011 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/130/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 1 września 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 530.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za wniesienie aportem działki do Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o.,
b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 175.000 zł z tytułu zwiększenia środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5/4822/2g/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011 roku,
c) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 1.685.481 zł z tytułu niewykorzystania w określonym przez Radę terminie środków na wydatki niewygasające z końcem 2009 na realizację zadania pn.: „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”. Wydatki z roku 2009 na realizację ww. zadania nie wygasły na mocy ustawy o finansach publicznych z roku 2005 jako wydatki dotyczące realizacji zadań przy współudziale środków unijnych z terminem ich wykorzystania do dnia 31 grudnia 2010 roku,
d) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75862 o kwotę 383.158 zł (w tym: § 2007 o kwotę 322.199 zł, § 2009 o kwotę 56.859 zł, § 6207 o kwotę 3.485 zł i § 6209 o kwotę 615 zł) środków na realizację projektu pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start”. W związku z niemożliwością jego realizacji w 2010 roku nie została podpisana umowa. W odpowiedzi na ponowny nabór ogłoszony w 2011 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu i w dniu 2 sierpnia 2011 roku została podpisana umowa,
e) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 325 zł z tytułu wpływu darowizny na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy,
f) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 20.000 zł planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zakup i montaż windy dla Środowiskowego Domu Samopomocy, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3111-237/11 z dnia 8 sierpnia 2011 roku,
g) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 16.000 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych jako organ właściwy dłużnika alimentacyjnego oraz organ właściwy wierzyciela na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów,
h) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 10.000 zł z tytułu planowanych spłat niesłusznie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych,
i) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenie instalacji elektrycznej,
j) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 4.378.703 zł z tytułu dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych na zadaniu pn.: „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”. Ww. kwoty zostały zapisane jako wydatki niewygasające z końcem 2010 roku, jednak z uwagi na orzeczenie nieważności części zapisów uchwały przez organ nadzoru wygasły z końcem 2010 roku,
k) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 10.000 zł z tytułu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja parku Johana Hermana przy ul. Norwida w Lesznie”.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 145.000 zł z tytułu zwiększenia środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5/4822/2g/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011 roku,
b) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75862 o kwotę 12.640 zł (w tym: § 2007 o kwotę 10.744 zł i § 2009 o kwotę 1.896) środków na realizację projektu pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start”. W związku z niemożliwością jego realizacji w 2010 roku nie została podpisana umowa. W odpowiedzi na ponowny nabór ogłoszony w 2011 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu i w dniu 2 sierpnia 2011 roku została podpisana umowa.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 471.761 zł z tytułu korekty finansowej w wysokości 5% kwoty dofinansowania przyznanego w 2010 roku na realizację projektu „Zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie”,
b) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej”. Na sesji w dniu 21 czerwca 2011 roku omyłkowo dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdz. 60015,
c) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 100.000 zł środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg i ulic w mieście,
d) zmniejszenie w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 50.000 zł środków zaplanowanych na imprezy turystyczne oraz zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup biletów na imprezy kulturalno-rozrywkowe do dalszej sprzedaży w Informacji Turystycznej. Środki w kwocie 30.000 zł przenosi się do dz. 750 rozdz. 75075 z przeznaczeniem na sfinansowanie materiałów promocyjnych z logo Miasta,
e) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie materiałów promocyjnych z logo Miasta. Środki przenosi się z zadań z zakresu turystyki,
f) zwiększeniu rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 98.239 zł z następujących tytułów:
 zwiększenie o kwotę 530.000 zł z tytułu zrealizowanych dochodów zwrotu podatku VAT za wniesieniem aportem działki,
 zmniejszenie o kwotę 471.761 zł z tytułu korekty finansowej przyznanego dofinansowania w 2010 roku na realizacje projektu „Zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie”,
 zwiększenie o kwotę 100.000 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg i ulic w mieście,
 zmniejszenie o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz policji dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie,
g) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 383.158 zł środków na realizację projektu pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start”. W związku z niemożliwością jego realizacji w 2010 roku nie została podpisana umowa. W odpowiedzi na ponowny nabór ogłoszony w 2011 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu i w dniu 2 sierpnia 2011 roku została podpisana umowa,
h) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 175.000 zł z przeznaczeniem na remonty w szkołach podstawowych (kwota 129.000 zł) oraz wymianę okien w Szkole Podstawowej Nr 2 (kwota 46.000 zł),
i) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 222.500 zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek systemu oświaty oraz dla innych gmin na realizację zadań na podstawie porozumień oraz zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 14.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o ww. kwotę w zadaniach powiatu,
j) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 24.973 zł w związku z pracami zmierzającymi do przekazania kompleksu obiektów sportowych „Skateplaza” Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji,
k) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów oraz zwrot kosztów dojazdu członków komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Środki pochodzą z oszczędności w zadaniach powiatu,
l) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 325 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów do prac terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy. Środki pochodzą z wpłaty darowizny,
m) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż windy dla Środowiskowego Domu Samopomocy. Środki pochodzą ze zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
n) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
o) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 10.000 zł z tytułu planowanych niesłusznie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych finansowanych z dotacji z budżetu państwa oraz obowiązku przekazania ww. dochodów na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
p) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług remontowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Środki pochodzą z wpłaty odszkodowania od ubezpieczyciela,
q) zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85401 o kwotę 8.819 zł planowanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne z jednoczesnym zwiększeniem o ww. kwotę w zadaniach powiatu,
r) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród edukacyjnym uczniom gimnazjów. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w zadaniach powiatu,
s) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 6.064.184 zł z przeznaczeniem na realizację zadani pn.: „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”. Środki pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z włączenia niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających,
t) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem realizację przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja parku Johana Hermana przy ul. Norwida w Lesznie”. Środki pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
u) zmniejszenie w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 100.000 zł dotacji na zadania inwestycyjne dot.: „Modernizacji strzelnicy przy III LO – opracowanie projektu”. Zadanie będzie realizowane bezpośrednio przez szkołę,
v) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 24.973 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z planowanym oddaniem do użytkowania i wynajmem obiektu sportowego zlokalizowanego przy ulicach: Św. Franciszka z Asyżu, Okrzei i Szczepanowskiego,
w) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
• dz. 754 rozdz. 75412 na kwotę 7.000 zł w związku z koniecznością zakupu 8 szt. opon oraz wydatków bieżących związanych z wyjazdami strażaków do akcji pożarniczych,
• dz. 900 rozdz. 90095 na kwotę 21.785 zł w celu zwiększenia środków na wynagrodzenia bezosobowe dot. realizacji projektu „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo –zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności”.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej”. Na sesji w dniu 21 czerwca 2011 roku omyłkowo dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdz. 60015,
b) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71013 o kwotę 30.885 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z uzupełnieniem osnowy wysokościowej miasta Leszna dodatkowymi punktami III klasy. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 30.000 zł,
c) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75404 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego w wysokości 35.000 zł oraz doposażenie policjantów w sprzęt, poprawę warunków pracy oraz podniesienie standardów obsługi interesantów w wysokości 25.000 zł,
d) zmniejszenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 30.885 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z uzupełnieniem osnowy wysokościowej miasta Leszna dodatkowymi punktami III klasy,
e) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 12.640 zł środków na realizację projektu pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start”. W związku z niemożliwością jego realizacji w 2010 roku nie została podpisana umowa. W odpowiedzi na ponowny nabór ogłoszony w 2011 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu i w dniu 2 sierpnia 2011 roku została podpisana umowa,
f) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacji strzelnicy przy III LO – opracowanie projektu”,
g) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 145.000 zł z przeznaczeniem na remonty w szkołach zawodowych (kwota 45.000 zł) oraz remont dachu sali gimnastycznej i budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Technicznych (kwota 100.000 zł),
h) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 276.500 zł planu wydatków na dotacje dla jednostek systemu oświaty z jednoczesnym zwiększeniem w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 68.120 zł. O kwotę 208.500 zł dokonuje się zwiększenia w zadaniach miasta,
i) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 9.711 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w związku z uaktualnieniem danych. Środki pochodzą ze zmniejszenia w zadaniach miasta i zadaniach powiatu,
j) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 2.000 zł i jednocześnie zmiany na kwotę 1.324 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu członków komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Zmniejszone kwoty planu przenosi się do zadań miasta,
k) zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 892 zł planowanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne z jednoczesnym zwiększeniem o ww. kwotę w rozdz. 80195,
l) zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 14.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem o ww. kwotę w zadaniach miasta,
m) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75404 i rozdz. 75405 na kwotę 200.000 zł w związku z koniecznością uporządkowania planowanych wpłat na fundusz wsparcia Policji w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2011” po zmianach dokonanych następującymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
 nr 186/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku polegających na przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 i rozdz. 85212 na kwotę 2.347 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dot. Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świadczeń rodzinnych,
 nr 268/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku polegających na:
• zwiększeniu planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr FB.I-4.3111-214/11 z dnia 20 lipca 2011 roku o kwotę 600 zł w dz. 852 rozdz. 85219 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy,
• zwiększeniu planu dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z pismem nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku o kwotę 22.671 zł w dz. 750 rozdz. 75056 z przeznaczeniem na nagrody za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych,
• przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 1.150 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dot. świadczeń rodzinnych.
Dokonuje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegającą na zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 20.000 zł planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zakup i montaż windy dla Środowiskowego Domu Samopomocy, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3111-237/11 z dnia 8 sierpnia 2011 roku.

6. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2011” po zmianach dokonanych następującymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
 nr 187/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku polegających na:
• zwiększeniu planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr FB.I-7.3111-124/11 z dnia 26 maja 2011 roku o kwotę 1.846 zł w dz. 853 rozdz. 85321 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
• zwiększeniu planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr FB.I-4.3111-34/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku o kwotę 45.579 zł w dz. 853 rozdz. 85334 z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty – pokrycie kosztów przejazdu, bieżące zagospodarowanie oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki – zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji,
• przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 562 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna,
 w dz. 750 rozdz. 75045 na kwotę 131 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Urzędu Miasta Leszna dot. przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych,
 w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 40.325 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zmiana dotyczy zwiększenia środków na zakup umundurowania, zapłatę za szkolenia oraz dokonanie przeglądu technicznego pojazdów samochodowych i sprzętu specjalistycznego,
 nr 207/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku polegających na:
• zwiększeniu planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr FB.I-4.3111-194/11 z dnia 7 lipca 2011 roku o kwotę 39.000 zł w dz. 710 rozdz. 71015 z przeznaczeniem na realizację wykonawstwa zastępczego – rozbiórkę części budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 3 w Lesznie, który uległ katastrofie budowlanej i stanowi zagrożenie – stosowanie do wniosku Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru budowlanego z dnia 10 czerwca 2011 roku nr KP.3111.9.2011.WW,
• przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 1.900 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna,
 nr 269/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku polegających na:
• zwiększeniu planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr FB.I-4.3111-204/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku o kwotę 9.882 zł w dz. 852 rozdz. 85204 z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych,
• przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75045 na kwotę 95 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Urzędu Miasta dot. zadań związanych z komisjami poborowymi.

7. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2011” po zmianach dokonanych zarządzeniem nr 188/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 29 czerwca 2011 roku polegających na zwiększeniu planu dotacji w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 73.677 zł na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących realizacji całodobowej opieki nad dziećmi, z niżej wymienionych jednostek pozostających na terenie miasta Leszna oraz zmiany planu z podziałem na poszczególne jednostki na kwotę 58.745 zł w celu urealnienia planu dochodów.

8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
• zwiększenia kwot realizowanych zadań inwestycyjnych,
• wprowadzenie nowych tytułów oraz zmniejszenie kwot zakupów inwestycyjnych,
• zmiany kwot dotacji na zadania inwestycyjne realizowane przez zakłady budżetowe
• wprowadzenie zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nadmiernie pobranych.
Dokonuje się również zmiany tytułu dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w następujący sposób: tytuł „modernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Chrobrego” zastępuje się tytułem: „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Chrobrego”. Jednocześnie dokonuje się aktualizacji załącznika po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 206/2011 z dnia 15 lipca 2011 r. polegających na zmniejszeniu planu dotacji w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.507.500 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3111-155/11 z dnia 14 czerwca 2011 roku.

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków następujących zadań inwestycyjnych:
 „Wymiana okien na energooszczędne w szkole Podstawowej Nr 2” o kwotę 46.000 zł,
 „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” o kwotę 6.064.184 zł
oraz wprowadzenie nowych tytułów zadań inwestycyjnych:
 „Modernizacja strzelnicy przy III LO – opracowanie projektu” o kwotę 100.000 zł,
 „Modernizacja dachu sal gimnastycznych i budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Technicznych” o kwotę 100.000 zł.
Dokonuje się również aktualizacji załącznika po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 206/2011 z dnia 15 lipca 2011 r. polegających na zmniejszeniu planu dotacji w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.507.500 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3111-155/11 z dnia 14 czerwca 2011 roku.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany:
 dz. 754 rozdz. 75412 dla Ochotniczej Straży Pożarnej:
• zmniejszenie poz. „zakup sprzętu przeciwpożarowego” w kwocie 7.000 zł,
 dz. 801 rozdz. 80101 dla Szkół Podstawowych:
• zmniejszenie poz. „zakup modułu interaktywnego” w kwocie 3.600 zł,
• zmniejszenie poz. „zakup 2 tablic interaktywnych” w kwocie 500 zł,
 dz. 852 rozdz. 85203 dla Środowiskowego Domu Samopomocy:
• wprowadzenie poz. „zakup i montaż windy” w kwocie 20.000 zł.

11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i polegają na:
• zmniejszeniu o kwotę 100.000 zł zadania pn.: „Modernizacja strzelnicy przy III LO – opracowanie projektu”,
• zmniejszeniu o kwotę 11.700 zł zadania pn.: „Zakup aeratora do konserwacji boisk trawiastych”,
• zwiększeniu o kwotę 11.700 zł zadania pn.: „Budowa automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego na stadionie A. Smoczyka”.

12. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są ze zmniejszeniem dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę 100.000 zł oraz zwiększeniem wpłaty na fundusz policji w wysokości 60.000 zł.
Dokonuje się również zmian kwot dotacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami jednostek systemu oświaty.

13. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości 2.480 zł z tytułu wpłaty odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. oraz odsetek w kwocie 60 zł (dz. 801 rozdz. 80104 i rozdz. 80110).

14. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i polegają na zmniejszeniu poz. „Dotacje na inwestycje” oraz „Koszty inwestycyjne” o kwotę 100.000 zł

15. Załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku dotyczą zmniejszenia planu wydatków na realizację projektu pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” oraz zwiększenia planu wydatków na realizację projektu pn.: „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”.Opracował: Akceptował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.