Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr IX/129/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: przyj?cia ??Miejskiego programu na rzecz wspierania os??b niepe??nosprawnych w mie??cie Lesznie na lata 2011-2013?

Uchwa??a Nr IX/129/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: przyj?cia ??Miejskiego programu na rzecz wspierania os??b niepe??nosprawnych w mie??cie Lesznie na lata 2011-2013?

Numer uchwa??y: 129
Numer sesji: 9
Rok: 2011


Uchwała Nr IX/129/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie: przyjęcia „Miejskiego programu na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w mieście Lesznie na lata 2011-2013”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 35a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje się „Miejski program na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w mieście Lesznie na lata 2011-2013”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§2
Traci moc uchwała Rady Miejskiej Leszna Nr XX/222/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w mieście Lesznie”.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie
do uchwały Nr IX/129/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 czerwca 2011 roku.
w sprawie: przyjęcia „Miejskiego programu na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w mieście Lesznie na lata 2011-2013”

Zgodnie z treścią art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat zobowiązany jest do opracowania i realizacji powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
Program wyznacza cele oraz definiuje zadania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych realizowane przez samorządowe jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zawarte w nim cele i zadania są odpowiedzią na lokalne potrzeby osób niepełnosprawnych oraz propozycje programowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Program powstał w oparciu o diagnozę problemów społecznych w mieście Lesznie opracowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie i wpisuje się w Strategię rozwiązywania problemów społecznych w mieście Lesznie. Program został również skonsultowany z organizacjami pozarządowym miasta Leszna.
W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie powyższej uchwały.

Opracował:
MOPR


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja So??tysiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.