Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr IX/128/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: okre??lenia trybu i szczeg????owych kryteri??w oceny wniosk??w o realizacj? zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwa??a Nr IX/128/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: okre??lenia trybu i szczeg????owych kryteri??w oceny wniosk??w o realizacj? zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Numer uchwa??y: 128
Numer sesji: 9
Rok: 2011
Uchwała Nr IX/128/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19c ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego Miasta Leszna w ramach inicjatywy lokalnej.


§ 2.
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536);
2) inicjatorze – należy przez to rozumieć mieszkańców Miasta Leszna, składających wniosek o realizację zadania publicznego, bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Miasta Leszna;
3) Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Leszna.
2. Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy, obejmującej działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność Miasta Leszna reguluje uchwała Rady Miejskiej Leszna Nr XXIII/231/2004 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie inicjowania, finansowania i realizacji niektórych zadań inwestycyjnych gminy przy dobrowolnym wsparciu ludności zmieniona uchwałą Nr XLVII/578/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXIII/231/2004 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie inicjowania, finansowania i realizacji niektórych zadań inwestycyjnych gminy przy dobrowolnym wsparciu ludności.


§ 3.

1. Wysokość udziału Inicjatora w kosztach zadania publicznego realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych wynosi minimum 30% całości kosztów.
2. Corocznie w budżecie Miasta Leszna tworzona będzie rezerwa celowa przeznaczona na sfinansowanie udziału Miasta Leszna w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych.
§ 4.
1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:
1) nazwę i opis zadania;
2) termin realizacji zadania;
3) informacje o grupie inicjatywnej;
4) miejsce wykonywania zadania;
5) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji;
6) opis dotychczas wykonanych prac;
7) opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;
8) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna;
9) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy w tym:
a) całkowity koszt,
b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,
c) oświadczenie o zgromadzonych środkach finansowych, na poziomie nie niższym, niż 15% kosztu realizacji zadania,
d) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania;
10) informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy
z administracją publiczną;
11) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami.
2. Wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych należy składać w Urzędzie Miasta Leszna w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym realizowane ma być zadanie.
§ 5.
1. Kryteria oceny wniosków:
1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej;
2) liczba uczestników inicjatywy lokalnej;
3) wkład własny grupy inicjatywnej na poziomie nie niższym, niż 30% kosztu realizacji zadania;
4) liczba osób, którym służyć będzie zadanie publiczne wykonane w ramach inicjatywy lokalnej.
2. Środków wydatkowanych przez Inicjatora na przygotowanie inicjatywy lokalnej (przed dniem złożenia wniosku) nie zalicza się do wkładu własnego Inicjatora.

§ 6.
1. Inicjatywy lokalne zostaną wybrane do realizacji w trybie konkursu, przy czym rozstrzygnięcie dotyczące danego roku budżetowego winno nastąpić w terminie do 2 miesięcy od uchwalenia budżetu.
2. W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu konkursu pozostaną wolne środki finansowe, przeznaczone w budżecie Miasta Leszna na zadania w ramach inicjatyw lokalnych, Prezydent Miasta ogłasza drugi konkurs na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Ogłoszenie o konkursie musi zawierać wskazanie terminu składania wniosków, który nie może być krótszy niż 14 od dnia ogłoszenia.
3. Prezydent ogłasza kolejny konkurs, jeżeli pomimo zastosowania procedury określonej w ust.2 nadal pozostają w budżecie wolne środki na ten cel.
4. Konkurs, o którym mowa w ust. 1-3 przeprowadza Komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Leszna, zwana dalej Komisją.
5. Komisja działa w składzie co najmniej 3 osób, a decyzje podejmuje zwykłą większością głosów.
6. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, przed jego rozpatrzeniem przez Komisję musi być zaopiniowany przez właściwy merytorycznie Wydział Urzędu Miasta Leszna lub Jednostkę Organizacyjną Miasta Leszna w terminie trzech tygodni od daty otrzymania niezbędnych dokumentów.
7. Rozstrzygniecie Komisji podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.


§ 7.
1. O wynikach konkursu inicjatorzy informowani będą pisemnie lub faksem oraz przez ogłoszenie na stronie BIP w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
2. Umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej z inicjatorem zawierana jest w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie
do uchwały Nr IX/128/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 czerwca 2011 roku


w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.Nowelizacja ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.
Zakres inicjatywy lokalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych określa art. 19 b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Inicjatywa lokalna może obejmować w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, działalność charytatywną, podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania, działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa), ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego), porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Uwzględniając powyższe zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Opracował: MOPRInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja So??tysiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.