Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr IX/127/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: przyj?cia Lokalnego Planu Dzia??a?? dla Leszna wypracowanego w ramach projektu Rola szk???? wy??szych w rozwoju gospodarczym miast (RUnUP)

Uchwa??a Nr IX/127/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: przyj?cia Lokalnego Planu Dzia??a?? dla Leszna wypracowanego w ramach projektu Rola szk???? wy??szych w rozwoju gospodarczym miast (RUnUP)

Numer uchwa??y: 127
Numer sesji: 9
Rok: 2011
Uchwała Nr IX/127/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku


w sprawie: przyjęcia Lokalnego Planu Działań dla Leszna wypracowanego w ramach
projektu Rola szkół wyższych w rozwoju gospodarczym miast (RUnUP)

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§1

Przyjmuje się Lokalny Plan Działań dla Leszna opracowany przez Lokalną Grupę Wsparcia w ramach projektu Rola szkół wyższych w rozwoju gospodarczym miast – RUnUP dofinansowanego z programu URBACT II określony w załączniku nr 1.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie
do uchwały Nr IX/127/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Działań dla Leszna wypracowanego w ramach
projektu Rola szkół wyższych w rozwoju gospodarczym miast (RUnUP)


Miasto Leszno dążąc do dalszego zrównoważonego rozwoju staje wobec nowych wyzwań globalnej gospodarki. Walcząc o utrzymanie swojej pozycji konkurencyjnej musi zmierzyć się z problemami lokalnych przedsiębiorców i stwarzać warunki do dalszej transformacji lokalnej gospodarki w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. Te główne wyzwania dla Leszna były przedmiotem projektu Rola szkół wyższych w rozwoju gospodarczym miast – RUnUP, który był realizowany od listopada 2008 i dobiega końca w lipcu br. Efektem realizacji projektu jest Lokalny Plan Działań, który powstał w oparciu o Strategię rozwoju Leszna oraz wypracowaną dzięki współpracy w ramach potrójnej spirali Strategię rozwoju gospodarczego Leszna. Kluczową rolę w realizacji projektu odgrywała Lokalna Grupa Wsparcia, powołana przez Prezydenta Miasta Leszna. W jej skład wchodzili przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, szkół wyższych, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy. Pracując nad stworzeniem LPD Grupa podejmowała różnorodne działania zaplanowane w projekcie. Wspólnie wypracowano diagnozę stanu lokalnej gospodarki, która stanowiła podstawę do opracowania dokumentów strategicznych. Członkowie LGW zapoznawali się z doświadczeniami innych europejskich miast służącymi budowie gospodarki opartej na wiedzy, poprzez udział w wizytach studyjnych, konferencjach tematycznych i stażach, a także szkoleniach i spotkaniach organizowanych na miejscu w Lesznie.
Zebrane doświadczenia, nagromadzona wiedza i współpraca różnych aktorów potrójnej spirali doprowadziła do wypracowania spójnego i kompleksowego Lokalnego Planu Działań, którego realizacja zapewni skuteczną transformację lokalnej gospodarki w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, a w konsekwencji gospodarczy sukces miasta i jego mieszkańców.
W dokumencie przedstawiono drogę dochodzenia do sformułowania Lokalnego Planu działań. Zanalizowano uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju Leszna. Uwzględniono szczególną rolę szkół wyższych dla dalszego wzrostu gospodarczego miasta. Omówiono podjęte w ramach projektu działania tworzące ramy strategiczne Planu. Przedstawiono także metodologię tworzenia oraz zasady pacy Leszczyńskiej Lokalnej Grupy Wsparcia. Wreszcie zestawiono zadania i projekty ujęte w Lokalnym Planie Działań wraz z ich szczegółowym opisem. W ostatniej części opracowania sformułowano wnioski płynące z realizacji projektu RUnUP dla Leszna. Ich realizacja zapewni skuteczność oddziaływania Lokalnego Planu Działań na lokalną gospodarkę.
Szczegóły przedstawiono na konferencji podsumowującej rezultaty projektu RUnUP dla Leszna w dniu 25.05.2011.
Opracował:
Wydział Promocji i Rozwoju
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.