Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr IX/125/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie powo??ania zespo??u opiniuj?cego kandydat??w na ??awnik??w do S?du Okr?gowego w Poznaniu ?? O??rodek Zamiejscowy w Lesznie oraz do S?du Rejonowego w Lesznie.

UCHWA?A Nr IX/125/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie powo??ania zespo??u opiniuj?cego kandydat??w na ??awnik??w do S?du Okr?gowego w Poznaniu ?? O??rodek Zamiejscowy w Lesznie oraz do S?du Rejonowego w Lesznie.

Numer uchwa??y: 125
Numer sesji: 9
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr IX/125/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie oraz do Sądu Rejonowego w Lesznie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm./ Rada Miejska Leszna postanawia:
§ 1.
Powołać zespół opiniujący kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie oraz do Sądu Rejonowego w Lesznie w którego skład wchodzą radni Rady Miejskiej Leszna oraz zgłoszeni przez Prezydenta Miasta Leszna urzędnicy:
1. Wojciech Zimniak - radny
2. Tadeusz Feliczak - radny
3. Stefania Ratajczak - radna
4. Marek Wein - radny
5. Czesława Surmacz – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
6. Maciej Dziamski – Sekretarz Miasta Leszna
§ 2.
Zespół opiniujący ze swego składu wybierze przewodniczącego.
§ 3.
Zespół opiniujący przedstawi Radzie Miejskiej Leszna opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie, nie później niż w dniu wyboru ławników.
§ 4.
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Leszna do udzielenia niezbędnej pomocy zespołowi w jego pracach.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Tadeusz Pawlaczyk


UZASADNIENIE
do uchwały Nr IX/125/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie oraz do Sądu Rejonowego w Lesznie

31 grudnia 2011 roku upływa kadencja ławników do sądów powszechnych. Ławników do sądów okręgowych oraz rejonowych wybierają rady gmin, których obszar objęty jest właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym.
Wybory przygotowują gminy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wybory odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja ławników.
Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 20 maja 2011 roku zachodzi potrzeba wyboru przez Radę Miejską Leszna następującej liczby ławników:
- do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie 29 ławników do rozpoznawania spraw cywilnych pierwszej instancji powierzonych sądom okręgowym z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w : Gostyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu; z wyłączeniem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
- do Sądu Rejonowego w Lesznie 23 ławników, w tym 14 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Stosownie do art. 163 § 2 ustawy o ustroju sądów powszechnych, przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia radzie na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.


Opracował:
Wydział Spraw ObywatelskichInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.