Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR IX/124/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie przyj?cia planu nadzoru nad ????obkami i klubami dzieci?cymi

UCHWA?A NR IX/124/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie przyj?cia planu nadzoru nad ????obkami i klubami dzieci?cymi

Numer uchwa??y: 124
Numer sesji: 9
Rok: 2011UCHWAŁA NR IX/124/2011
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 21 czerwca 2011 roku


w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 54 i art.55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), uchwala się co następuje:


§ 1

Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi:
Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Leszna przez inne niż Miasto Leszno podmioty dokonywana jest raz w roku kalendarzowym.

§ 2
Niezależnie od planu nadzoru przyjętego w niniejszej uchwale, pierwszą kontrolę przeprowadza się w okresie 2 miesięcy od rozpoczęcia działalności przez podmioty, o których mowa w § 1.

§ 3
W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych mogą być prowadzone czynności sprawdzające ich realizację.


§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/124/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku


w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi


Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Prezydent Miasta Leszna sprawuje nadzór nad żłobkami oraz klubami dziecięcymi działającymi na terenie Miasta Leszna w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Powyższy nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze uchwały.
W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka lub klubu dziecięcego Prezydent Miasta Leszna prowadzi czynności nadzorcze także poza planem nadzoru uchwalanym przez Radę Miasta Leszna.
Czynności nadzorczych dokonują osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Leszna, które są uprawnione w szczególności do:
1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu lokalu lub ich części w dniach i godzinach, w których działalność jest lub powinna być wykonywana;
2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem nadzoru;
3) dostępu do dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w nadzorowanych żłobkach lub klubach dziecięcych.
W przypadku stwierdzenia, że podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy nie spełnia standardów dotyczących sprawowanej opieki, organ sprawujący nadzór zobowiązuje go do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy ma prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń poczynionych w wyniku czynności nadzorczych, w terminie 7 dni od otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, Prezydent Miasta sporządza stanowisko na piśmie i przekazuje je podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy. W celu zbadania, czy i w jakim zakresie są realizowane zalecenia pokontrolne można prowadzić czynności sprawdzające. W przypadku nie usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości, prezydent Miasta Leszna wykreśla z rejestru żłobek lub klub dziecięcy.
Opracował:
Wydział Edukacji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.