Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr IX/123/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne.

Uchwa??a Nr IX/123/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne.

Numer uchwa??y: 123
Numer sesji: 9
Rok: 2011
Uchwała Nr IX/123/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt. 7; ust. 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zmianami) i §17 ust.5 Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008r. Nr 48 poz. 1014) uchwala się, co następuje:
§1

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne zbywanych na rzecz najemców – wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały – w wysokości określonej w tym załączniku, według zasad ustalonych w §17 ust. 3 uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna.

§ 2

W tabeli stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XXIII/252/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wprowadza się następujące zmiany :
1) skreśla się wiersz „14”i „33”
2) wiersze : „ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34,” otrzymują odpowiednio numerację : „14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32”.
§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/123/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

Z wnioskiem o nabycie nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne zwrócili się najemcy mieszkań wymienionych w załączniku do projektu uchwały.
Wszystkie lokale znajdują się w budynkach wymienionych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność m. Leszna.
Przepisy art. 68 ust 1 pkt 7, ust 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami umożliwiają za zgodą Rady, udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za prawo wieczystego użytkowania, ustalonej w sposób określony w art. 67 ust 3 ustawy.
Zaproponowane w projekcie Uchwały bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, zostały określone w oparciu o zasady ustalone w §17 ust 3 Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna, odnoszące się do czasookresu zamieszkiwania (1 rok – 1% bonifikaty), wieku budynku, w którym znajduje się mieszkanie (budynki wybudowane do 1945r. włącznie–60%, budynki wybudowane po 1945 – 45%) i dochodu najemcy, który nabywa lokal.
W przypadku, gdy dochód miesięczny na 1 członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o sprzedaż lokalu, udziela się bonifikaty w wysokości 40% od ceny sprzedaży i pierwszej opłaty rocznej za prawo wieczystego użytkowania. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu w 2010 r. pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki za ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe wynosiło 2.917,14 zł (MP nr 11 poz. 120 z 2011r.).
Uchwałą Nr XXII/252/2008 z dnia 26.06.2008 r. Rada Miejska Leszna wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 34 lokali sprzedawanych na rzecz najemców.
Najemcy lokali wymienionych w wierszu 14 i 33 tabeli stanowiącej załącznik do w/w Uchwały w 2008 roku zrezygnowali z nabycia zajmowanych lokali. Biorąc pod uwagę upływ czasu, cena sprzedaży lokali wymieniona w kolumnie 4 i 5 jak i również wysokość bonifikaty, która uzależniona jest m.in. od okresu zamieszkiwania najemcy i jego dochodu, uległy deaktualizacji. W przypadku ponownego wniosku najemców na nabycie lokali wymagane będzie nowe postępowanie w przedmiocie ustalenia ceny sprzedaży lokali i warunków ich zbycia.
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

Opracował:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.