Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr IX/122/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wyra??enia zgody na zawarcie umowy dzier??awy gruntu na okres powy??ej 3 lat

Uchwa??a Nr IX/122/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wyra??enia zgody na zawarcie umowy dzier??awy gruntu na okres powy??ej 3 lat

Numer uchwa??y: 122
Numer sesji: 9
Rok: 2011Uchwała Nr IX/122/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 4 w związku z art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie przez trwałego zarządcę Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie na rzecz „BUD – NET” – Joanna Szeibe, ul. Ochocza 12, 64 – 100 Leszno, kortów tenisowych na stadionie im. A. Smoczyka, przy ul. 17 Stycznia w Lesznie, o powierzchni 3.500 m 2, na okres 10 lat.


§ 2

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
o której mowa w § 1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna oraz dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/122/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat


Przepis art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159 ze zmianami) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres trwałego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póź. zmianami) trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Z przepisu art. 43 ust. 2 pkt. 3 tej ustawy wynika, że jednostka organizacyjna z zastrzeżeniem ust. 6, ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do: oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę, albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Stosownie do art. 37 ust. 4 przedmiotowej ustawy zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Zgoda Rady Miejskiej Leszna jest zatem niezbędna do zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat.
Na podstawie Decyzji Nr G.7224-VIII MOSiR/2/93 z dnia 24.11.1993 r. Zarządu Miasta Leszna, korty tenisowe przy ul. 17 Stycznia przekazane zostały w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lesznie na czas nieoznaczony.
W miesiącu kwietniu br. MOSiR ogłosił konkurs na dzierżawę kortów tenisowych położonych na stadionie im. Alfreda Smoczyka. Wpłynęła jedna oferta od firmy „BUD - NET” – Joanna Szeibe, ul. Ochocza 12, 64 – 100 Leszno. Z w/w firmą została podpisana umowa najmu na okres 3 lat.
Jednocześnie firma „BUD – NET” złożyła prośbę o wyrażenie zgody na ustawienie ogrzewanej hali tenisowej o konstrukcji lekkiej związanej na stałe z gruntem, co umożliwiałoby korzystanie z kortów przez cały rok.
Z uwagi na koszty i plany inwestycyjne związane z przedsięwzięciem dzierżawca wnioskuje o podpisanie umowy na co najmniej 10 lat, co pozwoli rekompensować poniesione nakłady.
Podjęcie uchwały jest zatem zasadne.

Leszno, dnia 02 czerwca 2011 r.

Opracował;
Wydział Kultury i Kultury FizycznejInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.