Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A NR IX/119/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wyra??enia stanowiska do dzia??a?? podejmowanych przez resort finans??w zmierzaj?cych do zmniejszenia deficytu sektora finans??w publicznych w najbli??szych latach

U C H W A ? A NR IX/119/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wyra??enia stanowiska do dzia??a?? podejmowanych przez resort finans??w zmierzaj?cych do zmniejszenia deficytu sektora finans??w publicznych w najbli??szych latach

Numer uchwa??y: 119
Numer sesji: 9
Rok: 2011

U C H W A Ł A NR IX/119/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia stanowiska do działań podejmowanych przez resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych w najbliższych latach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zez zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia:

§ 1

Wyrazić stanowisko do działań podejmowanych przez resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych w najbliższych latach
o następującej treści:
W trosce o rozwój sektora finansów publicznych z dużym zaniepokojeniem obserwujemy podejmowane w ostatnim czasie przez resort finansów publicznych działania zmierzające do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych
na najbliższe lata.
Wcześniejsze decyzje rządu Rzeczypospolitej Polskiej z jednej strony spowodowały zwiększenie wysiłku inwestycyjnego gmin, miast, powiatów
i województw, a z drugiej strony wiązały się ze wzrostem korzystania przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków zwrotnych do finansowania inwestycji. Planowany zamiar zredukowania w najbliższych latach deficytu sektora finansów publicznych, w tym budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie może nastąpić głównie naszym kosztem. Sytuacja taka spowoduje na pewno zmniejszenia wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym również pogorszenie efektywności wykorzystania środków strukturalnych Unii Europejskiej. Wiązać się to będzie z pewnością z zahamowaniem tempa rozwoju gmin, powiatów
i rozwoju Polski. Możliwe będą także inne negatywne skutki ekonomiczne i prawne tego rodzaju działań.
Nie zgadzamy się z działaniami, by ograniczyć deficyt jednostek samorządu terytorialnego w relacji do planowanych dochodów i to w tak niekorzystnych dla tych jednostek proporcjach. Nie godzimy się na zahamowanie rozwoju gmin i Polski. Uważamy, że należy szukać rezerw w nieracjonalnych wydatkach sektora finansów państwa, a nie w ograniczaniu deficytu jednostek samorządowych.
Uchwalone w roku 2007 zmiany w podatku PIT, spowodowały spadek dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego bez jakichkolwiek rekompensat, a tym samym spowodowały konieczność ratowania się przez
te podmioty zwiększaniem deficytu budżetowego, aby należycie wywiązać się
z zadań wynikających ze sformułowanego przez rząd planu wydatkowania środków UE i zapewnienia ich niezbędnego współfinansowania.
W tym też zakresie, w całej rozciągłości solidaryzujemy się ze Stanowiskiem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w sprawie stanu finansów miast na tle całego sektora finansów publicznych, podjętym w dniu 1 kwietnia 2011r. w Poznaniu.
Oczekujemy, że rząd podejmie w tym zakresie stosowne działania w ścisłej współpracy z jednostkami i organizacjami samorządowymi reprezentowanymi
w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr IX/119/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie” wyrażenia stanowiska do działań podejmowanych przez resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych w najbliższych latach


W odniesieniu do niedawnych działań Rządu RP oraz Ministerstwa Finansów, które mają na celu zmniejszenie deficytu finansów publicznych w najbliższych latach, Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski pismem SGiPW/143/2011
z dnia 17 maja 2011 r. poinformował o planowanym przedstawieniu władzom państwowym negatywnego stanowiska wielkopolskiego środowiska samorządowego w tej sprawie. Solidaryzując się z działaniami Stowarzyszenia proponuje się uchwalenie stosownego stanowiska.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.