Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A NR IX/118/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

U C H W A ? A NR IX/118/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Numer uchwa??y: 118
Numer sesji: 9
Rok: 2011

U C H W A Ł A NR IX/118/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a i art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zmianami), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1
1. Miasto Leszno wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych).
2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2011 roku w 4 (czterech) seriach:
a) seria A11 na kwotę 7.000.000,00 PLN,
b) seria B11 na kwotę 8.000.000,00 PLN,
c) seria C11 na kwotę 7.000.000,00 PLN,
d) seria D11 na kwotę 8.000.000,00 PLN,
3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
w 2011 roku związanego z inwestycjami Miasta i spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3

1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepubliczne j i zostanie skierowana
do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.
2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych budżetu Miasta Leszna. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Leszna.
3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej
na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej
o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy
są wypłacane w dacie wykupu.
3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny
od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
a) 10 lat od daty emisji obligacji serii A11 oraz B11,
b) 11 lat od daty emisji obligacji serii C11 oraz D11.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy
to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
5. Terminy i tryb umorzenia określi Prezydent Miasta Leszna.§ 6

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji, w tym zawarcia stosownych umów. Prezydent Miasta Leszna w szczególności jest upoważniony do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z dematerializacją obligacji, w tym do zawarcia w wypadku takiej potrzeby zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji obligacji w depozycie papierów wartościowych.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do podjęcia decyzji o ubieganiu się
o wprowadzenie obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub autoryzacji instrumentów finansowych.
3.Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze przetargu lub negocjacji.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykU Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr IX/118/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej Leszna stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.
Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2011, związanego z wydatkami na inwestycje oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, głównie z uwagi na swoją elastyczność, instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 30.000.000,00 PLN pozwala zachować płynność finansów Miasta we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych.
Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, zasady oprocentowania. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu lub negocjacji na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których banki — oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po przeprowadzeniu postępowania i wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z bankiem-agentem emisji.
Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Miasta.Opracował:
INWEST CONSULTING S.A.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.