Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr IX/117/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 r.w sprawie: podzia??u dodatkowych ??rodk??w Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os??b Niepe??nosprawnych, przeznaczonych na realizacj? zada?? ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo??ecznej w roku 2011.

Uchwa??a Nr IX/117/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 r.w sprawie: podzia??u dodatkowych ??rodk??w Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os??b Niepe??nosprawnych, przeznaczonych na realizacj? zada?? ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo??ecznej w roku 2011.

Numer uchwa??y: 117
Numer sesji: 9
Rok: 2011

Uchwała Nr IX/117/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie: podziału dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2011.

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz.1407 ze zmianami), art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami),
Rada Miejska Leszna uchwala:

§1

Dodatkowe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane przez Zarząd PFRON w wysokości 198.901,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w następujący sposób:

1. kwotę 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy zł) na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - realizowane przez Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

a) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a),
b) udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego (art. 13),

c) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na:
-adaptację pomieszczeń zakładu pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności (art.26 ust.1 pkt 1),
-adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy(art.26 ust.1 pkt 1b),
-zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności (art.26 ust.1 pkt 1c),
-rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt. 1-1c ust.1 art. 26 (art.26 ust.1 pkt.2),
d) dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy (art.26d),
e) dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e),
f) finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia w odniesieniu do osób niepełnosprawnych,
zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art.11 (art.35a ust.1 pkt 6a),
g) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art.41),

2. kwotę 108.901,00 zł ( słownie: sto osiem tysięcy dziewięćset jeden zł) na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych - zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust.1 pkt 7a),
b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art.35a ust.1 pkt 7b),
c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym
na podstawie odrębnych przepisów (art.35a ust.1 pkt 7c),

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IX/117/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie: podziału dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2011.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88 poz.808) dokonał podziału dodatkowych środków finansowych przypadających samorządom powiatowym do realizacji zadań ustawowych w roku 2011.
Miasto Leszno otrzymało kwotę 198.901,00 zł, którą proponuje się podzielić na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w wysokości 90.000,00 zł oraz zadania z zakresu rehabilitacji społecznej kwotę 108.901,00 zł.
Wykorzystanie środków finansowych w ramach poszczególnych zadań odbędzie się zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz potrzebami osób niepełnosprawnych.

Do zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych należy:
a) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a),
b) udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego (art. 13),
c) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na:
a. adaptację pomieszczeń zakładu pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności (art.26 ust.1 pkt 1),
b. adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy(art.26 ust.1 pkt 1b),
c. zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności (art.26 ust.1 pkt 1c),
d. rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt. 1-1c ust.1 art. 26 (art.26 ust.1 pkt.2),
d) dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy (art.26d),
e) dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e),
f) finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia w odniesieniu do osób niepełnosprawnych,
g) zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art.11 (art.35a ust.1 pkt 6a),
h) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art.41),

Do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej należy:
a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust.1 pkt 7a),
b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art.35a ust.1 pkt 7b),
c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art.35a ust.1 pkt 7c),
d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art.35a ust.1 pkt 7d).

Łączna kwota otrzymanych środków finansowych na realizację zadań ustawowych przez Miasto Leszno w roku 2011 wynosi 651.767 zł.

Opracowanie :
Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogumi??a Szymkowiak
Informację wprowadził: Pawe?? Dolata
Opublikowany dnia: 2011-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.