Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr IX/116/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Uchwa??a Nr IX/116/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Numer uchwa??y: 116
Numer sesji: 9
Rok: 2011

Uchwała Nr IX/116/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe na rok 2012 do kwoty 1.705.110,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięć tysięcy sto dziesięć złotych 00/100) na realizację zadania pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lesznie przy ul. Łowieckiej z 24 lokalami socjalnymi”, z tego :

1. Kwota 739.533,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote 00/100) to refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2. Kwota 965.577,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100) to udział środków własnych


§ 2

Spłata zobowiązania wymienionego w §1 pkt 2 nastąpi z dochodów własnych gminy


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie


do Uchwały Nr IX/116/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych
Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2012 na realizację zadania pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lesznie przy ul. Łowieckiej z 24 lokalami socjalnymi” .


Dnia 31 marca br. Prezydent Miasta Leszna podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Nr BS11-00310 o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów związanych z realizacją w/w zadania . Wysokość wsparcia wynosi 30% kosztów kwalifikowanych . Zgodnie z § 2 zawartej Umowy zadanie rozpocząć się musi nie później niż od 29 września 2011r., a zakończyć w ciągu 24 miesięcy od daty rozpoczęcia . Planuje się , że zadanie zostanie wykonane w okresie lipec-2011 wrzesień-2012 . W każdym z budynków powstanie po `12 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 443,5 m². Podjęcie przedmiotowej Uchwały pozwoli na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót, zawarcie z nim umowy i przystąpienie do prac . Te dwa budynki kończą budowę budynków z lokalami socjalnym w tym rejonie miasta .

Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i InwestycjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.