Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR IX/111/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaci?gni?cia po??yczki w Wojew??dzkim Funduszu Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizacj? zadania pn. ??Zmiana sposobu ogrzewania budynk??w mieszkalnych w centrum miasta?

UCHWA?A NR IX/111/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaci?gni?cia po??yczki w Wojew??dzkim Funduszu Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizacj? zadania pn. ??Zmiana sposobu ogrzewania budynk??w mieszkalnych w centrum miasta?

Numer uchwa??y: 111
Numer sesji: 9
Rok: 2011

UCHWAŁA NR IX/111/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w centrum miasta”

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia:
§1
Zaciągnąć w 2011 roku pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w centrum miasta” do kwoty 420.000 zł.
§2
Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco „bez protestu”.
§3
Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do podjęcia czynności związanych
z zawarciem umowy pożyczki, wystawienia weksla i podpisania deklaracji wekslowej.
§4
Spłata zaciągniętej pożyczki nastąpi z dochodów własnych miasta.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUZASADNIENIE
do uchwały Nr IX/111/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w centrum miasta”

Rada Miejska Leszna uchwałą nr IV/37/2011 z dnia 1 lutego 2011 roku
w sprawie budżetu Miasta Leszna na rok 2011 zdecydowała o pozyskaniu środków na pokrycie deficytu budżetowego poprzez zaciągnięcie pożyczki
w wysokości 420.000 zł.
Pożyczka zostanie przeznaczona na realizację planowanego w 2011 roku zadania, polegającego na zastąpieniu, eksploatowanych w budynkach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie, domowych pieców węglowych kotłami gazowymi. Powyższe przedsięwzięcie jest jednym z niezbędnych do zrealizowania działań naprawczych, wynikających z uchwały nr XXXIII/453/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy: miasto Leszno w województwie wielkopolskim”.
Przedsięwzięcie planowane do realizacji w 2011 roku jest kontynuacją działań naprawczych rozpoczętych w 2010 roku wynikających z zapisu wyżej wymienionego programu. W 2010 roku na ten cel otrzymano pożyczkę w wysokości 685.100 zł,
a koszt realizacji całego przedsięwzięcia wyniósł 1.382.498,51 zł.
W związku z powyższym Prezydent Miasta Leszna przedkłada Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia na cel jak wyżej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Opracował:
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.