Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr IX/109/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2011

Uchwa??a Nr IX/109/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2011

Numer uchwa??y: 109
Numer sesji: 9
Rok: 2011

Uchwała Nr IX/109/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2011 przyjętym Uchwałą Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2011 po stronie dochodów o kwotę 5.242.592 zł oraz zmian po stronie dochodów, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2011 po stronie wydatków o kwotę 5.242.592 zł oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 290.116.962 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 187.256.771 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 102.860.191 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 242.694.538 zł i dochody majątkowe w kwocie 47.422.424 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 5 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.405.602 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały”.

4. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 32.859.457 zł”.
5. § 2 ust. 1 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 321.736.962 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 201.056.668 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 120.680.294 zł”

6. § 2 ust. 2 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 236.419.910 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 85.317.052 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

7. § 2 ust. 3 pkt 5 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.405.602 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały”.

8. § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 37.204.854 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 604.490 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały”.

9. § 3 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 roku w kwocie 41.751.667 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 22.928.615 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 18.823.052 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały”.

10. § 8 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 8 Tworzy się rezerwy:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 138.694 zł,
2) celowe w kwocie 2.665.495 zł, z tego:
 na podwyżki płac i pochodne pracowników oświaty w kwocie 1.614.495 zł,
 na wykup udziałów w kwocie 1.000 zł,
 na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 550.000 zł,
 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu „e-inclusion” POiG 8.3 w kwocie 200.000 zł,
 na budowę infrastruktury teleinformatycznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 300.000 zł”.

§ 3

1. Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2011 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2011 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na rok 2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/109/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 1.196.586 zł z tytułu niewykorzystania lub przewidywanego niewykorzystania w określonym przez Radę terminie środków na wydatki niewygasające z końcem 2010 roku z przeznaczeniem na:
• zadania bieżące w kwocie 269.486 zł, z tego:
 opracowania planistyczne oraz geodezyjno-kartograficzne w kwocie 249.486 zł. Kwota nie zostanie wydana w przewidzianym terminie ze względu na trudności proceduralne przy uwzględnianiu projektów planów miejscowych, szczególnie w zakresie ochrony środowiska i ochrony zabytków,
 wydatki na opracowania projektowe budowy nawierzchni w ul. Kryłowa w kwocie 20.000 zł,
• zadania inwestycyjne w kwocie 927.100 zł, z tego:
 wydatki na „Budowę wiaty magazynowej na sprzęt w Zaborowie” w kwocie 153.500 zł. Kwota nie została wydana w przewidzianym terminie ze względu na warunki pogodowe i późniejsze, niż planowano rozpoczęcie prac po zimie,
 wydatki na „Budowę nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” dot. ul. Łowieckiej w kwocie 457.000 zł,
 wydatki na „Budowę sieci kanalizacji deszczowej” dot. ul. Żółkiewskiego i ul. Łowieckiej w kwocie 140.300 zł,
 wydatki na „Budowę wschodniego kolektora deszczowego” w kwocie 176.300 zł,
b) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80110 o kwotę 18.900 zł z tytułu zwiększonych dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń oraz wpływów za wywóz nieczystości,
c) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 13.000 zł z tytułu wpływu planowanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych (kwota 9.000 zł), niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (kwota 4.000 zł),
d) zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 15.000 zł dot. dochodów realizowanych w dz. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 3.927.383 zł z tytułu przewidywanego niewykorzystania w określonym przez Radę terminie środków na wydatki niewygasające z końcem 2010 roku z przeznaczeniem na:
 „Budowę ulicy Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Usługową” w kwocie 1.145.234 zł, w tym: środki unijne w wysokości 120.373 zł, środki stanowiące udział własny w wysokości 420.371 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) w wysokości 604.490 zł,
 „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta” w kwocie 2.782.149 zł, w tym: środki unijne w wysokości 456.791 zł oraz środki stanowiące udział własny w wysokości 2.325.358 zł,
b) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80130 o kwotę 13.046 zł z tytułu zwiększonych dochodów realizowanych przez III Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Ochrony Środowiska z tytułu wpłat dokonanych przez Kuratorium Oświaty z przeznaczeniem na dofinansowanie konkursu matematycznego oraz z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń,
c) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 73.677 zł z tytułu realizowanych nowych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Krośnieński, Powiat Średzki, Powiat Kościański, Powiat Świdnicki, Powiat Świecki, Powiat Łęczyński i Miasto Poznań), dotyczących realizacji całodobowej opieki nad dziećmi z terenu innych powiatów w rodzinie zastępczej na terenie miasta Leszna oraz zmiany planu z podziałem na poszczególne jednostki na kwotę 58.745 zł.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na budowę wiat przystankowych na ul. Dworcowej. W związku z przebudową ul. Dworcowej zlokalizowane tam wiaty musiały być zdemontowane i naprawione. Jedna z nich została już zamontowana przed Galerią Leszno, a druga zostanie zamontowana przed Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym,
b) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 983.000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 „Budowę nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” o kwotę 126.000 zł. Zmiana dotyczy przeniesienia z dz. 710 rozdz. 71095 zaplanowanych wydatków na opracowania dokumentacji projektowej dróg w wysokości 226.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”,
 „Przebudowę ul. Usługowej na odcinku od ul. Okrężnej (DW 323) do km 0+530” o kwotę 400.000 zł. Zwiększenie związane jest z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i wyborem wykonawcy robót,
 „Budowę nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” dot. ul. Łowieckiej o kwotę 457.000 zł. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2010 roku,
c) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 249.486 zł z przeznaczeniem na opracowania planistyczne oraz geodezyjno-kartograficzne. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2010 roku,
d) zmniejszenie w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 406.000 zł, z tego:
 zwiększenie o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektowe budowy nawierzchni w ul. Kryłowa. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2010 roku,
 zmniejszenie o kwotę 426.000 zł planu wydatków realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji z jednoczesnym zwiększeniem o ww. kwotę wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na opracowania projektowe dróg i ulic,
e) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na prace modernizacyjne nieruchomości Urzędu Miasta. Ww. kwota przeznaczona zostanie na modernizację schodów zewnętrznych Ratusza (modernizacji wymagają pochwyty oraz stopnie, jak również z opinii uzyskanej od architekta wynika, że z powodu nieszczelności izolacji przeciwwodnej wykonanej na stropie schodów prawdopodobnie następuje zaciekanie pomieszczeń w przyziemiu),
f) zmniejszenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 463.000 zł z przeznaczeniem na następujące tytuły:
 zmniejszenie o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków dot. modernizacji zewnętrznych schodów Ratusza,
 zmniejszenie o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na budowę wiat przystankowych,
 zmniejszenie o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa ul. Usługowej na odcinku od ul. Okrężnej (DW 323) do km 0+530”,
 zmniejszenie o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury,
g) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80110 o kwotę 18.900 zł z przeznaczeniem m. in. na zakupy w szkołach podstawowych i gimnazjach związanych z zakupem pomocy naukowych, materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
h) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 13.000 zł z tytułu wpływu planowanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych (kwota 9.000 zł), niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (kwota 4.000 zł) oraz obowiązku przekazania ww. dochodów na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
i) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 839.600 zł, z tego:
 zwiększenie o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na budowę kanału deszczowego w rejonie ul. Bojanowskiego. Jednocześnie w roku bieżącym nie zostanie przebudowana kanalizacja deszczowa w ul. Strzeleckiej,
 zwiększenie o kwotę 140.300 zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji deszczowej dot. ul. Żółkiewskiego i ul. Łowieckiej. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2010 roku,
 zwiększenie o kwotę 176.300 zł z przeznaczeniem na budowę wschodniego kolektora deszczowego. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2010 roku,
 zwiększenie o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej – I.D.E.A w Lesznie – etap 1: odcinek ul. Usługowej” jako zabezpieczenie wydatków z tytułu wzrostu podatku VAT o 1% - wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych,
j) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na pokrycie m. in. zwiększonych wydatków związanych z dodatkowymi imprezami okolicznościowymi z okazji XXX-lecia Miejskiego Ośrodka Kultury oraz dofinansowanie wspólnych działań kulturalnych ze stowarzyszeniami i fundacjami,
k) zmniejszenie w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 92.000 zł środków zaplanowanych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych. Ww. kwotę przeznacza się na modernizację zewnętrznych schodów Ratusza,
l) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 153.500 zł z przeznaczeniem na „Budowę wiaty magazynowej na sprzęt w Zaborowie”. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2010 roku,
m) zmniejszenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 130.000 zł planu dotacji z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z jednoczesnym zwiększeniem o ww. kwoty planu w zadaniach powiatu,
n) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
• dz. 700 rozdz. 70001 i rozdz. 70095 na kwotę 350.000 zł w celu zwiększenia planu wydatków na remonty lokali użytkowych oraz pokrycie kosztów eksploatacji w lokalach użytkowych z jednoczesnym zmniejszeniem dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych,
• dz. 851 rozdz. 85153 i rozdz. 85154 na kwotę 20.000 zł w celu zwiększenia środków na dotacje celowe (prowadzenie zajęć profilaktycznych) oraz zakup usług pozostałych (grupy wsparcia i edukacyjne) dot. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków związanych z budową kanalizacji deszczowej,
b) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 4.104.383 zł, z tego:
 zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.045.234 zł środków przeznaczonych na budowę ulicy Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Usługową, w tym: środki unijne w wysokości 120.373 zł, środki stanowiące udział własny w projekcie w wysokości 420.371 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu w wysokości 504.490 zł. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających w kwocie 1.145.234 zł z jednoczesnym zmniejszeniem środków własnych nieobjętych umową o kwotę 100.000 zł,
 zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej”. Zmiana dotyczy przeniesienia z dz. 710 rozdz. 71095 z zadań miasta zaplanowanych wydatków na opracowania dokumentacji projektowej dróg,
 zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 2.859.149 zł środków przeznaczonych na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta”, w tym: środki unijne w wysokości 456.791 zł, środki stanowiące udział własny w projekcie w wysokości 2.325.358 zł. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 77.000 zł jako zabezpieczenie wydatków z tytułu wzrostu podatku VAT o 1% - wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Budowa ul. Geodetów….”,
c) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80130 o kwotę 13.046 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, energii w III Liceum Ogólnokształcące oraz Zespole Szkół Ochrony Środowiska. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
d) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 73.677 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją całodobowej opieki nad dziećmi z terenu innych powiatów w rodzinie zastępczej na terenie miasta Leszna,
e) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na dotacje z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z jednoczesnym zmniejszeniem o ww. kwoty planu w zadaniach miasta.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2011” po zmianach dokonanych zarządzeniem Nr 151/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 maja 2011 roku polegających na:
• Zwiększeniu planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr FB.I-8.3111-118/11 z dnia 17 maja 2011 roku o kwotę 27.800 zł w dz. 010 rozdz. 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2011 roku,
• przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 4.000 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie dot. utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy.

6. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2011” po zmianach dokonanych zarządzeniem Nr 151/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 maja 2011 roku polegających na przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
• w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 4.300 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
• w dz. 750 rozdz. 75045 na kwotę 1.540 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Urzędu Miasta dot. przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych, zmiana dotyczy zwiększenia środków na dojazdy lekarzy pracujących w Komisji Lekarskiej Nr 1 w Lesznie oraz wydatków na wynagrodzenia dla członków komisji.

7. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2011” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 73.677 zł z tytułu realizowanych nowych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Krośnieński, Powiat Średzki, Powiat Kościański, Powiat Świdnicki, Powiat Świecki, Powiat Łęczyński i Miasto Poznań), dotyczących realizacji całodobowej opieki nad dziećmi z terenu innych powiatów w rodzinie zastępczej na terenie miasta Leszna oraz zmiany planu z podziałem na poszczególne jednostki na kwotę 58.745 zł.

8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na rok 2011”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą przeniesienia środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 20.000 zł w celu zwiększenia środków na dotacje celowe (prowadzenie zajęć profilaktycznych) oraz zakup usług pozostałych (grupy wsparcia i edukacyjne) dot. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
• zwiększenia kwot realizowanych zadań inwestycyjnych,
• wprowadzenia nowych tytułów oraz zmian kwot dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez zakłady budżetowe,
• zmniejszenia dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zwiększenia planowanych wydatków następujących zadań inwestycyjnych:
 „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” o kwotę 200.000 zł,
 „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” o kwotę 583.000 zł,
 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” o kwotę 640.300 zł.

11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków następujących zadań inwestycyjnych:
 „Przebudowa ul. Usługowej na odcinku od ul. Okrężnej (DW 323) do km 0+530” o kwotę 400.000 zł,
 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna” o kwotę 2.859.149 zł,
 „Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta” o kwotę 120.000 zł,
 „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej – I.D.E.A. w Lesznie – etap I: odcinek ul. Usługowej” o kwotę 23.000 zł
oraz wprowadzenia nowych w 2011 roku (kontynuowanych z 2010 roku) następujących zadań inwestycyjnych:
 „Budowa ul. Geodetów na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Usługową” w kwocie 1.045.234 zł,
 „Budowa wschodniego kolektora deszczowego” w kwocie 176.300 zł.

12. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez:
 Miejski Zakład Komunikacji poprzez wprowadzenie nowego tytułu wydatku inwestycyjnego „Budowa wiat przystankowych” w kwocie 9.000 zł,
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poprzez wprowadzenie nowego tytułu wydatku inwestycyjnego „Budowa wiaty magazynowej na sprzęt w Zaborowie” w kwocie 153.500 zł oraz zmiany tytułów inwestycyjnych w następujący sposób:
• zmniejszenie o kwotę 200.000 zł zadania pn.: „Wykonanie projektu budowlanego dla kręgielni, pomieszczeń szatniowych i sanitarnych stadionu L.A., budowy zadaszonych trybun”,
• wprowadzenie zadania pn.: „System monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka” w kwocie 200.000 zł,
• zmniejszenie o kwotę 100.000 zł zadania pn.: „Budowa lodowiska na stadionie im. A. Smoczyka – prace przygotowawcze”,
• wprowadzenie zadania pn.: „Modernizacja strzelnicy przy III LO – opracowanie projektu” w kwocie 100.000 zł.


13. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z:
 zmniejszeniem dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 350.000 zł,
 zwiększeniem dotacji dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 26.000 zł,
 zwiększeniem dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę 162.500 zł,
 zwiększenie dotacji celowych, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 20.000 zł,
 zmniejszenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 92.000 zł.

14. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości 19.231 zł z tytułu wpłat darowizny oraz odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. oraz odsetek w kwocie 200 zł (dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80110).

15. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczą zwiększenia poz. „Dotacje na inwestycje” oraz „Koszty inwestycyjne” dla następujących zakładów budżetowych:
 Miejski Zakład Komunikacji o kwotę 9.000 zł,
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji o kwotę 153.500 zł,
oraz zmniejszeniu poz. „Dotacja przedmiotowa” z jednoczesnym zwiększeniem poz. „Przychody własne” o kwotę 350.000 zł dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych.

16. Załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku wynikają ze zmniejszenia kwoty dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych o kwotę 350.000 zł oraz zrealizowanych i przewidywanych sprzedaży lokali mieszkalnych gminy do końca roku i w związku z tym zmienia się powierzchnia lokali gminnych stanowiących własność Miasta, dla których stawki czynszu ustala Prezydent (z planowanej 120.169 m2 do 118.867 m2 średniorocznie).


17. Załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku dotyczą zwiększenia planu wydatków na realizację następujących zadań:
 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna” o kwotę 2.859.149 zł,
 „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej – I.D.E.A. w Lesznie – etap I: odcinek ul. Usługowej” o kwotę 23.000 zł,
jak również wprowadzenia nowego w 2011 roku (kontynuowanego z 2010 roku) zadania pn.: „Budowa ul. Geodetów na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Usługową” w kwocie 1.045.234 zł.


Opracował:
Wydział Budżetu

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.