Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr IX/108/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr IV/36/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorz?dowych zak??ad??w bud??etowych na rok 2011

Uchwa??a Nr IX/108/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr IV/36/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorz?dowych zak??ad??w bud??etowych na rok 2011

Numer uchwa??y: 108
Numer sesji: 9
Rok: 2011

Uchwała Nr IX/108/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku
zmieniająca Uchwałę Nr IV/36/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2011

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/36/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych na rok 2011 § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1
Ustala się na rok 2011 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w następującej wysokości:

1). Miejski Zakład Komunikacji – kwota jednostkowa brutto
 przewozy w komunikacji miejskiej – 2,9718 zł na 1 wozokilometr
 przewozy osób niepełnosprawnych – 2,5867 zł na 1 wozokilometr
2). Miejski Zakład Budynków Komunalnych
 remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 32,8098 zł na 1 m2 powierzchni
3). Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 utrzymanie obiektów sportowych – 3,9342 zł na 1m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe
 utrzymanie budynku „czarnego” – 36,8070 zł na 1m2 powierzchni”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/108/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 czerwca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/36/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 lutego 2011 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowych
dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2011


Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w 2011 roku. Zmiana wynika ze zmniejszenia kwoty dotacji przedmiotowej oraz ze zrealizowanych i przewidywanych sprzedaży lokali mieszkalnych gminy do końca roku, a tym samym umniejsza się powierzchnia lokali gminnych stanowiących własność Miasta, dla których stawki czynszu ustala Prezydent.
Stawka jednostkowa na działalność remontową komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna wynosi:
 przed zmianami 35,3669 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych,
 po zmianach 32,8098 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych.
Kwota dotacji przedmiotowej dla ww. Zakładu ulega zmniejszeniu o kwotę 350.000 zł i wynosi 3.900.000 zł.

Przy określeniu stawki jednostkowej uwzględniono zasadę wynikającą
z art. 15 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, tzn. łącznie dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% kosztów jego działalności.


Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.