Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Wybory » Wybory 2015 » WYBORY ?AWNIK??W

WYBORY ?AWNIK??W


Urząd Miasta Leszna  informuje, że zgodnie z Art. 162 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 133), w dniu 30 czerwca 2015 roku upływa termin zgłaszania Radzie Miejskiej Leszna kandydatów na ławników.

Najpóźniej w październiku 2015 r. Rada Miejska Leszna dokona wyboru:

  • 18 ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie, w tym 10 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
  • 26 ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu  - Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie do rozpoznawania spraw cywilnych I instancji powierzonych sądom okręgowym z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w : Gostyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu; z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa:

  • 1) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. D.Z.U  z 2015r. poz. 133) 

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

1) prezesi właściwych sądów;

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2015.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyneły po upływie w.w  terminu oraz zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie. 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby - koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  ponosi kandydat na ławnika.

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania  funkcji  ławnika - Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Miasta Leszna – Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Wałowa 5,  pok. 22  oraz pod numerem telefonu 65 529 82 30.

Wykaz ławników wybranych do Sądu Rejonowego w Lesznie oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie:

bip.leszno.pl/dokument/12242

 

 KOMUNIKAT:

  Urząd Miasta Leszna informuje, że od dnia 26 października 2015 r. istnieje możliwość osobistego odbioru kart zgłoszeniowych składanych przez kandydatów na ławników sądów powszechnych (z wyjątkiem tych kandydatów, którzy zostali wybrani do pełnienia funkcji ławnika).

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami należy odebrać do dnia 26 listopada 2015 r. Po upływie tego terminu zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia dokumenty podlegają zniszczeniu.

Dokumenty można odebrać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, pok. nr 13.

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Wybory 2015
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Opublikowany dnia: 2015-05-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-10-27
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.