Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr VIII/107/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2011

Uchwa??a Nr VIII/107/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2011

Numer uchwa??y: 107
Numer sesji: 8
Rok: 2011

Uchwała Nr VIII/107/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2011 przyjętym Uchwałą Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2011 po stronie dochodów o kwotę 223.888 zł oraz zmian po stronie dochodów, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2011 po stronie wydatków o kwotę 7.823.888 zł oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę 7.600.000 zł.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 284.719.570 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 185.873.485 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 98.846.085 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 242.151.629 zł i dochody majątkowe w kwocie 42.567.941 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.349.285 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały”.

4. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 29.536.564 zł”.

5. § 2 ust. 1 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 316.339.570 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 199.580.382 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 116.759.188 zł”

6. § 2 ust. 2 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 237.140.001 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 79.199.569 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

7. § 2 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 15.349.285 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały”.

8. § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 33.881.961 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały”.

9. § 3 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 roku w kwocie 41.985.167 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.090.115 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 18.895.052 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały”.

10. § 4 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 4 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 31.620.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych i pożyczki oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”.

11. § 5 ust. 1 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 38.020.000 zł, z tego:
1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 30.000.000 zł,
2) z pożyczki w wysokości 420.000 zł,
3) z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7.600.000 zł”.

12. § 8 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 8 Tworzy się rezerwy:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 642.263 zł,
2) celowe w kwocie 2.665.495 zł, z tego:
 na podwyżki płac i pochodne pracowników oświaty w kwocie 1.614.495 zł,
 na wykup udziałów w kwocie 1.000 zł,
 na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 550.000 zł,
 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu „e-inclusion” POiG 8.3 w kwocie 200.000 zł,
 na budowę infrastruktury teleinformatycznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 300.000 zł”.


§ 3

1. Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2011 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2011 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na rok 2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/107/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 maja 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011


Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75862 o kwotę 175.211 zł z tytułu środków zewnętrznych dot. realizacji projektów: pn. „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” (§ 2007 kwota 25.500 zł i § 2009 kwota 4.500 zł) oraz pn. „Pomoc w zasięgu ręki” (§ 2007 kwota 145.211 zł) z jednoczesnym zwiększeniem o ww. kwoty planu w zadaniach powiatu,
b) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 331 zł z tytułu wpływu środków stanowiących 20% wartości kosztów odbytej wizyty przygotowawczej koordynatora Szkoły Podstawowej Nr 7 dot. realizacji projektu pn.: Nasza randka z życiem”,
c) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 17.700 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma nr FB.I-4.3111-100/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
d) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 205.857 zł z tytułu włączenia środków pochodzących ze zwrotów dotacji dokonanych po dniu 31 grudnia 2010 roku,
e) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
• dz. 700 rozdz. 70005 i rozdz. 70095 na kwotę 23.000 zł dot. dochodów realizowanych w dz. gospodarka mieszkaniowa,
• dz. 756 rozdz. 75618 na kwotę 1.500 zł dot. zaplanowanych dochodów z tytułu odsetek.


2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75862 o kwotę 175.211 zł z tytułu środków zewnętrznych dot. realizacji projektów: pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” (§ 2007 kwota 25.500 zł i § 2009 kwota 4.500 zł) oraz pn.: „Pomoc w zasięgu ręki” (§ 2007 kwota 145.211 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem o ww. kwoty planu w zadaniach miasta.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu wydatków o kwotę 4.609.004 zł z tytułu włączenia wolnych środków z lat ubiegłych i przeznaczeniu ich na następujące zadania:
- zadania bieżące na kwotę 2.263.004 zł, z tego:
• 50.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej ul. Rzemieślniczej (dz. 710 rozdz. 71095),
• 500.000 zł z przeznaczeniem na promocję Miasta podczas cyklu imprez żużlowych (dz. 750 rozdz. 75075),
• 372.733 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818),
• 3.112 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług dla Szkoły Podstawowej Nr 5, w związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 roku rachunku dochodów własnych i odprowadzonych środków na rachunek budżetu (dz. 801 rozdz. 80101),
• 394.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w szkołach podstawowych i przedszkolach (dz. 801 rozdz. 80101 oraz rozdz. 80104),
• 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i sprzętu sportowego dla Gimnazjum Nr 9 (dz. 801 rozdz. 80110),
• 438.159 zł z przeznaczeniem na 5% podwyżki płac wraz z pochodnymi pracowników jednostek oświatowych niebędących nauczycielami od dnia 1 stycznia 2011 roku (dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80143, rozdz. 80148 oraz dz. 854 rozdz. 85407),
• 25.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w związku z wprowadzeniem od dnia 1 stycznia 2011 roku wyższej stawki podatku VAT (dz. 921 rozdz. 92109),
• 430.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności klubów sportowych oraz dofinansowanie organizacji międzynarodowych imprez jeździeckich (dz. 926 rozdz. 92605),
- zadania inwestycyjne na kwotę 2.346.000 zł, z tego:
• 500.000 zł z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005),
• 70.000 zł z przeznaczeniem na budowę nowych trybun w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 13 (dz. 801 rozdz. 80101),
• 1.000.000 zł z przeznaczeniem na dotację na budowę auli wielofunkcyjnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (dz. 803 rozdz. 80306),
• 260.000 zł z przeznaczeniem na dotację na zadania inwestycyjne realizowane przez Miejski Zakład Zieleni, z tego: „budowa placów zabaw” w kwocie 15.000 zł, „modernizacja Parku 1000-lecia i mini ZOO” w kwocie 45.000 zł oraz wprowadzenie zadania „rewitalizacja terenów zielonych” w kwocie 200.000 zł (dz. 900 rozdz. 90017),
• 100.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dot. przeniesienia Miejskiego Zakładu Zieleni (dz. 900 rozdz. 90095),
• 350.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Narutowicza – dobudowa foyer (dz. 921 rozdz. 92113),
• 66.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz. 926 rozdz. 92604),
b) zmniejszenie w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 849 zł z jednoczesnym zwiększeniem w dz. 900 rozdz. 90095 z przeznaczeniem na wyodrębnienie środków na zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z zakwestionowaniem przez Instytucję Zarządzającą dwóch wydatków za kwalifikowalne,
c) zwiększenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 430.214 zł z następujących tytułów:
 zwiększenie o kwotę 205.857 zł w związku ze zwiększeniem środków pochodzących ze zwrotów dotacji dokonanych po dniu 31 grudnia 2010 roku,
 zmniejszenie o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup parkomatów w związku z poszerzeniem strefy płatnego parkowania o ulicę Dworcową,
 zmniejszenie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z pomocą dla repatriantów (dz. 853 rozdz. 85334),
 zmniejszenie o kwotę 3.376 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług dla Szkoły Podstawowej Nr 5, w związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 roku rachunku dochodów własnych i odprowadzonych środków na rachunek budżetu (dz. 801 rozdz. 80101),
 zmniejszenie o kwotę 70.000 zł i przeniesienie do zadań powiatu,
 zwiększenie o kwotę 372.733 zł z tytułu włączenia wolnych środków z lat ubiegłych,
d) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup parkomatów w związku z poszerzeniem strefy płatnego parkowania o ulicę Dworcową,
e) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 331 zł z tytułu refundacji środków stanowiących 20% wartości kosztów odbytej wizyty przygotowawczej koordynatora Szkoły Podstawowej Nr 7 dot. realizacji projektu pn.: Nasza randka z życiem”,
f) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 3.376 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług dla Szkoły Podstawowej Nr 5, w związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 roku rachunku dochodów własnych i odprowadzonych środków na rachunek budżetu. Na zakupy łącznie przeznacza się kwotę 6.488 zł, z tego: 3.376 zł ze zmniejszenia rezerwy ogólnej oraz 3.112 zł z włączenia wolnych środków z lat ubiegłych,
g) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 30.000 zł z tytułu realizacji projektu pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” z jednoczesnym zwiększeniem o ww. kwoty planu w zadaniach powiatu,
h) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 17.700 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma nr FB.I-4.3111-100/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
i) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z pomocą dla repatriantów,
j) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 849 zł z przeznaczeniem na wyodrębnienie środków na zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z zakwestionowaniem przez Instytucję Zarządzającą dwóch wydatków za kwalifikowalne dot. realizacji projektu pn.: „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności”. Zgodnie z obowiązującymi procedurami do czasu wyjaśnienia stawianych zarzutów należy dokonać zwrotu otrzymanej na realizację projektu części zaliczki,
k) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
• dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 1.500 zł w celu wyodrębnienia środków na nagrody w związku z realizacją zadania „Pomysł na biznes II”,
• dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 820 zł dot. otrzymania środków zewnętrznych na realizacje projektu „Nasza randka z życiem” i wobec powyższego braku konieczności zagwarantowaniu wkładu własnego,
• dz. 853 rozdz. 85395 na kwotę 178.200 zł w celu wyodrębnienia środków na wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz comiesięcznej dotacji,
• dz. 900 rozdz. 90095 na kwotę 1 zł dot. projektu „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności”,
• dz. 921 rozdz. 92120 na kwotę 8.000 zł w celu wyodrębnienia środków na pokrycie kosztów przeprowadzenia nadzoru merytorycznego i konsultacji dot. remontów obiektów zabytkowych.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu wydatków o kwotę 2.990.996 zł z tytułu włączenia wolnych środków z lat ubiegłych i przeznaczeniu ich na następujące zadania:
- zadania bieżące na kwotę 270.996 zł, z tego:
• 15.888 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia, pozostałych usług oraz usług remontowych dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych (internat), w związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 roku rachunku dochodów własnych i odprowadzonych środków na rachunek budżetu,
• 255.108 zł z przeznaczeniem na 5% podwyżki płac wraz z pochodnymi pracowników jednostek oświatowych niebędących nauczycielami od dnia 1 stycznia 2011 roku (dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80134, rozdz. 80140 oraz dz. 854 rozdz. 85406, rozdz. 85410),
- zadania inwestycyjne na kwotę 2.720.000 zł, z tego:
• 200.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dot. Komendy Miejskiej Policji (dz. 754 rozdz. 75405),
• 120.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” (dz. 754 rozdz. 75411),
• 1.380.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w szkołach (dz. 801 rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80130 oraz dz. 854 rozdz. 85410), z tego: modernizacja budynku B I Liceum Ogólnokształcącego (kwota 370.000 zł), modernizacja i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych (kwota 700.000 zł), modernizacja budynku dydaktyczno-sportowego Zespołu Szkół Ekonomicznych (kwota 110.000 zł), modernizacja łazienek i pomieszczeń w Bursie Międzyszkolnej Nr 1 (kwota 200.000 zł),
• 700.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn.: „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w stanach nagłych poprzez dostosowanie infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WSzZ do najnowszych standardów”,
• 320.000 zł z przeznaczeniem na dotację na inwestycje realizowane przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy – modernizacja tarasów i podjazdów (dz. 854 rozdz. 85402),
b) zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 70.000 zł (dz. 758 rozdz. 75818) w związku z przeniesieniem z zadań miasta,
c) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 30.000 zł z tytułu środków zewnętrznych dot. realizacji projektu pn. „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” z jednoczesnym zmniejszeniem o ww. kwoty planu w zadaniach miasta.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2011” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
a) zarządzenie nr 95/2011 z dnia 31 marca 2011 roku polegających na:
• włączeniu planu dotacji z Urzędu Statystycznego w Poznaniu, zgodnie z pismem nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 2 marca 2011 roku o kwotę 55.103 zł w dz. 750 rozdz. 75056 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277),
• przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 2.500 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dot. utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy,
b) zarządzenie nr 118/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku polegających na przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75056 na kwotę 18.888 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Urzędu Miasta. Konieczność dokonania zmian wynika z interpretacji Urzędu Statystycznego dot. wypłat nagród dla osób biorących udział w spisie powszechnym.
Dokonuje sie również zmian w ww. załączniku polegających na włączeniu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma nr FB.I-4.3111-100/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w wysokości 17.700 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

6. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2011” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
a) zarządzenie nr 58/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku polegających na przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 2.000 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
b) zarządzenie nr 96/2011 z dnia 31 marca 2011 roku polegających na przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
• w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 36 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Urzędu Miasta dot. konieczności zwrotu odsetek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu,
• w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 1.818 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na rok 2011”
Dokonuje się aktualizacji załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 94/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna polegających na wyodrębnieniu środków z przeznaczeniem na prowadzenie klubu małego odkrywcy (kwota 20.000 zł) oraz na zakup usług pozostałych (kwota 500 zł).
8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
• wprowadzenia nowych tytułów jednorocznych zadań inwestycyjnych,
• wprowadzenia nowych tytułów zakupu inwestycyjnego jednostek budżetowych,
• wprowadzenia nowych tytułów oraz zmian kwot dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez zakłady budżetowe,
• wprowadzeniu nowych tytułów oraz zmiany kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
• wprowadzeniu wpłaty na państwowy fundusz celowy.

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą wprowadzenia następujących zadań inwestycyjnych:
 „Budowa nowych trybun w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 13” w kwocie 70.000 zł,
 „Modernizacja budynku B I Liceum Ogólnokształcącego” w kwocie 370.000 zł,
 „Modernizacja i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych” w kwocie 700.000 zł,
 „Modernizacja budynku dydaktyczno-sportowego Zespołu Szkół Ekonomicznych” w kwocie 110.000 zł,
 „Modernizacja łazienek i pomieszczeń w Bursie Międzyszkolnej Nr 1” w kwocie 200.000 zł,
 „Opracowanie dokumentacji technicznej dot. przeniesienia Miejskiego Zakładu Zieleni” w kwocie 100.000 zł
oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 120.000 zł na realizację zadania „Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany:
 dz. 600 rozdz. 60016:
• wprowadzenie poz. „zakup parkomatów” w kwocie 70.000 zł,
 dz. 700 rozdz. 70005:
• zwiększenie poz. „wykupy nieruchomości” w kwocie 500.000 zł.

11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez:
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poprzez wprowadzenie nowego tytułu zakupu inwestycyjnego „zakup samochodu dostawczego” w kwocie 66.000 zł,
 Miejski Zakład Zieleni poprzez: zwiększenie w poz. „budowa placów zabaw” o kwotę 15.000 zł, w poz. „modernizacja Parku 1000-lecia i mini ZOO” o kwotę 45.000 zł oraz wprowadzenie nowego zadania „rewitalizacja terenów zielonych” w kwocie 200.000 zł.

12. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z:
 zwiększeniem dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 25.000 zł,
 wprowadzeniem wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 200.000 zł,
 zwiększeniem dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę 326.000 zł,
 zwiększenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.700.000 zł,
 wprowadzeniem dotacji podmiotowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 178.200 zł,
 zwiększenie dotacji celowych, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 150.000 zł,
 zwiększenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 300.000 zł,
 wprowadzeniu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 320.000 zł,
 zmniejszenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 8.000 zł,
 zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 350.000 zł.
Dokonuje się również aktualizacji załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 94/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna polegających m. in. na wyodrębnieniu środków z przeznaczeniem na prowadzenie klubu małego odkrywcy (kwota 20.000 zł).

13. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości 1.220 zł z tytułu wpłaty darowizny od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. na dofinansowanie naprawy wykładziny podłogowej w kwocie 1.200 zł oraz odsetek w kwocie 20 zł (dz. 801 rozdz. 80101).

14. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczą zwiększenia poz. „dotacje na inwestycje” oraz „koszty inwestycyjne” dla następujących zakładów budżetowych:
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 66.000 zł,
 Miejski Zakład Zieleni w kwocie 260.000 zł.

15. Załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadzone zmiany dotyczą projektu pn.: „Nasza randka z życiem” (zwiększenie środków Unii Europejskiej o kwotę 331 zł i zmniejszenie środków z budżetu krajowego o kwotę 820 zł).

16. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 7.600.000 zł.


Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.