Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr VII/104/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie ustalenia w Lesznie Strefy P??atnego Parkowania

Uchwa??a Nr VII/104/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie ustalenia w Lesznie Strefy P??atnego Parkowania

Numer uchwa??y: 104
Numer sesji: 7
Rok: 2011

Uchwała Nr VII/104/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku

w sprawie ustalenia w Lesznie Strefy Płatnego ParkowaniaNa podstawie art. 13b ust. 3 i 4, oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 19, poz.15 ze zmianami), uchwala się, co następuje:


§ 1.


1. Wyznacza się w mieście Lesznie Strefę Płatnego Parkowania. Zasięg tej Strefy wraz z wykazem ulic stanowiących jej granicę określa Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W Strefie Płatnego Parkowania, o której mowa w pkt 1 wyznacza się Podstrefę A i Podstrefę B o zróżnicowanych wysokościach opłat za parkowanie. Podział Strefy Płatnego Parkowania na Podstrefy wraz z wykazem ulic należących do tych Podstref określa Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w obszarze objętym Strefą Płatnego Parkowania i wykupujących abonament dla mieszkańca wyznacza się pięć Sektorów oznakowanych numerami od 1 do 5. Wykaz Sektorów określa Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Ustala się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, zróżnicowane w zależności od podstrefy cenowej oraz opłaty dodatkowe za nieuiszczenie opłat za parkowanie określone w Załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Zasady obowiązujące przy parkowaniu pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz sposób pobierania opłat, o których mowa w ust. 3 i 4 określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, stanowiący Załącznik nr 5 do Uchwały.


§ 2.

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Rady Miejskiej Leszna Nr XXVIII/321/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia w Lesznie Strefy Płatnego Parkowania (Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z 2009 roku, Nr 20, poz. 324, zm. z 2009 roku Nr 96, poz. 1458, z 2011 roku Nr 99, poz. 1675).

2. Karty abonamentowe i identyfikatory wykupione na podstawie przepisów Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXVIII/321/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku ze zmianami, po wejściu w życie niniejszej Uchwały, zachowują ważność do dat na nich określonych, a karty abonamentowe dla mieszkańca ważne będą w Sektorze do którego należy wskazana na karcie abonamentowej ulica.


§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego jednak nie wcześniej niż od dnia 1 września 2011 roku.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VII/104/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku

w sprawie ustalenia w Lesznie Strefy Płatnego Parkowania

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały wprowadzającej kolejne zmiany w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania w Lesznie. W stosunku do obowiązujących obecnie przepisów zmiany dotyczą:

1. Poszerza się Strefę Płatnego Parkowania o ul. Dworcową, przypisując ją jednocześnie do Podstrefy B.

2. Ujednolica się opłatę abonamentową dla mieszkańca SPP wyrównując jej wysokość do kwoty 20,00 zł za 1 miesiąc w całej Strefie (dotychczas w Podstrefie A – 20,00 zł za 1 miesiąc, a w Podstrefie B – 10 zł za 1 miesiąc).

3. Poszerza się uprawnienia wynikające z abonamentu dla mieszkańca na obszar Sektora, dzieląc jednocześnie SPP na 5 sektorów. Dotychczas abonament dla mieszkańca ważny był tylko na określoną ulicę.

4. Identyfikator będzie wydawany do karty parkingowej osoby niepełnosprawnej bez konieczności wskazania jak dotychczas tylko jednego pojazdu.

5. Anulowanie opłaty dodatkowej będzie możliwe także jeżeli opisane przez właściciela pojazdu lub kierującego nim zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy.

6. Opłata dodatkowa w wysokości 50,00 zł ulega obniżeniu do 35,00 zł , jeżeli wpłata na wskazany w wezwaniu rachunek bankowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wystawienia wezwania a nie jak dotychczas w ciągu 7 dni .

Powyższe zmiany wychodzą naprzeciw zgłaszanym wnioskom mieszkańców oraz Radnych jak również są wynikiem obserwacji i analiz pracowników Biura Strefy Płatnego Parkowania.

Z uwagi na fakt , iż są to kolejne zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach proponuje się uchylić je z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały.


Opracował:

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.