Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR VII/102/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita?? Ludzki Priorytetu IX ?? Rozw??j wykszta??cenia i kompetencji w regionach pn.: ??Zapewnijmy dzieciom lepszy start? oraz upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

UCHWA?A NR VII/102/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita?? Ludzki Priorytetu IX ?? Rozw??j wykszta??cenia i kompetencji w regionach pn.: ??Zapewnijmy dzieciom lepszy start? oraz upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Numer uchwa??y: 102
Numer sesji: 7
Rok: 2011


UCHWAŁA NR VII/102/2011
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 17 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze mianami) uchwala się co następuje:


§ 1
Zatwierdza się projekt Miasta Leszna pn. „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” na kwotę 876.311,10 PLN, opracowany w odpowiedzi na nabór ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu o dofinansowanie realizacji projektów (projekty systemowe) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

§ 2
Upoważnia się Prezydenta Miasta do podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 3
Wyraża się zgodę na przyjęcie dofinansowania w formie dotacji na realizację projektu w łącznej kwocie 876.311,10 PLN. Wynikające z tytułu umowy zobowiązania pokryte będą z dochodów własnych miasta.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5
Traci moc uchwała Rady Miejskiej Leszna Nr XLVII/597/2010 z dnia 04 listopada 2010 r.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/102/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

W roku 2010 Miasto Leszno złożyło wniosek o dofinansowanie projektu systemowego, który został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr XLVII/597/2010, jednak ze względu na niemożliwość jego realizacji nie została podpisana umowa z Instytucją Pośredniczącą. Miasto Leszno w odpowiedzi na ponowny nabór ogłoszony w 2011 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zapewnijmy dzieciom lepszy start”. Projekt ten adresowany jest dla uczniów klas I-III wszystkich leszczyńskich szkół podstawowych i jest ukierunkowany na działania wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego.
W ramach projektu zakłada się objęcie wsparciem grupę 1780 uczniów w okresie od 26 września 2011 do 21 czerwca 2013 roku, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć polegających na pracy z uczniem w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się lub zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania.
W ramach projektu, którego całkowita wartość stanowi kwota 876.311,10 PLN zakłada się pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Założenia projektu nie przewidują wniesienia wkładu własnego przez projektodawcę. Nie jest również wymagane zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy. Postanowienia umowy przewidują zobowiązanie beneficjenta do zwrotu całości lub części dotacji w przypadku jej nieprawidłowego wydatkowania.
W przypadku akceptacji wniosku, na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu, Instytucja Ogłaszająca Konkurs będzie wymagać od podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie złożenia odpowiednich załączników (w tym m.in. uchwały zatwierdzającej projekt).
W związku z przygotowaniem do realizacji powyższego projektu i dalszą procedurą jego realizacji rekomenduje się Radzie przyjęcie niniejszej uchwały.


Opracował:
Wydział EdukacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.