Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A Nr VII/101/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie Programu dzia??ania Rady Miejskiej Leszna na kadencj? 2010 - 2014

U C H W A ? A Nr VII/101/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie Programu dzia??ania Rady Miejskiej Leszna na kadencj? 2010 - 2014

Numer uchwa??y: 101
Numer sesji: 7
Rok: 2011
U C H W A Ł A Nr VII/101/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku
w sprawie Programu działania Rady Miejskiej Leszna na
kadencję 2010 - 2014


Na podstawie art. 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Program działania Rady Miejskiej Leszna na kadencję 2010 – 2014,
stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Prezydent Miasta Leszna corocznie, przy przedstawianiu Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu, przekaże radnym informację o zaawansowaniu realizacji Programu Rady Miejskiej Leszna.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYK


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr VII/101/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku sprawie Programu działania Rady Miejskiej Leszna na kadencję 2010 – 2014.


Komisja doraźna do opracowania programu działania Rady Miejskiej Leszna na kadencję 2010-2014 została powołana podczas V Sesji Rady Miejskiej Leszna dnia 24 lutego 2011 roku uchwałą Nr V/61/2011.
W skład Komisji weszło 4 radnych reprezentujących wszystkie ugrupowania działające w Radzie. Projekt uchwały z załączonym Programem działania Rady Miejskiej Leszna na lata 2010-2014 został przekazany Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna 20 kwietnia 2011 roku.
Przewodniczący
Komisji Doraźnej
do opracowania Programu
działania Rady Miejskiej Leszna
na kadencję 2010-2014


Wojciech RAJEWSKI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/101/2011 RM Leszna z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie Programu działania Rady Miejskiej Leszna na kadencję 2010 - 2014 .

PROGRAM RADY MIEJSKIEJ LESZNA
NA KADENCJĘ 2010 -2014

Radni VI kadencji działając w oparciu o Strategię Rozwoju Miasta Leszna, Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Leszna na lata 2008-2013, Lokalny Program Rewitalizacji Leszna na lata 2010-2015 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Leszna na lata 2011-2023 przyjmują następujący program:

ROZWÓJ GOSPODARCZY MIASTA
- racjonalne zarządzanie finansami miasta i podległych jednostek samorządowych;
- utrzymanie proinwestycyjnego charakteru budżetu zapewniającego rozwój miasta
poprzez pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, zwłaszcza środków
unijnych;
- utrzymanie wizerunku miasta przyjaznego inwestorom poprzez stwarzanie
warunków dla prowadzenie działalności gospodarczej i tworzeniu nowych miejsc
pracy,
- uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A. oraz budowa Inkubatora Przedsiębiorczości
w strefie ,
- kontynuacja prac w zakresie opracowania Planów Zagospodarowanie
Przestrzennego Miasta,
- wspieranie funduszu poręczeń kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- promocja miasta i regionu leszczyńskiego.

INFRASTRUKTURA MIEJSKA
- przebudowa układu komunikacyjnego tj. drogi krajowej nr 5 i nr 12 i drogi
wojewódzkiej nr 323
- opracowanie i realizacja planu remontów kapitalnych ulic o zniszczonych
nawierzchniach takich jak np.: ul. Strzelecka, 55 Pułk Piechoty, Kardynała
Stefana Wyszyńskiego;
- budowa wiaduktu w ciągu ulicy Wilkowickiej w ramach przebudowy przez PKP
linii kolejowej Poznań- Wrocław;
- budowa i utwardzenie gruntowych dróg gminnych;
- modernizacja newralgicznych skrzyżowań (m.in. Dworcowa - Święciechowska,
Grunwaldzka - Niepodległości, Racławicka - Lipowa, Estkowskiego - Dekana,
Unii Europejskiej - Estkowskiego - Portugalska);
- kontynuacja budowy sieci ścieżek rowerowych z uwzględnieniem propozycji
Towarzystwa Cyklicznego:
- przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe;
- zwiększenie ilości miejsc parkingowych w śródmieściu;
- aktywizacja lotniska w Strzyżewicach- w porozumieniu z Aeroklubem i ościennymi
gminami;
- wspieranie inicjatyw gospodarczych mieszkańców.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- kontynuacja budownictwa mieszkań socjalnych;
- budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt;
- opracowanie kierunków i zasad utrzymania oraz budowy terenów zielonych
w mieście;
- dokończenie modernizacji Parku 1000-Lecia;
- budowa nowych terenów zielonych i placów zabaw;
- rewitalizacja staromiejskich plant i terenów zieleni takich jak: Al. Słowackiego ,
Al. 21 Października, Al. Świętokrzyska;
- doskonalenie systemu segregacji odpadów;
- realizacja programu ochrony środowiska, ograniczenie emisji zanieczyszczeń
powietrza szczególnie w centrum miasta;
- realizacja programu rewitalizacji starówki;
- zwiększenie wydatków na modernizacje i renowacje budynków komunalnych;
- podjęcie działań zmierzających do zintensyfikowania sprzedaży budynków i lokali
komunalnych.

EDUKACJA I WYCHOWANIE
- kontynuacja tempa modernizacji szkół i przedszkoli celem poprawy warunków
nauki i pracy w tych jednostkach;
- zakończenie rozbudowy SP nr 5 w Gronowie i budowa sali gimnastycznej dla
SP nr 4 w Zaborowie;
- poszerzanie form i zakresu zajęć ponadprogramowych;
- wspieranie innowacyjnych form nauczania;
- doskonalenie systemu stypendialnego dla uczniów i studentów;
- współpraca z leszczyńskimi szkołami wyższymi .

KULTURA SPORT I REKREACJA
- remont i modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej;
- wzbogacenie oferty miejskich placówek kultury;
- wspieranie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych ;
- zagospodarowanie terenu wokół żwirowni na Zaborowie na cele rekreacyjne;
- budowa kolejnych obiektów sportowych - kompleksów typu „Orlik” oraz centrum
Sportowego „Skateplaza” na Zatorzu ;
- modernizacja strzelnicy przy III LO;
- wspieranie sportu zarówno dla dzieci i młodzieży jak i wyczynowego;
- organizacja imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych promujących miasto;

POMOC SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO
- działanie na rzecz ograniczenia wykluczenia społecznego i patologii;
- współpraca z organizacjami pozarządowych zajmujących się problematyką
społeczną;
- kontynuacja pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w celu
zwiększenia dostępności i poprawy jakości usług medycznych dla mieszkańców
Leszna;
- wspieranie policji i straży pożarnej w realizacji ich zadań na rzecz bezpieczeństwa
obywateli;
- promocja zdrowia, w tym programów profilaktycznych kierowanych do dzieci
i młodzieży oraz osób starszych;
- usuwanie barier architektonicznych i budowa ułatwień dla osób
niepełnosprawnych.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Komisja ds. oprac. programu RM Leszna
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.