Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR VII/98/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie wysoko??ci i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiot??w prowadz?cych ????obki lub kluby dzieci?ce na terenie Miasta Leszna

UCHWA?A NR VII/98/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie wysoko??ci i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiot??w prowadz?cych ????obki lub kluby dzieci?ce na terenie Miasta Leszna

Numer uchwa??y: 98
Numer sesji: 7
Rok: 2011UCHWAŁA NR VII/98/2011
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 17 maja 2011 roku


w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Leszna


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) uchwala się co następuje:


§ 1

1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Leszna.
2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Leszno dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Miasta Leszna na poziomie 406 zł na każde dziecko objęte opieką.
3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Leszno dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze Miasta Leszna na poziomie 160 zł na każde dziecko objęte opieką.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1) osobie zamieszkałej w Lesznie- rozumie się osobę stale zamieszkującą i zameldowaną na pobyt stały na terenie Miasta Leszna.
2) osobie pracującej- rozumie się osobę zatrudnioną w rozumieniu ustawy Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), świadczącą pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (w tym na kontrakcie menedżerskim) oraz prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447).
3) dziecku faktycznie uczęszczającemu do placówki- rozumie się dziecko, które w danym miesiącu korzystało z opieki placówki przez minimum połowę przypadających w danym miesiącu dni roboczych.

§ 3

1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące na obszarze Miasta Leszna żłobki lub kluby dziecięce przedstawiają Prezydentowi Miasta Leszna nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek, którego wzór wniosku stanowi załącznik nr 1, zawierający:
1) nazwę organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego,
3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
4) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego,
5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 dołączyć należy ponadto:
1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
2) oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego,
3) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:
a) numeru konta bankowego na który ma być przekazywana dotacja,
b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
3. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Do dotacji udzielonej w 2011 roku nie stosuje się terminu składania wniosków, o którym mowa w ust.1.

§ 4

1. Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem faktycznie uczęszczającym do placówki, do ukończenia przez nie 3 roku życia.
2. Dotacji udziela się na dziecko zamieszkałe w Lesznie.
3. Dotacji udziela się na dziecko, którego rodzice/ opiekunowie prawni są osobami pracującymi.
4. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1 opieki nad dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 4 godzin dziennie.
5. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem:
1) ustalenia przez podmiot prowadzący żłobek opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od rodziców/opiekunów prawnych w wysokości nie przekraczającej 250 zł miesięcznie,
2) ustalenia przez podmiot prowadzący klub dziecięcy opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od rodziców/opiekunów prawnych w wysokości nie przekraczającej 150 zł miesięcznie,

§ 5

1. Dotacja, o której mowa w § 1 przekazywana będzie w transzach miesięcznych, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do placówki.
2. Podmiot, o którym mowa w § 1 przedkłada w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, w którym otrzymuje dotację, zapotrzebowanie na zaliczkę dotacji wraz z imiennym wykazem dzieci, faktycznie uczęszczających do placówki na pierwszy dzień każdego miesiąca, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały oraz rozliczenie zaliczki za poprzedni miesiąc, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Różnice wynikające z rozliczenia dotacji uwzględnione będą w kolejnej miesięcznej zaliczce.


4. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot opisany w ust. 2 nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji z imiennym wykazem dzieci, jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub w przypadku przerwy w funkcjonowaniu placówki.
5. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do 10 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja.
6. Dotacja przekazywana będzie do wysokości rocznego limitu dotacji ustalonego w budżecie Miasta Leszna

§ 6

1. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy sporządza i przekazuje półroczne i roczne rozliczenie otrzymanej dotacji, z uwzględnieniem aktualnej liczby dzieci w każdym miesiącu otrzymania dotacji- wzór informacji dotyczącej rozliczenia wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Rozliczenie wykorzystania dotacji podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy przekazuje w terminie do dnia 15 lipca oraz w terminie do 10 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji.
3. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Leszno pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji oraz zgodności liczby dzieci wykazanych w informacji miesięcznej.
4. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Miasta Leszna na podstawie imiennego upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna.
5. Kontrola może być przeprowadzona okresowo w ciągu roku po uprzednim 7 dniowym powiadomieniu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy o terminie planowanej kontroli lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.
6. Kontrolujący może żądać od podmiotu prowadzącego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.
7. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje przedstawiciel podmiotu prowadzącego.
8. Na podstawie protokołu kontroli sporządza się wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i/lub zalecenia kierowane do podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy.
9. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 7

Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności powodujących uznanie dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej wysokości lub pobranej nienależnie.


§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 9

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Leszna Nr XXXIV/261/93 z dnia 2 marca 1993 r. w sprawie wspierania zorganizowanej opieki żłobkowej.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/98/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku


w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla pomiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Leszna


Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 wprowadziła nowe zasady realizacji przez gminę zadań z zakresu opieki żłobkowej. W Mieście Lesznie sprawy dotyczące opieki żłobkowej regulowała Uchwała Rady Miejskiej Leszna Nr XXXIV/261/93 z dnia 2 marca 1993 r. w sprawie wspierania zorganizowanej opieki żłobkowej. Na jej podstawie udzielano dotacji podmiotowi wyłonionemu w wyniku przeprowadzonego naboru w roku 1995, który prowadził żłobek w budynku przy ulicy Jagiellońskiej. W roku 2010 wniosek o udzielenie dotacji złożyły jeszcze dwie inne placówki, które nie spełniły jednak warunków, które nakładała na nie obowiązująca wówczas ustawa o zakładach opieki zdrowotnej.
Zgodnie z art.60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) mogą otrzymywać na każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania tej dotacji określa Rada Miasta Leszna w drodze uchwały.
Aby dostosować dotychczasowe zasady do wymogów nowej ustawy oraz umożliwić tego typu placówkom możliwość otrzymania dotacji z budżetu miasta, rekomenduje się Radzie przyjęcie niniejszej Uchwały.
Opracował:
Wydział Edukacji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.