Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR VII /97/ 2011RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci op??aty za wpis do rejestru ????obk??w i klub??w dzieci?cych

UCHWA?A NR VII /97/ 2011RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci op??aty za wpis do rejestru ????obk??w i klub??w dzieci?cych

Numer uchwa??y: 97
Numer sesji: 7
Rok: 2011
UCHWAŁA NR VII /97/ 2011
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 17 maja 2011 roku


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235), uchwala się co następuje:


§ 1

Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta Leszna na poziomie 600 zł.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/97/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcychZgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Leszna.
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy wpis do rejestru podlega opłacie, stanowiącej dochód własny gminy, której wysokość ustala rada gminy w drodze uchwały. Opłata nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. wynosi 1.386 zł. Zatem maksymalna wysokość opłaty rejestracyjnej żłobka i klubu dziecięcego może wynieść 693 zł. Niniejszy projekt uchwały zakłada opłatę w wysokości 600 zł.
Mając na uwadze powyższe rekomenduje się Radzie przyjęcie niniejszej uchwały.Opracował:
Wydział EdukacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.