Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr VII/ 95 /2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie za rok 2010

Uchwa??a Nr VII/ 95 /2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie za rok 2010

Numer uchwa??y: 95
Numer sesji: 7
Rok: 2011


Uchwała Nr VII/ 95 /2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie za rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 9 i 10 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku
Nr 13, poz. 123 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie za 2010 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:
- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowej.

3. Wykazana w bilansie instytucji strata w wysokości 34.913,65 zł zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zmniejsza fundusz samorządowej instytucji kultury.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/95/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie za rok 2010

Obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zgodnie z art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy sprawozdanie finansowe składa się z:
 bilansu,
 rachunku zysków i strat,
 informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Podział lub pokrycie wyniku finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający (art. 53 ust. 4 ustawy o rachunkowości).
W związku z powyższym niniejsza uchwała jest propozycją realizacji ww. przepisów.


Opracował:
Wydział Budżetu
Załącznik nr 1
do Uchwały nr VII/ 95/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 17 maja 2011 roku

Sprawozdanie finansowe

Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lesznie
za 2010 rok

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.