Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » Przetarg nieograniczony na ?? Remont dach??w papowych w budynkach mieszkalnych w Lesznie ,ul. S??owia??ska 13, ??wi?toja??ska 2, Klonowicza 3, Bol. Chrobrego 1, W??odarczaka 5, W??odarczaka 7, w ilo??ciach i sposobie wykonania okre??lonym w SIWZ?

Przetarg nieograniczony na ?? Remont dach??w papowych w budynkach mieszkalnych w Lesznie ,ul. S??owia??ska 13, ??wi?toja??ska 2, Klonowicza 3, Bol. Chrobrego 1, W??odarczaka 5, W??odarczaka 7, w ilo??ciach i sposobie wykonania okre??lonym w SIWZ?

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

WARUNKI;

W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki art.22 ust.1 oraz nie
podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz.U. Nr 19,
poz. 177 z późniejszymi zmianami), a także spełniają warunki określone w SIWZ.
I. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia Wykonawcy i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku załącznik nr. 1),
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności
niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień (załącznik nr 2),
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik
nr 2),
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia (załącznik nr 2),
5) oświadczenie że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust. Z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(załącznik nr 2)
6) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu
zawartymi w niniejszej SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń
(załącznik nr 3),
7) oświadczenie, że Wykonawca uważa się za związanego oferta do terminu ważności
oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty
zawrzeć umowę (załącznik nr 3),
8) oświadczenie, że Wykonawcy znane są warunki prowadzenia robót oraz posiada
wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty (załącznik nr 3),
9) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 3 letniej gwarancji na wykonane
roboty i wbudowane materiały (załącznik nr 3),
10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
11) Aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że oferent
nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub że uzyskał zgodę na zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności z datą wystawienia nie
późniejszą jak 90 dni przed upływem terminu składania ofert.
12) Aktualne zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że oferent nie
zalega z uiszczeniem składek na ubezpieczenie społeczne lub że uzyskał zgodę na
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności z datą wystawienia
nie późniejszą jak 90 dni przed upływem terminu składania ofert.
13) Dokumenty potwierdzające, że osoba wyznaczona na kierownika budowy posiada
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz przynależność do
właściwej izby samorządu zawodowego.

14) polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności,
15) dowód wniesienia wadium.
16) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.

TERMIN REALIZACJI; 15 LIPCA 2011r.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI;
Eugeniusz Ciesielski w godz. 0800 - 1400
Zdzisław Loman w godz. 0800 - 1400
Tel. (065) 526-86-30 wew. 111 i 131 , fax. (065) 526-87-85
e-mail mzbkktr@op.pl

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT;
Siedziba zamawiającego pokój nr 19

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE DO; 22-04-2011r. do godz. 1000.

OTWARCIE OFERT; 22-04-2011r. godz. 1010 pokój nr 35.

KRYTERIA WYBORU; cena 100%

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:
  • Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych - Szafranek Jan
Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jan Szafranek
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2011-04-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.