Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr VI/92/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: taryfy op??at za przew??z os??b, baga??u i zwierz?t ??rodkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, ??wi?ciechowa.

Uchwa??a Nr VI/92/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: taryfy op??at za przew??z os??b, baga??u i zwierz?t ??rodkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, ??wi?ciechowa.

Numer uchwa??y: 92
Numer sesji: 6
Rok: 2011Uchwała Nr VI/92/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie: taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami), art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U z 1997 r. Nr 9, poz. 43, ze zmianami), art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz.U z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, ze zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia:

§ 1
Zasady ogólne

1. Niniejszą Uchwałą ustala się ceny i opłaty, zwolnienia oraz ulgi w cenach za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze określonym w pkt.2.
2. Ustalenia niniejszej Uchwały obowiązują na terenie miasta Leszna, na terenie miasta i gminy Rydzyna oraz na terenie gminy Lipno i gminy Święciechowa, na obszarze których Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie przejął wykonywanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na podstawie podpisanych porozumień międzygminnych.
3. Taryfę opłat stosuje się łącznie z Regulaminem przewozu osób, bagażu i zwierząt obowiązującym w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Lesznie.
4. W przewozach środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz na liniach komunikacyjnych poza granicami administracyjnymi miasta Leszna obowiązują tylko bilety Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.
a) dwa bilety ulgowe zastępują bilet normalny i uprawniają do przejazdu według taryfy normalnej,
b) bilet normalny nie zastępuje dwóch biletów ulgowych i nie uprawnia do przejazdu dwóch osób według taryfy ulgowej.

§ 2
Opłaty taryfowe

1. W przewozach osób na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna stosuje się następujące rodzaje i ceny biletów:
a) bilet jednorazowy – uprawnia do jednorazowego przejazdu,
b) bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy w autobusie nie podlega kasowaniu i jest ważny tylko na kurs, na którym został wykupiony,
c) bilet miesięczny imienny – uprawnia do przejazdu we wszystkie dni miesiąca,
d) bilet dekadowy imienny – uprawnia do przejazdu w danej dekadzie, za dekadę rozumie się okres kolejno następujących po sobie 10 dni,
e) bilet miesięczny na okaziciela – uprawnia do przejazdu we wszystkie dni miesiąca,
f) bilet dekadowy na okaziciela – uprawnia do przejazdu w danej dekadzie, za dekadę rozumie się okres kolejno następujących po sobie 10 dni.

W granicach administracyjnych miasta Leszna Bilet jednorazowy Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy Bilet miesięczny imienny Bilet dekadowy imienny
Normalny 2,50 zł 3,00 zł
Ulgowy 1,25 zł 1,50 zł
Normalny na jedną linię 70,00 zł 30,00 zł
Ulgowy na jedną linię 35,00 zł 15,00 zł
Normalny na dwie linie 90,00 zł 38,00 zł
Ulgowy na dwie linie 45,00 zł 19,00 zł
Normalny na sieć 110,00 zł 45,00 zł
Ulgowy na sieć 55,00 zł 22,50 zł
W granicach administracyjnych miasta Leszna Bilet miesięczny na okaziciela Bilet dekadowy na okaziciela
Normalny na sieć 130,00 zł 55,00 zł
Ulgowy na sieć 65,00 zł 27,50 zł

2. W przewozach osób na liniach komunikacyjnych poza granicami administracyjnymi miasta Leszna stosuje się następujące rodzaje i ceny biletów:
a) bilet jednorazowy – uprawnia do jednorazowego przejazdu,
b) bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy w autobusie nie podlega kasowaniu i jest ważny tylko na kurs, na którym został wykupiony,
c) bilet miesięczny imienny – uprawnia do przejazdu we wszystkie dni miesiąca,
d) bilet dekadowy imienny – uprawnia do przejazdu w danej dekadzie, za dekadę rozumie się okres kolejno następujących po sobie 10 dni.

Na trasie: Leszno – Tarnowałąka Bilet jednorazowy Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy Bilet miesięczny imienny Bilet dekadowy imienny
Normalny 5,60 zł 6,10 zł 160,00 zł 70,00 zł
Ulgowy 2,80 zł 3,05 zł 80,00 zł 35,00 zł
Na trasie: Leszno – Kłoda Bilet jednorazowy Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy Bilet miesięczny imienny Bilet dekadowy imienny
Normalny 4,80 zł 5,30 zł 140,00 zł 60,00 zł
Ulgowy 2,40 zł 2,65 zł 70,00 zł 30,00 zł
Na trasie: Leszno – Rydzyna Bilet jednorazowy Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy Bilet miesięczny imienny Bilet dekadowy imienny
Normalny 4,20 zł 4,70 zł 130,00 zł 55,00 zł
Ulgowy 2,10 zł 2,35 zł 65,00 zł 27,50 zł
Na trasie: Leszno – Dąbcze Bilet jednorazowy Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy Bilet miesięczny imienny Bilet dekadowy imienny
Normalny 4,00 zł 4,50 zł 120,00 zł 50,00 zł
Ulgowy 2,00 zł 2,25 zł 60,00 zł 25,00 zł
Na trasie: Leszno – Mórkowo Bilet jednorazowy Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy Bilet miesięczny imienny Bilet dekadowy imienny
Normalny 4,40 zł 4,90 zł 150,00 zł 65,00 zł
Ulgowy 2,20 zł 2,45 zł 75,00 zł 32,50 zł
Na trasie: Leszno – Wilkowice Bilet jednorazowy Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy Bilet miesięczny imienny Bilet dekadowy imienny
Normalny 3,80 zł 4,30 zł 110,00 zł 45,00 zł
Ulgowy 1,90 zł 2,15 zł 55,00 zł 22,50 zł
Na trasie: Leszno – Święciechowa Bilet jednorazowy Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy Bilet miesięczny imienny Bilet dekadowy imienny
Normalny 3,60 zł 4,10 zł 100,00 zł 40,00 zł
Ulgowy 1,80 zł 2,05 zł 50,00 zł 20,00 zł
W granicach administracyjnych gmin: Rydzyna, Lipno, Święciechowa Bilet jednorazowy Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy Bilet miesięczny imienny Bilet dekadowy imienny
Normalny 3,00 zł 3,50 zł 80,00 zł 34,00 zł
Ulgowy 1,50 zł 1,75 zł 40,00 zł 17,00 zł

3. Cena biletu za przewóz bagażu ręcznego i zwierząt na wszystkich liniach
komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz poza granicami administracyjnymi miasta Leszna wynosi 2,50 zł. Nie dotyczy przedmiotów stanowiących bagaż podręczny, który może być przewożony bezpłatnie.
4. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona powinni pobrać właściwą należność i opłatę dodatkową. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się w następujący sposób:
a) za przejazd bez ważnego biletu jako 50 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna – 125,00 zł.
b) za naruszenie przepisów o zabieraniu do środka transportowego zwierząt i rzeczy, a w szczególności:
• za zabieranie ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy za których przewóz przewiduje opłatę bez uiszczenia tych opłat jako 20 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna – 50,00 zł.
• za zabieranie ze sobą do środka transportowego rzeczy wyłączonych z przewozu jako 20 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna – 50,00 zł.
c) za przejazd bezpłatny lub ulgowy w oparciu o posiadany bilet ulgowy, ale bez posiadania przy sobie dokumentu uprawniającego do takiego przejazdu podróżny w przypadku okazania takiego dokumentu firmie upoważnionej do kontroli biletów w terminie 7 dni od dnia kontroli uiści opłatę manipulacyjną w wysokości 25,00 zł. W przypadku nie dochowania tego terminu pasażer ponosi opłatę jaką określa się pod lit. a.


5. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej wysokość opłat ustalonych w sposób określony w pkt.4. lit. a i b obniża się o 50 % tj. dla lit. a – 62,50 zł dla lit. b – 25,00 zł, w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od jej nałożenia opłatę dodatkową obniża się o 30 % tj. dla lit. a – 87,50 zł dla lit. b – 35,00 zł.
6. Za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy przejazdu autobusu bez
uzasadnienia oraz za zabrudzenie wnętrza autobusu podróżny obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową ustaloną jako 150 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna – 375,00 zł.

§ 2
Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

1. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów:
a) ustawowe uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów przysługują:

Osoby upoważnione Dokumenty, jakie osoba upoważniona musi okazać na żądanie kontrolera biletów
Posłowie i Senatorowie RP Legitymacja poselska lub senatorska.
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidztwa (całkowicie niezdolni do pracy oraz samodzielnej egzystencji) Książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego wystawiona przez ZUS

b) uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów na podstawie niniejszej uchwały przysługują:

Osoby upoważnione Dokumenty, jakie osoba upoważniona musi okazać na żądanie kontrolera biletów
Honorowi obywatele Miasta Leszna oraz „Zasłużeni dla Miasta Leszna” Zaświadczenie wydane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna
Dzieci do ukończenia 4-go roku życia Oświadczenie rodzica lub opiekuna z którym dziecko podróżuje
Uczniowie niepełnosprawni realizujący obowiązek szkolny w szkołach podstawowych, gimnazjach i ośrodkach oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem, tylko w okresie roku szkolnego Ważna legitymacja szkolna wydana przez szkoły, gimnazja i ośrodki zgodna ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej
Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekunowie względnie przewodnicy w przypadku osób ze schorzeniami narządu wzroku Legitymacja wystawiona przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie
Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej Leszna oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej W czasie wykonywania czynności służbowych
Osoby, które ukończyły 65 rok życia Dowód osobisty
Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali co najmniej 25 litrów krwi Legitymacja wystawiona przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie2. Uprawnienia do ulgowych przejazdów:
a) ustawowe uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów przysługują:

Osoby upoważnione Dokumenty, jakie osoba upoważniona musi okazać na żądanie kontrolera biletów
Kombatanci i osoby represjonowane Zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat, nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek inwalidztwa lub niepełnosprawności Zaświadczenie wydane przez właściwe organy administracji szkolnej
Studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich) Ważna legitymacja studencka zgodna ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


b) uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów na podstawie niniejszej uchwały przysługują:

Osoby upoważnione Dokumenty, jakie osoba upoważniona musi okazać na żądanie kontrolera biletów
Dzieci powyżej 4 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej Oświadczenie rodzica lub opiekuna z którym dziecko podróżuje
Dzieci oraz młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych i policealnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia Ważna legitymacja szkolna zgodna ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej
Po ukończeniu 60 roku życia – emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują zasiłki rodzinne Legitymacja emeryta lub rencisty albo ostatni odcinek emerytury lub renty wraz z dowodem osobistym. Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego wydana przez ZUS wraz z dowodem osobistym

3. Osoby korzystające z bezpłatnych i ulgowych przejazdów muszą posiadać i okazywać na każde żądanie kontrolerów biletów dokumenty, o których mowa w pkt.1 dla lit. a i lit. b oraz pkt.2 dla lit. a i lit. b.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2011r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna i Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.
§ 5

Uchyla się uchwałę nr XI/114/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie: taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do uchwały Nr VI/92/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011roku
w sprawie taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.

Ostatnia podwyżka cen biletów stosowanych w komunikacji miejskiej przez MZK w Lesznie została zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/114/2007 z dnia 3 lipca 20007r. tj. prawie 4 lata temu.
W latach 2007-2010 wskaźnik inflacji wg GUS wyniósł 13,00%, natomiast sumaryczny wskaźnik inflacji branżowej w dziale transport lądowy pasażerski, rozkładowy i pozostały w tym samym okresie wyniósł 17,00%.Tylko w styczniu br. wskaźnik inflacji wg GUS wyniósł 3,8%, natomiast największy wzrost inflacji zanotowano właśnie w branży transportowej, gdzie w styczniu wskaźnik inflacji w tej branży wyniósł 7,2%.
W latach 2007-2010 znacznie wzrosły koszty działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie głównie w pozycjach:
- zużycie paliw,
- koszty napraw i utrzymania taboru,
-ubezpieczenia i inne opłaty,
- płace.
Na przykład w 2009r. średnia cena zakupu 1 litra oleju napędowego wynosiła w przypadku MZK 2,79 zł, natomiast w 2010r. już 3,25 zł za 1 litr ON (wzrost o 16,49%). Natomiast za 2 miesiące 2011r. średnia cena zakupu 1 litra oleju napędowego przez MZK wyniosła już 3,60 zł tj. wzrost do 2010r. aż o 18,81%. Prognozy oparte na realnych uwarunkowaniach wskazują na dalszy wzrost cen paliw w tym roku.
Koszty ubezpieczenia majątku zakładu za 2 miesiące roku bieżącego wzrosły przeszło 2-krotnie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ( spowodowane to jest zakupem 11 szt. nowych autobusów Solarias w 2010r.). Nadto w bieżącym roku MZK 1% przychodów ze sprzedaży biletów w związku ze wzrostem stawki VAT o 1% przy niezmienionej cenie biletów.

Koszty należy równoważyć przychodami. W przypadku MZK podstawowe przychody to wpływy ze sprzedaży biletów oraz środki z dotacji przedmiotowej.
Uwzględniając lokalne uprawnienia wynikające z Uchwały Rady Miejskiej w tym m.in. prawo do bezpłatnych przejazdów osób po ukończeniu 65 roku życia (Leszno jest tylko 1 z 4 miast w Polsce) w 2010r. 35% w strukturze przewożonych osób stanowili pasażerowie korzystający z przewozów nieodpłatnie.
W 2010r. przewieźliśmy 2.269.000 osób, w tym 794.000 nieodpłatnie.
Średnie przychody ze sprzedaży biletów na pasażera płacącego za bilet wyniosły w 2010r. 1.47 zł, natomiast średnie przychody ze sprzedaży biletów na statystycznego pasażera wyniosły 0.96 zł przy cenie biletu jednorazowego normalnego 2,30 zł.
M.in. powyższe uwarunkowania oraz fakt, że Leszno jest miastem bardzo zwartym o pow. 31,88 km2 i gęstości zaludnienia przeszło 2000 mieszkańców/km2 powodują, że MZK w Lesznie osiąga bardzo niskie przychody ze sprzedaży biletów w porównaniu z komunikacjami ościennymi i tak za I półrocze 2010r. przychody ze sprzedaży biletów na 1 mieszkańca wyniosły:
- w Lesznie 19,35 zł,
- w Zielonej Górze 73,00 zł,
- w Koninie 49,58 zł,
- w Jeleniej Górze 63,33 zł,
- w Legnicy 46,77 zł,
- w Pile 58,15 zł,
- w Głogowie 23,83 zł.
W ww. miastach ( za wyjątkiem Leszna) osoby, które ukończyły 70 rok życia są uprawnione do bezpłatnych przejazdów, natomiast w Jeleniej Górze wiek ten wynosi 75 lat.
Natomiast wielkość dotacji na 1 mieszkańca za I półrocze 2010r. wyniosła:
- w Lesznie 28,83 zł,
- w Zielonej Górze 46,74 zł,
- w Koninie bd.,
- w Jeleniej Górze 76,02 zł,
- w Legnicy 52,17 zł,
- w Pile 39,84 zł,
- w Głogowie 31,56 zł.

Z powyższego zestawienia widać wyraźnie , że MZK w Lesznie mimo tego, że osiąga najniższe przychody ze sprzedaży biletów w przeliczeniu na 1 mieszkańca spośród wymienionych wyżej komunikacji ościennych, to mimo to otrzymuje najniższa dotację przedmiotową w przeliczeniu na 1 mieszkańca z budżetu miasta. Do tej pory było to możliwe dzięki relatywnie niższym kosztom działalności MZK w Lesznie w porównaniu z ww. zakładami komunikacji oraz dodatkowymi przychodami z działalności pozostałej ( sprzedaż paliw, produkcja wiat, naprawy obcego taboru, reklamy, wynajem autobusów). W 2010r. przychody z pozostałej działalności stanowiły 22,26% w przychodach ogółem, podczas gdy najczęściej w innych komunikacjach tego typu przychody stanowią ok.5-8%przychodów ogółem, a nawet mniej, albo nie występują wcale.
Uwzględniając powyższe argumenty oraz uwarunkowania roku bieżącego w pełni uzasadniona jest zmiana od 1 maja br taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.
Zmiana taryf spowoduje wzrost ceny biletu jednorazowego normalnego w Lesznie do kwoty 2,50 zł (obecnie 2,30 zł) a biletu jednorazowego ulgowego do kwoty 1,25 zł 9obecnie 1,15 zł).
Cena biletu normalnego miesięcznego imiennego na jedną linię w Lesznie wyniesie 70 zł (obecnie 60 zł). Tego typu bilety ulgowe będą nabywane w cenie połowy biletu normalnego.
Wejście w życie z dniem 1 maja 2011 r. nowej taryfy szacunkowo spowoduje wzrost przychodów MZK do końca 2011 r. o kwotę 70 tys. zł.Opracował:
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.