Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr VI/89/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie : wyra??enia zgody na odst?pienie od obowi?zku przetargowego trybu zawarcia umowy dzier??awy na czas nieoznaczony pomi?dzy Miejskim Zak??adem Zieleni w Lesznie a Sp????dzielni? Mieszkaniow? ??OGRODY? w Lesznie.

U C H W A ? A Nr VI/89/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie : wyra??enia zgody na odst?pienie od obowi?zku przetargowego trybu zawarcia umowy dzier??awy na czas nieoznaczony pomi?dzy Miejskim Zak??adem Zieleni w Lesznie a Sp????dzielni? Mieszkaniow? ??OGRODY? w Lesznie.

Numer uchwa??y: 89
Numer sesji: 6
Rok: 2011U C H W A Ł A Nr VI/89/2011

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie : wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony pomiędzy Miejskim Zakładem Zieleni w Lesznie a Spółdzielnią Mieszkaniową „OGRODY” w Lesznie.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami ), art. 43 ust.2 pkt. 3 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1.
Wyraża zgodę:
1) na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
na czas nieoznaczony pomiędzy Miejskim Zakładem Zieleni w Lesznie
i Spółdzielnią Mieszkaniową „OGRODY” w Lesznie na nieruchomość
położoną w Lesznie przy ul. Ostroroga, oznaczoną działką nr 2/15 ark.
mapy 20,

2) na zawarcie umowy dzierżawy pomiędzy Miejskim Zakładem Zieleni w Lesznie i Spółdzielnią Mieszkaniową „OGRODY” w Lesznie na nieruchomość położoną w Lesznie przy ul. Ostroroga, oznaczoną działką
nr 2/15 ark. mapy 20 , na czas nieoznaczony,

- w celu urządzenia osiedlowych boisk sportowych ogólnodostępnych.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna .


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykU Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr VI/89/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony
pomiędzy Miejskim Zakładem Zieleni w Lesznie a Spółdzielnią
Mieszkaniową „OGRODY” w Lesznie.


Nieruchomość wchodząca w skład Zasobu Gminnego Nieruchomości Miasta Leszna stanowi przedmiot trwałego zarządu sprawowanego przez Miejski Zakład Zieleni w Lesznie, oddanego na czas nieoznaczony, w celu zagospodarowania pod zieleń rekreacyjną z małą architekturą wraz z zespołem osiedlowych boisk sportowych.
W/wym. sposób zagospodarowania nieruchomości określony został w decyzji Prezydenta Miasta Leszna z dnia 06.11.2008 r. o warunkach zabudowy Nr 276/I/2008.
Z uwagi na zainteresowanie urządzeniem na przedmiotowej nieruchomości boisk sportowych - ogólnodostępnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „OGRODY” w Lesznie w cele realizacji tego przedsięwzięcia udostępnienie nieruchomości wymaga zawarcia umowy dzierżawy.
Zgodnie z art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Jednakże przepis ten umożliwia zawarcie umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej po uzyskaniu zgody rady na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy. Zgoda rady wymagana jest również na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.
Urządzenie boisk sportowych i dalsze ich wykorzystywanie przez dzieci i młodzież z przyległych osiedli mieszkaniowych i innych związana będzie z utrzymaniem porządku na tym terenie, stąd proponuję zawarcie umowy dzierżawy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Ogrody” na czas nieoznaczony, który to okres jest zgodny z okresem trwania prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Miejskiego Zakładu Zieleni. Zawarcie umowy dzierżawy pomiędzy MZZ a SM Ogrody na czas nieoznaczony wymaga zgody rady co wynika z art. 43 ust.2 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W związku z powyższym wnoszę niniejszy projekt uchwały w celu jego uchwalenia.Opracował :
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.