Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A Nr VI/84/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przyj?cia ??Wskaza?? do przygotowania programu przeciwdzia??ania wykluczeniu cyfrowemu na problemowych obszarach miasta Leszna?.

UCHWA?A Nr VI/84/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przyj?cia ??Wskaza?? do przygotowania programu przeciwdzia??ania wykluczeniu cyfrowemu na problemowych obszarach miasta Leszna?.

Numer uchwa??y: 84
Numer sesji: 6
Rok: 2011


UCHWAŁA Nr VI/84/2011

Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie przyjęcia „Wskazań do przygotowania programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na problemowych obszarach miasta Leszna”.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:§1.

Rada Miejska Leszna przyjmuje „Wskazania do przygotowania programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na problemowych obszarach miasta Leszna” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 - priorytet 8 w działaniu 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Wskazania stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna, którego zobowiązuje do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji Programu ze środków zewnętrznych w możliwie najbliższym terminie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
.UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr VI/84/2011
Rady Miejskiej Leszna

z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie przyjęcia „Wskazań do przygotowania programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na problemowych obszarach miasta Leszna”.


Dostęp do Internetu, w tym Internetu szerokopasmowego jest dziś wyznacznikiem rozwoju społeczno – gospodarczego współczesnych społeczeństw. Na mapie dostępu do Internetu szerokopasmowego dla obywateli miasta – Leszno zajmuje dobrą pozycję. Tu komercyjni dostawcy tych usług docierają ze swoją ofertą szerokopasmowego dostępu do Internetu. Przedstawione „Wskazania do przygotowania programu przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu na problemowych obszarach miasta Leszna” nadają kierunek działań przygotowujących program realizujące główny cel jakim jest ułatwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców obszarów problemowych miasta takich jak szeroko pojęte śródmieście, itp. Oczywiście nie jest to tylko problem zamkniętych obszarów, bo pojęcie „wykluczenia cyfrowego” dotyczy konkretnych osób i sytuacji.
Celem projektu ma być zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet dla obywateli, którzy ze względu na swoją sytuację ekonomiczną, poziom wykształcenia, niepełnosprawność, itp., dotychczas nie korzystają z tego typu usług.
Realizacja Programu przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu może przyczynić się także do korzystnych zmian socjologicznych i ekonomicznych na problemowych obszarach miasta.

W imieniu radnych wnioskodawców:
Załącznik nr 1

do UCHWAŁY Nr VI/84/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie przyjęcia „Wskazań do przygotowania programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na problemowych obszarach miasta Leszna”.


„Wskazania do przygotowania program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na problemowych obszarach miasta Leszna”.Wprowadzenie:
Dostęp do Internetu, w tym Internetu szerokopasmowego jest dziś wyznacznikiem rozwoju społeczno – gospodarczego współczesnych społeczeństw. Na mapie dostępu do Internetu szerokopasmowego dla obywateli miasta – Leszno zajmuje dobrą pozycję. Tu komercyjni dostawcy tych usług docierają ze swoją ofertą szerokopasmowego dostępu do Internetu. Przedstawione „Wskazania do przygotowania programu działań przeciwko wykluczeniu cyfrowemu na problemowych obszarach miasta Leszna” rozpoczynają proces przygotowania Programu realizacyjnego, a później wniosku aplikacyjnego tak, aby w konsekwencji jego wdrażania rozwiązać problem z dostępem do szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców obszarów problemowych miasta takich jak np. szeroko pojęte śródmieście, itp. Oczywiście nie jest to tylko problem zamkniętych obszarów, bo pojęcie „wykluczenia cyfrowego” dotyczy konkretnych osób i sytuacji.

Proponowane cele Programu
Celem projektu jest zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet dla obywateli miasta, którzy ze względu na swoją sytuację ekonomiczną, poziom wykształcenia, niepełnosprawność, itp., dotychczas nie korzystają z tego typu usług.

Proponowane zadania podczas przygotowania Programu
1. Przeprowadzenie badań, w wyniku których zostaną zidentyfikowane niezbędne obszary projektowe:
- skala problemu wykluczenia cyfrowego wraz z wyznaczeniem proponowanego obszaru projektowego
- określenie uwarunkowań społecznych i organizacyjnych mogących negatywnie wpływać na efektywność projektu i prawidłowość wykorzystania jego efektów oraz sposoby ich eliminacji
- określenie wyboru grupy docelowej spełniającej warunki działania,
- określenie barier wykorzystania internetu na obszarze objętym projektem,
- korzyści wynikające z udostępnienia internetu grupie docelowej,
- techniczne problemy dotarcia do grup docelowych.
2. Zaprezentowanie wyników badań członkom Rady Miasta Leszna w celu określenia grup docelowych i obszaru działania projektu oraz ustalenia ostatecznych założeń techniczno-projektowych.
3. Dołożenie wszelkich starań w zakresie pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu oraz jego promocji na obszarze objętym projektem przez Urząd Miasta Leszna .
4. Właściwa realizacja Programu i zarządzanie projektem zgodnie ze złożonym Wnioskiem o dofinansowanie.
5. Ponoszenie całkowitych lub częściowych kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarach objętych projektem.
6. Ponoszenie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych kwalifikujących się do Programu.
7. Zakupienie usług przez realizatora projektu (Urząd Miasta Leszna) przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),
8. Zabezpieczenie środków finansowych przez realizatora projektu (Urząd Miasta Leszna) oraz zadbanie o dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników samorządu i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w ewentualnym konsorcjum z samorządem, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo - wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej),
9. Zapewnienie trwałości projektu przez realizatora Programu Urząd Miasta Leszna

Proponowani partnerzy Programu:
1. Prezydent Miasta Leszna
2. Placówki oświatowe miasta Leszna
3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
4. Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.
5. Miejska Biblioteka Publiczna
6. Szkoły wyższe
7. Zainteresowane stowarzyszenia i związki
8. inni.

Proponowane źródła finansowania
1. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 - priorytet 8 w działaniu 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion,
2. Budżet miasta Leszna,
3. Mieszkańcy,
4. Inne.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Klub Radnych PiS
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.