Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR VI/82/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Antoni??skiej, Adama Mickiewicza, Niepodleg??o??ci, Studziennej, ks. Jerzego Popie??uszki, Osieckiej i tor??w kolejowych w Lesznie.

UCHWA?A NR VI/82/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Antoni??skiej, Adama Mickiewicza, Niepodleg??o??ci, Studziennej, ks. Jerzego Popie??uszki, Osieckiej i tor??w kolejowych w Lesznie.

Numer uchwa??y: 82
Numer sesji: 6
Rok: 2011


UCHWAŁA NR VI/82/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Antonińskiej, Adama Mickiewicza, Niepodległości, Studziennej, ks. Jerzego Popiełuszki, Osieckiej i torów kolejowych w Lesznie.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Antonińskiej, Adama Mickiewicza, Niepodległości, Studziennej, ks. Jerzego Popiełuszki, Osieckiej i torów kolejowych w Lesznie, w formie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego UCHWAŁĄ NR XXIII/256/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 września 1993 roku w rejonie ul. Ostroroga, Studziennej, Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 02.10.2000 r. Nr 66, poz. 888).

§ 2. Granice terenu objętego planem naniesiono na mapie geodezyjnej, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiot planu zostanie określony zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz PawlaczykUZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VI/82/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Antonińskiej, Adama Mickiewicza, Niepodległości, Studziennej, ks. Jerzego Popiełuszki, Osieckiej i torów kolejowych w Lesznie.


Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Antonińskiej, Adama Mickiewicza, Niepodległości, Studziennej, ks. Jerzego Popiełuszki, Osieckiej i torów kolejowych w Lesznie - podejmuje się na wniosek Prezydenta Miasta Leszna.

Teren objęty opracowaniem zajmuje powierzchnię około 220 hektarów. Granice planu wyznaczają ulice: Antonińska, Adama Mickiewicza, Niepodległości, Studzienna, ks. Jerzego Popiełuszki, Osiecka oraz tory kolejowe. W obszarze tym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony UCHWAŁĄ NR XXIII/256/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 września 1993 roku w rejonie ul. Ostroroga, Studziennej, Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 02.10.2000 r. Nr 66, poz. 888). Około 10% obszaru opracowania stanowi teren zurbanizowany. Pozostała część to grunty wolne od zabudowy - użytkowane rolniczo. Teren ten został wskazany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w wieloletnim programie sporządzania planów miejscowych, który stanowi integralną część analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Leszna. Program nawiązuje do ustaleń studium, uwzględnia decyzje zamieszczone w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust 1-3 i art. 67 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz wnioski w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Kompletna analiza została przedstawiona Radzie Miejskiej i stanowi załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR XL/496/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Objęcie obszaru planem miejscowym jest więc realizacją wieloletnich celów określonych w trybie art. 32 przywołanej ustawy.

Sporządzenie zmiany obowiązującego planu pozwoli na wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie systemu komunikacji, ciągów pieszych, zieleni, usług i infrastruktury technicznej - dla całego obszaru objętego nowym planem. Wyniki analizy, sporządzonej w trybie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) - wskazują, że ustalenia planu będą zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Tadeusz Pawlaczyk

Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Adam Stachowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.