Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR VI/81/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ewarysta Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhofa oraz granic miasta Leszna.

UCHWA?A NR VI/81/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ewarysta Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhofa oraz granic miasta Leszna.

Numer uchwa??y: 81
Numer sesji: 6
Rok: 2011

UCHWAŁA NR VI/81/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ewarysta Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhofa oraz granic miasta Leszna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ewarysta Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhofa, Tadeusza Rejtana oraz granic miasta Leszna w formie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
1) zatwierdzonego UCHWAŁĄ NR IV/41/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 września 1993 roku, dotyczącej terenu w rejonie ul. Estkowskiego (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 07.02.2003 r. Nr 15, poz. 269);
2) zatwierdzonego UCHWAŁĄ NR XXII/249/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 września 1993 r. w rejonie ul. Dekana (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 25.08.2000 r. Nr 59, poz. 790);
3) zatwierdzonego UCHWAŁĄ NR XI/98/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Konstytucji 3 Maja, Estkowskiego i Dekana w Lesznie (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 07.11.2003 r. Nr 173, poz. 3220);
4) zatwierdzonego UCHWAŁĄ NR XLII/438/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna w rejonie ulic Sygietyńskiego i Kiepury (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 22.04.2002 r. Nr 54, poz. 1580).

§ 2. Granice terenu objętego planem naniesiono na mapie geodezyjnej, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiot planu zostanie określony zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz PawlaczykUZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VI/81/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ewarysta Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhofa oraz granic miasta Leszna.


Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ewarysta Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhofa oraz granic miasta Leszna, podejmuje się na wniosek Prezydenta Miasta Leszna.

Granice opracowania planu stanowią ulice: Ewarysta Estkowskiego, Aleje Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhofa oraz granice miasta Leszna. W obszarze tym obowiązują następujące miejscowe planu zagospodarowania przestrzennego:
- plan zatwierdzony UCHWAŁĄ NR IV/41/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 września 1993 roku, dotyczącej terenu w rejonie ul. Estkowskiego (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 07.02.2003 r. Nr 15, poz. 269);
- plan zatwierdzony UCHWAŁĄ NR XXII/249/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 września 1993 r. w rejonie ul. Dekana (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 25.08.2000 r. Nr 59, poz. 790);
- plan zatwierdzony UCHWAŁĄ NR XI/98/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Konstytucji 3 Maja, Estkowskiego i Dekana w Lesznie (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 07.11.2003 r. Nr 173, poz. 3220);
- plan zatwierdzony UCHWAŁĄ NR XLII/438/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna w rejonie ulic Sygietyńskiego i Kiepury (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 22.04.2002 r. Nr 54, poz. 1580).

Sporządzenie zmiany obowiązujących planów pozwoli na wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie systemu komunikacji, ciągów pieszych, zieleni, usług i infrastruktury technicznej - dla całego obszaru objętego nowym planem. Wyniki analizy, sporządzonej w trybie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) - wskazują, że ustalenia planu będą zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Adam Stachowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.