Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR VI/80/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowa?? i kierunk??w zagospodarowania przestrzennego Leszna.

UCHWA?A NR VI/80/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowa?? i kierunk??w zagospodarowania przestrzennego Leszna.

Numer uchwa??y: 80
Numer sesji: 6
Rok: 2011

UCHWAŁA NR VI/80/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 marca 2011 roku


w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna.Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z podjęciem przez Radę Miejską Leszna UCHWAŁY NR XXXVI/434/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna, Rada Miejska Leszna postanawia:

§1. Uchwalić zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Leszna.

§2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek zatytułowany „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna” w skali 1:10 000, zwany rysunkiem zmiany studium;
2) załącznik nr 2 – tekst zmiany studium zatytułowany „Zmiana studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna – tekst jednolity”;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do
projektu zmiany studium.
§3. Tracą moc ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-nego Leszna zatwierdzonego uchwałą nr XIX/210/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 marca 2000 r. w obszarze opracowania zmiany studium.

§4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VI/80/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-strzennego Leszna.

Niniejszą zmianę Studium sporządzono na podstawie UCHWAŁY NR XXXVI/434/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna.

W wyniku przeprowadzenia procedury, określonej w art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), sporządzono dokument zmiany Studium, przy opracowaniu którego zapewniono udział społeczeństwa - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). Jednocześnie dokonano pozo-stałych czynności w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków
realizacji ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Leszna poprzez uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko i uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień.
Zmiana studium wprowadza szereg ustaleń dotyczących urbanistyki oraz ochrony środowiska. Nowe kierunki zagospodarowania przestrzennego określono w oparciu o istniejące uwarunkowania
środowiska przyrodniczego oraz aktualne uwarunkowania społeczno-gospodarcze. Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko zostały uwzględnione w sporządzonej zmianie Studium w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania sytuacji konfliktowych i zapewnia
bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i użytkownikom terenów w granicach zmiany studium.

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień, projekt zmiany studium wyłożono wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 3 stycznia 2011 roku do 4 lutego 2011 roku w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbyła się dnia 1 lutego 2011 roku. Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi do projektu zmiany Studium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2011 roku. W wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag do projektu zmiany Studium.

Wyznaczone w zmianie Studium kierunki rozwoju, stanowią uzupełnienie istniejących
struktur funkcjonalno-przestrzennych miasta. Zatwierdzenie dokumentu umożliwi podjęcie prac
planistycznych związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uchwała podjęta została zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Adam Stachowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.