Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR VI/79/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad i trybu post?powania przy udzielaniu dotacji celowej na realizacj? zada?? z zakresu ochrony ??rodowiska i gospodarki wodnej oraz kryteri??w wyboru inwestycji do finansowania.

UCHWA?A NR VI/79/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad i trybu post?powania przy udzielaniu dotacji celowej na realizacj? zada?? z zakresu ochrony ??rodowiska i gospodarki wodnej oraz kryteri??w wyboru inwestycji do finansowania.

Numer uchwa??y: 79
Numer sesji: 6
Rok: 2011
UCHWAŁA NR VI/79/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 marca 2011 roku


w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - ze zmianami), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami),
Rada Miejska Leszna
uchwala:

§ 1.
Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji celowej.


1. Dotacje celowe będą udzielane na zadania, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających
z zanieczyszczenia środowiska.

2. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Leszno przysługuje osobie fizycznej, bądź wspólnocie mieszkaniowej, które zamierzają zrealizować na terenie miasta zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska na nieruchomości, do której wnioskodawca posiada tytuł prawny.

3. Dotacje będą udzielane na niżej wymienione zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska związane z:

a) likwidacją pokryć dachowych i/lub elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest, bądź usunięciem azbestu złożonego na nieruchomości, co wynika z załącznika nr 7 do „Planu gospodarki odpadami dla miasta Leszna”, tj. Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Leszna.
b) ograniczeniem niskiej emisji, wynikającej z „Programu ochrony powietrza dla strefy: miasto Leszno w województwie wielkopolskim”.

4. W przypadku likwidacji azbestu dopuszcza się udzielenie dotacji użytkownikom ogrodów działkowych położonych na terenach przylegających do granic administracyjnych miasta, jeżeli są oni mieszkańcami miasta Leszna.

5. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym na poszczególne cele określa każdorazowo uchwała budżetowa.


§ 2

Zasady szczegółowe i kryteria udzielania dotacji celowej
na usuwanie materiałów zawierających azbest.


1. Dotacja na usuwanie materiałów zawierających azbest dotyczy wyłącznie kosztów związanych z ich usunięciem z obiektu budowlanego oraz kosztów unieszkodliwiania. Koszty zakupu nowych materiałów budowlanych oraz koszty robocizny związane
z odbudową obiektu pokrywa wnioskodawca. Wielkość dotacji może
w szczególności, w miarę posiadanych środków, wynieść do 100% wartości zadania.

2. O kolejności dofinansowania decydować będą niżej wymienione kryteria:

a) okres eksploatacji obiektu budowlanego z wbudowanym azbestem,
b) kolejność wpływu wniosku do Urzędu Miasta Leszna,
c) fakt wywiązywania się Wnioskodawcy z obowiązku corocznej aktualizacji
„Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania”, jaka powinna być złożona Prezydentowi Miasta Leszna do 31 stycznia każdego roku.

3. Udzielanie dotacji realizowane będzie w sekwencjach dwuletnich, począwszy od roku 2011, nie dłużej jednak niż do roku 2032.

4. Prezydent Miasta Leszna określi w formie zarządzenia wzory: wniosków, umów
i protokołów odbioru, które obowiązywać będą osoby ubiegające się o dotację.


§ 3

Zasady szczegółowe i kryteria udzielania dotacji celowej
na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji.


1. Dotacja związana z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Leszna dotyczy
w szczególności:

a) pokrycia kosztów związanych z przyłączeniem obiektu budowlanego do miejskiej sieci ciepłowniczej,
b) pokrycia kosztów związanych z wymianą kotła węglowego na kocioł gazowy, kocioł olejowy, nowoczesny, niskoemisyjny kocioł węglowy lub kocioł retortowy,

2. Wielkość dotacji może wynieść maksymalnie 50% kosztów realizowanego zadania, jednak nie więcej niż 3000 złotych.

3. Przyłączenie obiektu budowlanego do miejskiej sieci ciepłowniczej jak również wymiana kotła, przy udziale środków pochodzących z dotacji, wymaga trwałego usunięcia dotychczasowego źródła ciepła.

4. O kolejności dofinansowania decydować będą niżej wymienione kryteria:

a) położenie obiektu budowlanego w mieście z priorytetem dla obiektów zlokalizowanych na Starym Mieście, Podwalu Płd., Śródmieściu Płd., Zatorzu
i Zatorzu Płd., co wynika z „Programu ochrony powietrza…”,
b) kolejność wpływu wniosku do Urzędu Miasta Leszna,
c) zrealizowanie wcześniej prac termomodernizacyjnych na obiekcie dla którego występuje się o dotację.

5. Udzielanie dotacji realizowane będzie, począwszy od roku 2012.

6. Prezydent Miasta Leszna określi w formie zarządzenia wzory: wniosków, umów i protokołów odbioru, które obowiązywać będą osoby ubiegające się o dotację na ograniczenie niskiej emisji.


§ 4

Rozpatrywanie wniosków.
Umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposób jej rozliczenia.


1. Osoba fizyczna lub wspólnota mieszkaniowa ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w § 1 pkt. 3a i 3b składają Prezydentowi Miasta Leszna pisemne wnioski.

2. O terminie składania wniosków mieszkańcy miasta zostaną każdorazowo powiadomieni poprzez umieszczenie informacji w prasie lokalnej, na stronie internetowej Miasta Leszna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Leszna.

3. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;
2) wysokość dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;
3) termin wykorzystania dotacji celowej,
4) tryb kontroli wykonywania zadania;
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej.

4. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki). W celu rozliczenia inwestycji Miasto Leszno zastrzega sobie także prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji.

5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie

do Uchwały Nr VI/79/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

W dniu 29 października 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2010 r., Nr 229, poz. 1498). Akt ten zmienia zasady finansowania ochrony środowiska przez gminy i powiaty, a tym samym stanowi,
z funkcjonalnego punktu widzenia, substytut gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które uległy likwidacji z dniem 1 stycznia 2010 r. w związku z wejściem w życie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

Zgodnie z nowelizacją Prawa ochrony środowiska, w art. 403 dodano ust. 3, który stanowi, iż finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1
i 2 (określających zadania gminy i powiatu w zakresie finansowania ochrony środowiska), odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6. Przepisami odrębnymi są w tym przypadku przepisy ustawy o finansach publicznych.

Kluczowe znaczenie dla gmin i powiatów mają dodane ust. 4 – 6. Zgodnie z nowymi regulacjami, dopuszczalne jest finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji. Podmiotami mającymi możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji są zarówno podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, jak i jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Z chwilą wejścia w życie nowelizacji gminy otrzymały upoważnienie do podejmowania uchwał określających zasady udzielania dotacji celowej, a w szczególności kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Ustawodawca przewidział jednak obligatoryjną formę umowy dla udzielenia dotacji. Jej stronami są: odpowiednia jednostka samorządu terytorialnego oraz podmiot, któremu dotacja ma być udzielona.

W efekcie umożliwi to finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w sposób zbliżony do sposobu wydatkowania środków gromadzonych na zlikwidowanych gminnych i powiatowych funduszach, przy zachowaniu spójności systemowej z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Miasto Leszno w latach 2007 i 2009 roku udzieliło pomocy finansowej z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest zabudowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych w Lesznie, pokrywając w 100% koszty usunięcia tych wyrobów i ich unieszkodliwianie. Przyjęto jednocześnie, że takie działania będą miały miejsce co dwa lata aż do 2032 roku, jeżeli wystąpi taka potrzeba, bowiem zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, rok 2032 został zapisany w tej ustawie jako ostateczny termin likwidacji azbestu zabudowanego w obiektach budowlanych na terenie kraju. W świetle wyżej omówionych zmian w przepisach prawa celem zrealizowania w bieżącym roku dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest zaistniała potrzeba podjęcia niniejszej uchwały.W dniu 30 marca 2009 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy – Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” powierzając działania dot. zmniejszenia zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym Gminie Leszno. Konieczność opracowania powyższego „Programu…” wyniknęła z ponadnormatywnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu na terenie miasta Leszna, a jak wynika z tegoż programu pył PM10 pochodzi głównie z niskiej emisji, czyli emisji z energetycznego spalania paliw w kotłach węglowych starego typu, służących głównie do ogrzewania budynków jednorodzinnych. Największy efekt w zakresie usuwania tych pyłów przyniesie zmiana czynnika grzewczego bądź przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Ponieważ punkt pomiarowy stężeń pyłów w powietrzu znajduje się w centrum miasta, przy ul. Paderewskiego i jest to obszar o największym stężeniu pyłu PM10, działania w tym zakresie należy rozpocząć w obszarze lokalizacji tego punktu oraz w obszarach, zgodnie z różą wiatrów, będących strefami nawietrznymi w stosunku do centrum miasta.
Opracował:

Marian Bartkowiak
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony ŚrodowiskaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.