Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr VI/77/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie okre??lenia wzor??w formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

Uchwa??a Nr VI/77/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie okre??lenia wzor??w formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

Numer uchwa??y: 77
Numer sesji: 6
Rok: 2011Uchwała Nr VI/77/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku

zmieniająca uchwałę Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami), art.. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (tekst .jednolity Dz. U. z 2006r Nr 136 poz. 969 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§ 1

W załączniku nr 6 do uchwały Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011r w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych na stronie pierwszej zapis:
„ Składający: Osoby fizyczne z zastrzeżeniem art. 6a ust. 10 (jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny)” zastępuje się zapisem:
„Składający: Osoby fizyczne z zastrzeżeniem art. 6 ust. 7 (jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny).”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr VI/77/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku
zmieniającej uchwałę Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

W uchwale Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011 r. sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych w załączniku Nr 6 pomyłkowo wpisano w pozycji „składający” określenie podmiotu zobowiązanego do złożenia formularza „IL-1 – Informacja w sprawie podatku leśnego, dotyczące podatku rolnego” zamiast podatku leśnego.
W niniejszym projekcie uchwały proponuje się dokonanie korekty błędnego zapisu.

Zapis w formularzu przed zmianą


IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 roku Nr 200, poz.1682 ze zmianami)

Składający: Osoby fizyczne z zastrzeżeniem art.6a ust. 10 (jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny).

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Organ podatkowy : Prezydent Miasta LesznaZapis w formularzu po zmianie


IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 roku Nr 200, poz.1682 ze zmianami)

Składający: Osoby fizyczne z zastrzeżeniem art.6 ust. 7 (jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych
oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny).

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Organ podatkowy : Prezydent Miasta Leszna


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.