Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR VI/76/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie udzielania dotacji w 2011 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w .

UCHWA?A NR VI/76/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie udzielania dotacji w 2011 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w .

Numer uchwa??y: 75
Numer sesji: 6
Rok: 2011


UCHWAŁA NR VI/76/2011
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie udzielania dotacji w 2011 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków .

Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), a także w związku z § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej z dnia 5 października 2006 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 195, poz. 4586 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1.
Udziela się dotacji następującym osobom:

1. Julia Szpich, zam. ul. Kościelna 15, 64-100 Leszno
Budynek mieszkalny, ul. Kościelna 15
a/ Zakres dotowanych prac – nazwa zadania: prace i roboty konserwatorskie i restauratorskie konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachowego
b/ Przyznana dotacja w kwocie do: 34.599,65 PLN brutto
c/ Całkowity szacunkowy koszt zadania wynosi 69.199,30 PLN z VAT, przy czym proponowana dotacja stanowi wartość do 50 % szacunkowych kosztów zadania

2. Krystyna Chorążak, zam. ul. Krzyckiego 7, 64-100 Leszno
Hurtownia i sklep, ul. Królowej Jadwigi 29, dawniej spichlerz
a/ Zakres dotowanych prac – nazwa zadania: wykonanie izolacji poziomej murów metodą iniekcji
b/ Przyznana dotacja w kwocie do: 14.487,25 PLN brutto
c/ Całkowity szacunkowy koszt zadania wynosi 28.974,45 PLN z VAT, przy czym proponowana dotacja stanowi wartość do 50 % szacunkowych kosztów zadania


3. Sabina Stępczak, Stefan Stępczak, zam. Rynek Zaborowski 6, 64-100 Leszno
Budynek mieszkalny z końca XVIII w. przy ul. Narutowicza 26
a/ Zakres dotowanych prac – nazwa zadania: wymiana i uzupełnienie uszkodzonych elementów konstrukcji dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego, rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich i okien dachowych
b/ Przyznana dotacja w kwocie do: 100.000,- PLN brutto
c/ Całkowity szacunkowy koszt zadania wynosi: 234.863,06 PLN z VAT, przy czym proponowana dotacja stanowi wartość do 42,57.% szacunkowych kosztów zadania

4. Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Wniebowziętej w Lesznie, ul. Czarnoleska 1a, 64-100 Leszno, reprezentowana przez Roberta Kmieciaka, Proboszcza Parafii
Kościół Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Wniebowziętej
a/ Zakres dotowanych prac – nazwa zadania: Prace interwencyjne – przebudowa grożącej zawaleniem wieży kościoła:
- rozbiórka wieży do poziomu + 7,26 m
- naprawa zachodniej ściany kościoła obejmująca:
. wymianę elementów konstrukcyjnych ściany zachodniej kościoła
. uzupełnienie muru szachulcowego ściany zachodniej kościoła
. wymianę fundamentu pod ścianą zachodnią kościoła w obrębie wieży
b/ Przyznana dotacja w kwocie do: 150.000 PLN brutto
c/ Całkowity szacunkowy koszt zadania wynosi 185.271,36 PLN z VAT

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ LESZNA Nr VI/76/2011
z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie udzielania dotacji w 2011 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków .

Postanowienia § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia
5 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nakładają na Radę Miejską Leszna obowiązek podjęcia odrębnej uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu miasta Leszna na w/w cel w danym roku kalendarzowym. Przedmiotowa uchwała oznacza nie tylko potrzebę zapewnienia przez Miasto Leszno właściwej i skutecznej ochrony konserwatorskiej zabytków, będących świadectwem historii naszego miasta, ale także realizację zasad jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych, oraz stanowi dla władz miasta Leszna podstawę do dysponowania środkami publicznymi.
Wskazane w uchwale prace i roboty budowlane przy zabytkach mają na celu zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytków. Propozycje dofinansowania przygotowano w oparciu o opinię powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Zespołu weryfikującego wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz w oparciu o opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna.
Prace przy kościele p.w. NMP Wniebowziętej mają charakter prac interwencyjnych, zabezpieczających wieżę kościoła oraz całą bryłę budynku przed zawaleniem.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanych zadań określa Uchwała Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 r. ( ze zmianami ) w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Opracował
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miasta LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.