Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



Strona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXXV/405/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznanych przedszkolom, szko??om i plac??wkom prowadzonym przez osoby prawne inne ni?? jednostki samorz?du terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawid??owo??ci ich wykorzystania.

Uchwa??a Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXXV/405/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznanych przedszkolom, szko??om i plac??wkom prowadzonym przez osoby prawne inne ni?? jednostki samorz?du terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawid??owo??ci ich wykorzystania.

Numer uchwa??y: 75
Numer sesji: 6
Rok: 2011



Uchwała Nr VI/75/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/405/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 80 ust. 2, 2b, 2c, 4 i art. 90 ust. 1a, 2a, 2b, 2d, 3, 3a, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) uchwala się co następuje:
§ 1

W Uchwale Nr XXXV/405/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:

1) W §1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„§1.4. Organ dotujący – należy przez to rozumieć Miasto Leszno”;

2) § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Udzielenie dotacji następuje na podstawie wniosku złożonego Prezydentowi Miasta Leszna, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku określa załącznik nr 1”;
3) Dotychczasową treść § 10 oznacza się jako ust.1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„ 2. Prezydent Miasta Leszna informuje osobę prowadzącą szkołę, o wysokości rocznej stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia.”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§11.1 Osoba prowadząca składa w terminie do 10 - go dnia każdego miesiąca Prezydentowi Miasta Leszna:
1) informację o faktycznej liczbie uczniów (ze wskazaniem liczby uczniów posiadających orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego wydanego przez zespoły orzekające działające w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej) ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały;
2) imienny wykaz uczniów, na których osoba prowadząca wnioskuje o dotację. Wzór wykazu określa załącznik nr 3 do uchwały.”;



5) W § 12:
a) ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§12.1. Osoba prowadząca sporządza i przedkłada Prezydentowi Miasta Leszna – nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie dotacji – rozliczenie otrzymanej dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca minionego miesiąca sprawozdawczego. Rozliczenie następuje według wzoru określonego w załączniku nr 4 do uchwały.
Dla ustalenia wysokości rozliczenia dotacji za końcowy termin uczęszczania do szkoły uznaje się: dzień 31 sierpnia, gdy uczeń uzyskuje promocję do wyższej klasy lub kończy szkołę albo ostatni dzień miesiąca, w którym uczeń uczęszczał do szkoły w przypadku rezygnacji z nauki w szkole w trakcie roku szkolnego.
2. Dotacje za miesiące lipiec – sierpień przekazywane są na podstawie informacji o liczbie uczniów na dzień 1-go czerwca, z uwzględnieniem uczniów skreślonych z listy uczniów.”
b) skreśla się ust.3;
6) W §13:
a) w ust.1:
„ 30 stycznia następnego roku”, zastępuje się: „10 stycznia następnego roku.”;
b) dodaje się ust.3 w brzmieniu: „Zestawienie poniesionych wydatków finansowych należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.”;
7) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§14.1.Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanej jednostki i prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
2. Kontrola obejmuje:
1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji – na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,
2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d i 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty – na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej jednostki oświatowej.”;

8) § 15 otrzymuje brzmienie:
1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Miasta Leszna na podstawie imiennego upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna.
2. Kontrolerzy mają prawo do:
1) swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanej szkoły, w tym swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli,
2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania dokumentów i innych materiałów, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
3) wystąpienia o udzielenie w terminie przez nich wyznaczonym, ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,
4) sporządzenia niezbędnych dla kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń na podstawie przedstawionych dokumentów.
3. Osoba prowadząca szkołę jest zobowiązana do zapewnienia kontrolerowi warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności do niezwłocznego przedstawiania do kontroli żądanych dokumentów i materiałów, terminowego udzielanie wyjaśnień oraz w miarę możliwości udostępnienia oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem.

9) § 16 otrzymuje brzmienie:
1. Postępowanie kontrolne prowadzone jest w siedzibie kontrolowanej szkoły.
2. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli.
3. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych uchybień i nieprawidłowości.
4. Protokół kontroli podpisują kontroler i osoba prowadząca szkołę , bądź osoba przez nią upoważniona do reprezentowania kontrolowanej szkoły.
5. Osobie prowadzącej szkołę przysługuje prawo zgłoszenia, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole.
6. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.
7. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, kontroler jest obowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
8. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko osobie prowadzącej kontrolowaną szkołę.
9. Po zakończeniu postępowania kontrolnego, kontroler przekazuje osobie prowadzącej szkołę zalecenia pokontrolne.
10. Zalecenia pokontrolne zawiera ocenę przedmiotu kontroli, wynikającą z ustaleń opisanych w protokole kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości - także wnioski pokontrolne w sprawie ich usunięcia.
11. Osoba prowadząca kontrolowaną szkołę jest obowiązana, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować na piśmie Prezydenta Miasta Leszna o sposobie wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.




Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk









Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/75/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Zmiana ustawy o systemie oświaty z 2009 roku wprowadziła nowe rozwiązania w zakresie przepisów dotyczących dotowania ze środków publicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Zmienione przepisy doprecyzowały przeznaczenie dotacji podmiotowej dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez wyżej wymienione osoby (przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i mogą one być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki). Wprowadziły ponadto po stronie organu dotującego uprawnienie do kontrolowania prawidłowości wykorzystywania dotacji przez dotowaną szkołę. Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany został do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając, w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Sprawy te zostały określone w uchwale Nr XXXV/405/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu orzekło nieważność postanowień §12 ust.3 i §16 dotyczących przekazywania i rozliczania dotacji. Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność w/w uchwały w części dotyczącej § 3 ust. 2 (dotyczącego zawierania umów) i § 15 (dotyczącego przeprowadzania kontroli).
Stąd też konieczność uzupełnienia uchwały o przepisy regulujące kwestie przeprowadzania kontroli. Doprecyzowano również zapisy dotyczące udzielania i rozliczenia dotacji oraz wprowadzono wzory wniosków dotyczących otrzymania i rozliczania dotacji.

Opracował:
Wydział Edukacji





Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:



Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.