Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr VI/74/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni??w zamieszka??ych na terenie miasta Leszna

Uchwa??a Nr VI/74/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni??w zamieszka??ych na terenie miasta Leszna

Numer uchwa??y: 74
Numer sesji: 6
Rok: 2011


Uchwała Nr VI/74/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie: ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Leszna

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256 p. 2572 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Leszna.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa:

1/ sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
2/ formy stypendium szkolnego,
3/ tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4/ tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie Miasta Leszna uczniom szkół wymienionych w art. 90b. ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział II
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów, ich rodzin i innych okoliczności i formy stypendium szkolnego.

§ 3. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego uzależnia się od wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, od ilości złożonych wniosków oraz sytuacji materialnej wnioskującego, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 90d. ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

§ 4. Miesięczną wysokość stypendium uzależnia się od zakwalifikowania ucznia
do grupy dochodowej.

§ 5. Określa się następujące grupy dochodowe:
Grupa dochodowa Dochód netto na osobę
w rodzinie w zł.
IV 00,00 – 100,00
III 100,01 – 200,00
II 200,01 – 300,00
I 300,01 i powyżej

§ 6. Stypendium szkolne w I grupie dochodowej nie może być niższe miesięcznie niż 80%, a w grupie IV nie może być wyższe miesięcznie niż 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.)z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy o systemie oświaty. Wysokość stypendium w grupach dochodowych od II do IV ulega proporcjonalnemu zwiększeniu w zależności od otrzymanych środków i ilości wnioskujących.

§ 7. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1/ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym w wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2/ pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

3/ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

4/ świadczenia pieniężnego, jeżeli nie jest możliwe udzielenie stypendium
w formach przewidzianych w pkt 1-3

Rozdział III
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

§ 8. 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Miasta Leszna na obowiązującym druku.

2. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Przyznane stypendium udzielane jest poprzez:
1/ całkowitą lub częściową refundację poniesionych kosztów świadczeń o
charakterze edukacyjnym i kosztów zakupu rzeczy;
2/ zwrot w formie gotówkowej kosztów dojazdu oraz innych kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;
3/ wypłatę świadczenia pieniężnego.

2. Warunkiem uzyskania częściowej lub całkowitej refundacji jest przedstawienie imiennych dowodów zapłaty, imiennych biletów miesięcznych oraz innych dowodów zakupu rzeczy lub świadczeń o charakterze edukacyjnym.

3. Wypłata stypendium szkolnego następuje w formie gotówkowej:
1/ w przypadku uczniów pobierających naukę na terenie miasta Leszna
przez macierzystą szkołę w kasie szkoły lub przelewem bankowym na konto rodzica, pełnoletniego ucznia lub jego prawnego opiekuna;

2/ w przypadku uczniów pobierających naukę poza terenem miasta Leszna lub słuchaczy kolegiów w kasie Urzędu Miasta Leszna lub przelewem bankowym na konto rodzica, pełnoletniego ucznia lub jego prawnego opiekuna.

Rozdział IV
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 10. 1. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Urzędzie Miasta Leszna na obowiązującym druku.

2. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.§ 11. Na zasiłki szkolne przeznacza się do 4 % dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

§ 12. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły dla ucznia, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistnienia zdarzenia losowego, określonego w § 12.

§ 13. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku losowego
w szczególności są:
1/ śmierć członka najbliższej rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
2/ pożar mieszkania,
3/ zalanie mieszkania,
4/ kradzież mienia z mieszkania,
5/ nagłe zwiększenie wydatków edukacyjnych, poparte pozytywną opinię pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły,
pod warunkiem, że zdarzenia te uzasadniają pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym.

§ 14. Zasiłek szkolny przyznawany jest raz lub kilka razy w roku w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

§ 15. Wnioski o przyznanie zasiłku losowego składa się w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

§ 16. Przyznany zasiłek losowy wpłacany będzie na rachunek bankowy wskazany przez wnioskującego.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 17. Przyznawanie i przekazywanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym zostanie uruchomione po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.

§ 18. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy zawarte w rozdziale 8a ustawy o systemie oświaty.

§ 19. Traci moc uchwała nr XXXV/406/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Leszna.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie
do Uchwały Nr VI/74/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie: ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Leszna


Od 2005 roku Miasto Leszno realizuje program stypendialny „pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Leszna”, wprowadzony przepisami ustawy o systemie oświaty. Na realizację stypendiów miasto otrzymuje coroczna dotację z budżetu państwa. W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych od 2010 r. dotacja pokrywa 80% kosztów zadania, a pozostałą kwotę wykłada budżet miasta. W 2011 r. miasto zaplanowano na ten cel 100 tys. zł.
Szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, zostały określone
Uchwałą Nr XXXV/406/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Leszna.
Ponad pięcioletnia praktyka w realizacji pomocy materialnej, zmiany przepisów ustawy o systemie oświaty oraz utrudnienia w kontynuowaniu dotychczasowych rozwiązań realizacji programu stypendialnego wyłoniły potrzebę dostosowania Regulaminu do nowych uwarunkowań.
W przedłożonym projekcie Regulaminu proponuje się następujące zmiany
w odniesieniu do dotychczasowych obowiązujących rozwiązań:
1. Zmianie ulegnie forma udzielenia świadczenia pomocy materialnej, a mianowicie w przypadku stypendystów pobierających naukę na terenie miasta Leszna wypłata nastąpi przez macierzystą szkołę w kasie szkoły lub przelewem bankowym na konto rodzica, pełnoletniego stypendysty lub jego prawnego opiekuna, a w przypadku stypendystów pobierających naukę poza terenem miasta Leszna lub słuchaczy kolegiów w kasie Urzędu Miasta Leszna lub przelewem bankowym na konto rodzica, pełnoletniego stypendysty lub jego prawnego opiekuna.
2. Do Regulaminu dodano wzór druku wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Leszna – stypendium szkolnego (załącznik nr 1 do uchwały).
3. Do Regulaminu dodano wzór druku wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Leszna – zasiłku szkolnego (załącznik nr 2 do uchwały).
W celu stworzenia jednolitego, czytelnego dokumentu proponuje się uchwalenie nowego Regulaminu przy jednoczesnym uchyleniu dotychczasowej uchwały.
Opracował
Wydział Edukacji


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.