Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr VI/73/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2011-2023

Uchwa??a Nr VI/73/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2011-2023

Numer uchwa??y: 73
Numer sesji: 6
Rok: 2011

Uchwała Nr VI/73/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2011-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:
§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2011-2023 przyjętej Uchwałą Nr IV/35/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu dokonuje się zmian, zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 ustalający wieloletnie przedsięwzięcia finansowe dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Załącznik nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 ustalający wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie
do Uchwały Nr VI/73/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2011-2023

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2011-2023, w związku z propozycją zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011, a w szczególności:
 wyłączenie z przedsięwzięć zadania „Przebudowa ul. Usługowej w Lesznie na odcinku od ul. Okrężnej (DW 323) do km 0+530”. Wniosek o dofinansowanie znalazł się na drugim miejscu listy rezerwowej i w chwili obecnej nie uzyskał dofinansowania. Dlatego tez zadanie będzie realizowane ze środków własnych jako zadanie jednoroczne,
 dostosowaniu załącznika dotyczącego prognozy kwot roku 2011 do budżetu po zmianach,
 zmniejszenie przedsięwzięć majątkowych o kwotę 513.084 zł.Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.