Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » Przetarg nieograniczony na zmian? sposobu ogrzewania z w?glowego na ogrzewanie gazowe w lokalach mieszkalnych w Lesznie, w ilo??ci i sposobie wykonanie okre??lonym w SIWZ

Przetarg nieograniczony na zmian? sposobu ogrzewania z w?glowego na ogrzewanie gazowe w lokalach mieszkalnych w Lesznie, w ilo??ci i sposobie wykonanie okre??lonym w SIWZ

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki art.22 ust.1 oraz nie

podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz.U. Nr 19,

poz. 177

TERMIN REALIZACJI; 15 LIPCA 2011r.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI;

z późniejszymi zmianami), a także spełniają warunki określone w SIWZ.

Eugeniusz Ciesielski w godz. 08

00 - 1400

Tel. (065) 526-86-30 wew. 111 , fax. (065) 526-87-85

e-mail

mzbk@post.pl

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT;

Siedziba zamawiającego pokój nr 19

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE DO

; 14-04-2010r. do godz. 900.

OTWARCIE OFERT; 14-04-2010r. godz. 9

KRYTERIA WYBORU; cena 100%

10 pokój nr 35.

 

I. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia Wykonawcy i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku załącznik nr. 1),

2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności

niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania

takich uprawnień (załącznik nr 2),

3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik

nr 2),

4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

wykonanie zamówienia (załącznik nr 2),

5) oświadczenie że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

na podstawie art. 24 ust. Z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(załącznik nr 2)

6) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu

zawartymi w niniejszej SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń

(załącznik nr 3),

7) oświadczenie, że Wykonawca uważa się za związanego oferta do terminu ważności

oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty

zawrzeć umowę (załącznik nr 3),

8) oświadczenie, że Wykonawcy znane są warunki prowadzenia robót oraz posiada

wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty (załącznik nr 3),

9) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 3 letniej gwarancji na wykonane

roboty i wbudowane materiały (załącznik nr 3),

10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

11) Aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że oferent

nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub że uzyskał zgodę na zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności z datą wystawienia nie

późniejszą jak 90 dni przed upływem terminu składania ofert.

12) Aktualne zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że oferent nie

zalega z uiszczeniem składek na ubezpieczenie społeczne lub że uzyskał zgodę na

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności z datą wystawienia

nie późniejszą jak 90 dni przed upływem terminu składania ofert.

13) Dokumenty potwierdzające, że osoba wyznaczona na kierownika budowy posiada

stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz przynależność do

właściwej izby samorządu zawodowego.

14) polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności,

15) dowód wniesienia wadium.

16) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.

WARUNKI;


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:
  • Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych - Szafranek Jan
Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jan Szafranek
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2011-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.