Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR V/68/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: wymaga??, jakie powinien spe??nia? przedsi?biorca ubiegaj?cy si? o uzyskanie zezwolenia na ??wiadczenie us??ug w zakresie odbierania odpad??w komunalnych od w??a??cicieli nieruchomo??ci oraz opr????niania zbiornik??w bezodp??ywowych i transportu nieczysto??ci ciek??ych,

UCHWA?A NR V/68/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: wymaga??, jakie powinien spe??nia? przedsi?biorca ubiegaj?cy si? o uzyskanie zezwolenia na ??wiadczenie us??ug w zakresie odbierania odpad??w komunalnych od w??a??cicieli nieruchomo??ci oraz opr????niania zbiornik??w bezodp??ywowych i transportu nieczysto??ci ciek??ych,

Numer uchwa??y: 68
Numer sesji: 5
Rok: 2011


UCHWAŁA NR V/68/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 lutego 2011 roku

w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5 poz. 33) - uchwala się, co następuje:

§ 1.
Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Leszna.

§ 2.
Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Leszna.

§ 3.
Wymagania wynikające z § 1 i 2 zostały określone w załączniku nr 1 do uchwały.


§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUZASADNIENIE


do uchwały Nr V/68//2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie
(Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ze zmianami) w art. 11 zmieniła art. 7 ust. 3a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) i nałożyła na radę gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Do czasu wejścia w życie ww. ustawy wymagania dla przedsiębiorców były określane przez Prezydenta Miasta Leszna (zarządzenie nr 88/2006 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 27.03.2006 r.)


Opracował :
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.