Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr V/59/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr IV/40/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne.

Uchwa??a Nr V/59/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr IV/40/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne.

Numer uchwa??y: 59
Numer sesji: 5
Rok: 2011
Uchwała Nr V/59/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku


zmieniająca Uchwałę Nr IV/40/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt 7 ust. 1a i 1 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) §17 ust.5 Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008r. Nr 48 poz. 1014 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§1

W załączniku do Uchwały Nr IV/40/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wprowadza się następujące zmiany:
1) w wierszu 11 tabeli:
a) kolumna 4 otrzymuje brzmienie „80.946,57”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPrzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/59/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Nr IV/40/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.


Przepisy art. 68 ust 1 pkt 7, ust 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami umożliwiają za zgodą Rady, udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży lokali mieszkalnych i od pierwszej opłaty za prawo wieczystego użytkowania, ustalonej w sposób określony w art. 67 ust 3 ustawy.
W Uchwale Nr XXIV/267/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne zostały wyrażone między innymi najemcy mieszkania położonego w Lesznie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6/13,określonego w wierszu 11.
Na podstawie pisma z dnia 12.11.2010 z Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie skierowanego do najemcy przedmiotowego lokalu, stwierdzającego, iż kaucja została wpłacona 8.08.1960 r., zwaloryzowano kaucję, która wyniosła 7.169,16 zł. Kwotę tą odliczono od ceny lokalu i wyniosła ona 77.288,84 zł. Jednakże w odpowiedzi na pismo Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie przesłał wykaz najemców z informacją o wysokości wpłaconej kaucji, z którego wynika, iż kaucja w wyżej określonej wysokości została wpłacona 19.12.1974 r. Wobec powyższego zwaloryzowana kwota wynosi 3.511,43 zł a cena lokalu po uwzględnieniu zwaloryzowanej kaucji wynosi: 80.946,56 zł

Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.
Opracował:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.