Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr V/53/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: uchylenia Uchwa??y Nr VIII/74/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Uchwa??a Nr V/53/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: uchylenia Uchwa??y Nr VIII/74/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Numer uchwa??y: 53
Numer sesji: 5
Rok: 2011Uchwała Nr V/53/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VIII/74/2007 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań
finansowych


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr VIII/74/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie
do uchwały Nr V53/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku
w sprawie uchylenia Uchwały nr VIII/74/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych


Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały, który uchyla decyzję Rady Miejskiej Leszna w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Aktem notarialnym Rep. „A” Nr 5424/2001 z dnia 26.06.2001 r. Miasto Leszno nabyło od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu własność nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Dożynkowej o powierzchni 11,8593 ha.
Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 7 maja 2007 r. oraz aneksem Nr 1/2007 z dnia 25.09.2007 r. pomiędzy Miastem Leszno a Agencją Nieruchomości Rolnych, należność podlegająca zwrotowi na rzecz Agencji stanowiąca aktualną wartość przedmiotowej nieruchomości została rozłożona na raty roczne począwszy od 2008 r. Uchwałą Nr VIII/74/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. Rada Miejska Leszna postanowiła o zaciągnięciu zobowiązania finansowego na łączną kwotę 1.193.486 zł ze spłatą od 2008 r. do 2012 r. Zmiana budżetu Miasta na rok 2007 umożliwiła uregulowanie powyższych zobowiązań w całości w 2007 r.
Uregulowanie należności przed datą jej wykonania spowodowało, iż podjęta Uchwała z dnia 26 kwietnia 2007 r. stała się bezprzedmiotowa.
Wobec powyższego zasadne jest podjęcie uchwały o jej uchyleniu.


Opracował:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.