Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr V/50/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2011

Uchwa??a Nr V/50/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2011

Numer uchwa??y: 50
Numer sesji: 5
Rok: 2011


Uchwała Nr V/50/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2011 przyjętym Uchwałą Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenie budżetu Miasta Leszna na rok 2011 po stronie dochodów o kwotę 3.055.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2011 po stronie wydatków o kwotę 3.055.000 zł oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 288.478.135 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 186.319.555 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 102.158.580 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 242.575.601 zł i dochody majątkowe w kwocie 45.902.534 zł”.

3. § 2 ust. 1 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 312.498.135 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 198.641.635 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 113.856.500 zł”

4. § 2 ust. 2 Uchwały Nr IV/37/2011 z dnia 01.02.2011 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 235.255.393 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 77.242.742 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.


§ 3

1. Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2011 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2011 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/50/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 lutego 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2011, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 3.055.000 zł z tytułu wpływu odszkodowania na rzecz Miasta Leszna za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna w zakresie rozbudowy skrzyżowania ulic Estkowskiego, Unii Europejskiej i Portugalskiej wraz z przebudową ul. Unii Europejskiej.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, z tego:
 zakup akumulatorów do parkomatów w kwocie 10.000 zł,
 zakup oprogramowania do wydawania decyzji lokalizacyjnych, zajęcia pasa drogowego, opłat za reklamy oraz obsługi opłat rocznych w kwocie 25.000 zł,
b) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 790.000 zł środków własnych przeznaczonych na realizację zadania „Budowa ulicy Grzybowej łączącej ul. Kąkolewską z ul. Osiecką”,
c) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.600.000 zł środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg i ulic i jednocześnie przeniesienie ww. kwoty do zadań powiatu,
d) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
• w dz. 754 rozdz. 75416 na kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup paralizatorów dla Straży Miejskiej,
• dz. 900 rozdz. 90095 na kwotę 10.350 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz wizytę studyjną w ramach realizacji projektu „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności”.3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2011 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 3.810.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna Trasa W-Z”. Zaplanowane środki dotyczą uregulowania odszkodowań za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycji polegającej na rozbudowę drogi krajowej nr 12 w granicach miasta w zakresie rozbudowy skrzyżowania ulic Estkowskiego, Unii Europejskiej i Portugalskiej wraz z przebudową ul. Unii Europejskiej. Miasto jest w posiadaniu decyzji zezwalającej na realizację tej inwestycji drogowej, która w części dotyczącej przebudowy skrzyżowania uzyskała 85% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
b) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.600.000 zł środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg i ulic i jednocześnie zmniejszenie o ww. kwotę wydatków w zadaniach miasta.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
• wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego oraz zmiany wysokości finansowania realizowanych zadań inwestycyjnych,
• wprowadzenia nowych tytułów zakupu inwestycyjnego jednostek budżetowych.

5. Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna Trasa W-Z” w kwocie 3.810.000 zł.

6. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zmniejszenia w poz. „Budowa ulicy Grzybowej łączącej ul. Kąkolewską z ul. Osiecką” o kwotę 790.000 zł.

7. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany:
 dz. 600 rozdz. 60016:
• wprowadzenie poz. „akumulatorów do parkomatów” w kwocie 10.000 zł,
• wprowadzenie poz. „zakup oprogramowania do wydawania decyzji przez MZDiI” w kwocie 25.000 zł,

 dz. 754 rozdz. 75416:
• wprowadzenie poz. „zakup paralizatorów” w kwocie 13.000 zł.

8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2011 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmianach wysokości finansowania realizowanych zadań w postaci przychodów z emisji obligacji komunalnych.

Opracował:
Wydział BudżetuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekt??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.