Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Wniosek o wydanie decyzji o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia polegaj?cego na utworzeniu centrum badawczo ??rozwojowego mechatroniki precyzyjnej zlokalizowanego w Lesznie przy ul. Magazynowej 4.

Wniosek o wydanie decyzji o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia polegaj?cego na utworzeniu centrum badawczo ??rozwojowego mechatroniki precyzyjnej zlokalizowanego w Lesznie przy ul. Magazynowej 4.

Numer dokumentu: GK-O.7624-21/10
Rok: 2010

OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 ze zm.)
z a w i a d a m i a m
że w dniu 5 listopada 2010 r. na wniosek firmy LOB S.A. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu centrum badawczo –rozwojowego mechatroniki precyzyjnej zlokalizowanego w Lesznie przy ul. Magazynowej 4.
Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej oraz rozpatrywania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie jest Prezydent Miasta Leszna, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia lub wydania opinii są : Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie.


Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją, w tym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, oraz składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie (w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej) w terminie od 25.02 - 17.03.2011 r. , w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urząd Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, pok. nr 21.


PREZYDENT MIASTA LESZNAInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2011-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.