Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie okre??lenia wzor??w formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

Uchwa??a Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie okre??lenia wzor??w formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

Numer uchwa??y: 45
Numer sesji: 4
Rok: 2011
Uchwała Nr IV/45/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych
w podatkach lokalnych


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1


Określa się wzory formularzy stosowanych w podatkach lokalnych, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

- załącznik nr 1 - wzór: DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI
- załącznik nr 2 - wzór: DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
- załącznik nr 3 - wzór: DL – 1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
- załącznik nr 4 - wzór: IN – 1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
- załącznik nr 5 - wzór: IR – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
- załącznik nr 6 - wzór: IL – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
- załącznik nr 7 – wzór: ZN – 1 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
- załącznik nr 8 - wzór: ZN – 2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI / INFORMACJI SKŁADANY W PRZYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY NIERUCHOMOŚCI
- załącznik nr 9 - wzór: ZN – 3 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI / INFORMACJI SKŁADANY W PRZYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY BUDOWLI
- załącznik nr 10 – wzór: ZL – 1 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM
- załącznik nr 11 - wzór: ZR – 1 DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3


Traci moc Uchwała Nr XLVII/585/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych oraz Uchwała Nr III/23/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę XLVII/585/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie do
uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr IV/45/2011
z dnia 01 lutego 2011 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych
w podatkach lokalnych
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ustawami: o podatku rolnym
i o podatku leśnym podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku
od nieruchomości, rolnym i leśnym są obowiązane do przedłożenia organowi podatkowemu deklaracji lub informacji na formularzach o określonych wzorach, również w przypadku korzystania ze zwolnień i ulg. Rada Miejska Leszna uchwaliła w 2010 roku wzory formularzy, jednak obecnie istnieje potrzeba uaktualnienia ich w związku z dokonaniem zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a dotyczących zwolnień podatkowych. Oprócz tego w dotychczas obowiązujących wzorach formularzy, rozszerzono zakres informacji na temat:
- przyczyn okoliczności powodujących konieczność złożenia deklaracji/informacji
- posiadacza rachunku bankowego, na który należy zwracać nadpłatę w podatku.

Szczegółowy wykaz proponowanych zmian we wzorach formularzy:

ZMIANY DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ:

- załącznik nr 7 – wzór: ZN-1 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI otrzymuje brzmienie w pozycji:

• C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ LESZNA
Tytuł prawny zwolnienia
o „Art. 7 ust. 2 pkt 4 - prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnych podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej”

- załącznik nr 10 – wzór: ZL-1 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM otrzymuje brzmienie w pozycji:

• C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY
Tytuł prawny zwolnienia
o „Art. 7 ust. 2 pkt 4 - prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej”

- załącznik nr 11 – wzór: ZR-1 DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM otrzymuje brzmienie w pozycji:

• C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY
Tytuł prawny zwolnienia
o „Art. 12 ust. 2 pkt 4 - prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej - w zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej”

POZOSTAŁE ZMIANY:

- załącznik nr 1 – wzór: DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI otrzymuje brzmienie w pozycji:
• „C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 22. Przyczyny złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą kratkę) 1. deklaracja składana do dnia 15 stycznia roku podatkowego 2. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego 3. zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania 4. wygaśnięcie obowiązku podatkowego 5. korekta deklaracji 
6. inne przyczyny”
• „G. NAZWA BANKU I NUMER RACHUNKU, NA KTÓRY NALEŻY ZWRÓCIĆ NADPŁATĘ W PODATKU Imię i nazwisko (nazwa), adres posiadacza rachunku bankowego ………………………………………………………”

- załącznik nr 2 – wzór: DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY otrzymuje brzmienie w pozycji:

• „C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 31. Przyczyny złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą kratkę) 1. deklaracja składana do dnia 15 stycznia roku podatkowego 2. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego 3. zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania 4. wygaśnięcie obowiązku podatkowego 5. korekta deklaracji 6. inne przyczyny”
• „H. NAZWA BANKU I NUMER RACHUNKU, NA KTÓRY NALEŻY ZWRÓCIĆ NADPŁATĘ W PODATKU Imię i nazwisko (nazwa), adres posiadacza rachunku bankowego …………………………………………………… ”

- załącznik nr 3 – wzór: DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY otrzymuje brzmienie w pozycji:

• „C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 20. Przyczyny złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą kratkę) 1. deklaracja składana do dnia 15 stycznia roku podatkowego 2. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego 3. zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania 4. wygaśnięcie obowiązku podatkowego 5. korekta deklaracji 6. inne przyczyny”
• „F. NAZWA BANKU I NUMER RACHUNKU, NA KTÓRY NALEŻY ZWRÓCIĆ NADPŁATĘ W PODATKU Imię i nazwisko (nazwa), adres posiadacza rachunku bankowego ………………………………………………………”

- załącznik nr 4 – wzór: IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH otrzymuje brzmienie w pozycji:

• „D. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 38. Przyczyny złożenia informacji (zaznaczyć właściwą kratkę); podać datę, tytuł nabycia, od kogo nabyte, opis zdarzenia… 1. powstanie obowiązku podatkowego 2. zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego 4. korekta informacji 5. inne przyczyny
……………………………………………………………………………...”
• „G. NAZWA BANKU I NUMER RACHUNKU, NA KTÓRY NALEŻY ZWRÓCIĆ NADPŁATĘ W PODATKU Imię i nazwisko (nazwa), adres posiadacza rachunku bankowego …………………………………………………… ”

- załącznik nr 5 – wzór: IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO otrzymuje brzmienie w pozycji:

• „D. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 38. Przyczyny złożenia informacji (zaznaczyć właściwą kratkę); podać datę, tytuł nabycia, od kogo nabyte, opis zdarzenia… 1. powstanie obowiązku podatkowego 2. zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego 4. korekta informacji 5. inne przyczyny
…………………………………………………………………………...…”


• „I. NAZWA BANKU I NUMER RACHUNKU, NA KTÓRY NALEŻY ZWRÓCIĆ NADPŁATĘ W PODATKU Imię i nazwisko (nazwa), adres posiadacza rachunku bankowego ………………………………………………………”

- załącznik nr 6 – wzór: IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO otrzymuje brzmienie w pozycji:

• „D. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 38. Przyczyny złożenia informacji (zaznaczyć właściwą kratkę); podać datę, tytuł nabycia, od kogo nabyte, opis zdarzenia… 1. powstanie obowiązku podatkowego 2. zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego 4. korekta informacji 5. inne przyczyny
……………………………………………….……………………………..”
• „G. NAZWA BANKU I NUMER RACHUNKU, NA KTÓRY NALEŻY ZWRÓCIĆ NADPŁATĘ W PODATKU Imię i nazwisko (nazwa), adres posiadacza rachunku bankowego……………………………………………………….”Opracował:
Wydział Dochodów i Windykacji.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.