Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A Nr IV/39/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie: wyra??enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier??awy na cz???? nieruchomo??ci gruntowej, po??o??onej w Lesznie przy ul. Unii Europejskiej.

U C H W A ? A Nr IV/39/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie: wyra??enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier??awy na cz???? nieruchomo??ci gruntowej, po??o??onej w Lesznie przy ul. Unii Europejskiej.

Numer uchwa??y: 39
Numer sesji: 4
Rok: 2011


U C H W A Ł A Nr IV/39/2011
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 01 lutego 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część
nieruchomości gruntowej, położonej w Lesznie przy ul. Unii Europejskiej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1.

Wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ze Spółdzielnią Mieszkanio-wą „ZIELONE ŚWIATŁO” z/s w Lesznie ul. Holenderska 3, której przedmiotem jest część nieruchomości gruntowej o powierzchni 612 m2, stanowiącej własność Miasta Leszna oznaczonej działką nr 1/27 ark. mapy 35 zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 23041, na której usytuowanych jest 36 garaży o lekkiej konstrukcji, nie związa-nych na stałe z gruntem na okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 grudnia 2011 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna .


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykU Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr IV/39/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 01 lutego 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część
nieruchomości gruntowej, położonej w Lesznie przy ul. Unii Europejskiej.
Umowa dzierżawy, której przedmiotem była część nieruchomości gruntowej o powierzchni 612 m2, stanowiącej własność Miasta Leszna oznaczonej działką nr 1/27 ark. mapy 35 zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 23041 zawarta została z Spółdzielnią Mieszkaniową „ZIELONE ŚWIATŁO” z/s w Lesznie w dniu 22.01.2010 r. i obowiązywała do dnia 31 grudnia 2010 r.
Na przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z Decyzją nr 650/I/2000 o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 24.11.2000 r. mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „ZIELONE ŚWIATŁO” zlokalizowali 36 garaży kontenerowych o lekkiej konstrukcji nie związanych na stałe z gruntem.
Nieruchomość ta od roku 2000 wykorzystywana jest pod cele garażowe.
Garaże postawione zostały zgodnie z pozwoleniem na budowę. Spółdzielnia na
własny koszt doprowadziła energię elektryczną do celów doświetlenia terenu,
utrzymuje porządek zarówno na dzierżawionym terenie jak i przyległym.
Spółdzielnia Mieszkaniowa zainteresowana jest dalszym korzystaniem z nieruchomości na dotychczasowe cele.
W obowiązującym stanie prawnym wynikającym z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 25 ust. 2 i art. 23 ust. 1 pkt 7a w odniesieniu do nieruchomo-ści wchodzących w skład zasobu gminnego zawarcie kolejnej umowy po umowie
zawartej na czas oznaczony do 3 lat wymaga zgody Rady.
W związku z powyższym wnoszę niniejszy projekt uchwały w celu jego uchwalenia .

Opracował :
Wydział Gospodarki
NieruchomościamiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.