Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr III/21/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2010

Uchwa??a Nr III/21/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2010

Numer uchwa??y: 21
Numer sesji: 3
Rok: 2010

Uchwała Nr III/21/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 166 i 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2010 przyjętym Uchwałą Nr XXXVIII/454/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenie budżetu Miasta Leszna na rok 2010 po stronie dochodów o kwotę 155.877 zł, zgodnie z Załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2010 po stronie wydatków o kwotę 140.977 zł oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 14.900 zł.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 268.436.625 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 177.575.671 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 90.860.954 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 231.032.265 zł i dochody majątkowe w kwocie 37.404.360 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 25.254.878 zł”


4. § 2 ust. 1 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 298.641.825 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 188.313.980 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 110.327.845 zł”

5. § 2 ust. 2 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 229.919.168 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 68.722.657 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

6. § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 30.683.957 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 4.876.566 zł, jak w załączniku nr 15 do uchwały”.

7. § 3 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku w kwocie 36.201.664 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 19.904.896 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 16.296.768 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały”.

8. § 5 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 30.205.200 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych i pożyczki oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”.

9. § 6 ust. 1 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 41.205.200 zł, z tego:
1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 31.000.000 zł,
2) z pożyczki w wysokości 685.100 zł,
3) z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 9.520.100 zł.10. § 11 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 11 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 361.092 zł,
2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 0 zł,
3) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000,- zł”.

11. § 12 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 12 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 34.685.100 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 20.685.100 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 11.000.000 zł”.


12. § 14 ust. 1 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 28.243 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych w kwocie 28.243 zł, jak w załączniku nr 1 i 2 do uchwały.

13. § 14 ust. 4 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:

„4. Wpłaty darowizn w formie pieniężnej przez mieszkańców w kwocie 29.404 zł przeznacza się na:
a) dotację celową na pomoc finansową z przeznaczeniem na pomoc społeczną związaną z usuwaniem skutków powodzi w kwocie 23.858 zł,
b) zakup materiałów do prac terapeutycznych w kwocie 611 zł,
c) organizację wigilii dla osób bezdomnych i samotnych w kwocie 4.935 zł,
jak w załączniku nr 1 i 2 do uchwały”


§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2010 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na rok 2010” dokonuje się zmian – zgodnie z Załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2010 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały

11. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały

13. Załącznik nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały

14. Załącznik nr 13 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 15 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/21/2010 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 98.400 zł z tytułu zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne (pismo Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. nr ST5/4822/50g/BKU/10),
b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 17.237 zł z tytułu zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (pismo Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2010 r. nr ST5/4822/52g/BKU/10),
c) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 114.000 zł z tytułu zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (pismo Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2010 r. nr ST5/4822/71g/BKU/10),
d) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75862 o kwotę 283.440 zł środków na realizację projektu „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2011 (projekt realizowany po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80101),
e) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75862 o kwotę 15.420 zł środków na realizację projektu „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2011 (projekt realizowany po stronie wydatków w dz. 801 rozdz. 80102),
f) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75862 o kwotę 60.000 zł środków na realizację projektu „Dobry start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2011,
g) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 105 zł środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji na wizytę przygotowawczą koordynatora Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” dot. realizacji projektu pn.: „Dialog międzykulturowy i współpraca pomiędzy młodymi Europejczykami”. Korekta wynika z różnic kursowych,
h) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 10.282 zł środków na realizację projektu „Ziemia naszym małym zielonym domem” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2011,
i) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 7.320 zł środków na realizację projektu „Nasza historia poprzez malarstwo” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2011,
j) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 24.914 zł środków na realizację projektu „Bajki z lasu zabawek” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2011,
k) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 42.943 zł środków na realizację projektu „Jeden głos, jedna myśl” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2011,
l) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 2.240 zł środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji na realizację przez Gimnazjum Nr 5 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” dot. realizacji projektu pn.: „Jeden głos, jedna myśl”. Korekta wynika z różnic kursowych,
m) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o 4.935 zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem na organizację wigilii dla osób bezdomnych i samotnych,
n) zwiększenia w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 699.733 zł z tytułu wyższych wpływów środków unijnych na realizację zadania „Zamkniecie i rekultywacja 13 składowisk”,
o) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90020 o kwotę 243 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej,
p) zmniejszenia w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 352.000 zł z tytułu wpłat mieszkańców na zadania realizowane w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych, w związku z dwukrotnym wprowadzeniem dochodów w trakcie roku,
q) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 11.400 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do klasyfikacji wskazanej przez dysponenta środków. Zmiany dotyczą realizacji projektu pn.: „Rozwiń skrzydła z biznesie” (dz. 150 rozdz. 15013 oraz dz. 758 rozdz. 75862).2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 62.230 zł z tytułu zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (pismo Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2010 r. nr ST5/4822/52p/BKU/10),
b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 8.000 zł z tytułu zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (pismo Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2010 r. nr ST5/4822/71p/BKU/10),
c) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 50.237 zł środków na realizację projektu „Celebrowanie świąt w różnych kulturach” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2011,
d) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 8.177.293 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do klasyfikacji wskazanej przez dysponenta środków. Zmiany dotyczą realizacji projektów: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie w granicach miasta Leszna Trasa P-P”, „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna”, „Budowa ul. Geodetów (…)”.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 400.000 zł planu wydatków na zadaniu „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”,
b) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 93.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” dot. modernizacji ulicy Dworcowej,
c) zmniejszenie w dz. 700 rozdz. 70001 o kwotę 47.501 zł środków przeznaczonych na dotację dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na realizację zadania „Zmiana systemu ogrzewania” (z tego: 32.601 zł środki własne i 14.900 zł środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
d) zmniejszenie w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 100.000 zł środków przeznaczonych na opracowania projektowe,
e) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 51.900 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem dla Urzędu Miasta,
f) zmniejszenie w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 101.962 zł planowanych wydatków na promocję miasta w związku z koniecznością uregulowania podatku VAT od aportu gruntu wniesionego do spółki „Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.”,
g) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 101.962 zł z przeznaczeniem na uregulowanie podatku VAT wraz z odsetkami od aportu gruntu wniesionego do spółki „Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.”,
h) zwiększenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 278.083 zł z następujących tytułów:
 zwiększenie o kwotę 114.000 zł z tytułu zwiększenia rezerwy subwencji oświatowej,
 zwiększenie o kwotę 98.400 zł z tytułu zwiększenia rezerwy subwencji oświatowej i jednoczesnym uruchomieniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne,
 zwiększenie o 24.956 zł z tytułu nie uzyskania przez Województwo Wielkopolskie dofinansowania projektu „Internet zmieni Twój los – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”,
 zwiększenie o 26 zł z tytułu zmniejszenia środków własnych na realizację projektu pn.: „Dialog międzykulturowy i współpraca pomiędzy młodymi Europejczykami”,
 zmniejszenie o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu akordeonu dla Państwowej,
 zwiększenie o kwotę 8.000 zł z tytułu włączenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w zadaniach powiatu,
 zwiększenie o kwotę 32.601 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na inwestycje dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych (środki własne),
 zwiększenie o kwotę 151.000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na inwestycje dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 zmniejszenie o kwotę 93.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” dot. modernizacji ulicy Dworcowej,
 zmniejszenie o kwotę 51.900 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta pn.: „zakup sprzętu komputerowego i oprzyrządowania”,
i) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 17.237 zł z przeznaczeniem opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Środki pochodzą ze zwiększenia rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na wypłatę odpraw dla nauczycieli. Odprawy wypłacone zostały ze środków własnych, dlatego też dokonuje się zwiększenia pozostałych wydatków osobowych,
j) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 283.440 zł środków na realizację projektu „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2011,
k) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 10.282 zł środków na realizację projektu „Ziemia naszym małym zielonym domem” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2011,
l) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 7.320 zł środków na realizację projektu „Nasza historia poprzez malarstwo” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2011,
m) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 24.914 zł środków na realizację projektu „Bajki z lasu zabawek” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2011,
n) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 24.914 zł środków na realizację projektu „Bajki z lasu zabawek” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2011,
o) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 131 zł wydatków przeznaczonych na wizytę przygotowawczą koordynatora Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” projektu pn.: „Dialog międzykulturowy i współpraca pomiędzy młodymi Europejczykami”, z tego: środki zewnętrzne w wysokości 105 zł oraz środki własne w wysokości 26 zł,
p) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80110 oraz rozdz. 80148 o kwotę 320.414 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków osobowych w związku z planowaną zapłatą podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne za miesiąc grudzień 2010 r. Środki pochodzą z oszczędności w zadaniach powiatu,
q) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 15.420 zł środków na realizację projektu „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2011 (projekt realizowany po stronie wydatków w dz. 801 rozdz. 80102),
r) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 2.240 zł wydatków przeznaczonych na realizację przez Gimnazjum Nr 5 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” projektu pn.: „Jeden głos, jedna myśl”. Korekta wynika z różnic kursowych,
s) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 60.000 zł środków na realizację projektu „Dobry start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2011,
t) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 42.943 zł środków na realizację projektu „Jeden głos, jedna myśl” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2011,
u) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 2.240 zł środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji na realizację przez Gimnazjum Nr 5 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” dot. realizacji projektu pn.: „Jeden głos, jedna myśl”. Korekta wynika z różnic kursowych,
v) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80132 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu akordeonu dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia,
w) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 4.935 zł z przeznaczeniem na organizację wigilii dla osób bezdomnych i samotnych. Środki pochodzą z darowizny od mieszkańców,
x) zmniejszenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 24.956 zł w związku z brakiem uzyskania dofinansowania przez Województwo Wielkopolskie projektu „Internet zmieni Twój los – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego”. W ww. projekcie Miasto Leszno miało uczestniczyć jako Partner Projektu, a mieszkańcy mieli zostać jego beneficjentami końcowymi,
y) zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 8.005 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków osobowych w dz. 801,
z) zwiększenia w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 699.733 zł z tytułu wyższych wpływów środków unijnych na realizację zadania „Zamkniecie i rekultywacja 13 składowisk”,
aa) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz montażem i naprawą oświetlenia świątecznego,
bb) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90020 o kwotę 243 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (środki pochodzą z wyższych niż planowano wpływów),
cc) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 352.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych, w związku z dwukrotnym wprowadzeniem tytułów do realizacji (budowa nawierzchni w osiedlu Leśna Osada, budowa nawierzchni ul. Irlandziej),
dd) zmniejszenie w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 151.000 środków przeznaczonych na dotację dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację zadania „Budowa boiska pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią w kompleksie boisk sportowych przy ul. Górowskiej”. W bieżącym roku nie było możliwości rozpoczęcia prac projektowych związanych z realizacją ww. zadania, ze względu na brak realizacji umowy usunięcia kolizji energetycznej na terenie budowy boiska,
ee) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 17.500 zł z przeznaczeniem na remont szybowca oraz wymalowanie logo Miasta na jego powierzchni oraz jednoczesne zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych na kwotę 14.000 zł,
ff) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
• w dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach zadnia „bieżące utrzymanie dróg gminnych”,
• dz. 630 rozdz. 63003 na kwotę 203.496 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu pn.: „Promocja produktów turystycznych Leszna i południowo-zachodniej Wielkopolski” w związku z ubieganiem się przez Miasto Leszno o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 6.1 „Turystyka”, schemat II „Promocja i informacja turystyczna”. Projekt realizowany będzie w latach 2010-2013,
• w dz. 710 rozdz. 71095 na kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia dot. konsultacji i opiniowania w związku z realizacją inwestycji,
• w dz. 853 rozdz. 85395 na kwotę 11.824 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”,
• dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80104 na kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z modernizacją toalet w Szkole Podstawowej Nr 10 (kwota 10.000 zł) oraz zakup taboretów gazowych w przedszkolach (kwota 10.000 zł).

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, w tym: m. in. na wydatki związane zimowym utrzymaniem oraz zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 400.000 zł,
f) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80134 o kwotę 184.241 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe w dz. 801 w zadaniach miasta,
g) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 50.237 zł środków na realizację projektu „Celebrowanie świąt w różnych kulturach” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2011.
h) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 62.230 zł z przeznaczeniem opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Środki pochodzą ze zwiększenia rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na wypłatę odpraw dla nauczycieli. Odprawy wypłacone zostały ze środków własnych, dlatego też dokonuje się zwiększenia pozostałych wydatków osobowych,
i) zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85406, rozdz. 85407 oraz rozdz. 85410 o kwotę 128.168 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe w dz. 801 w zadaniach miasta,
j) zmniejszenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 3.500 zł planu wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych. Zaoszczędzone kwoty przenosi się do zadań miasta,
k) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
• w dz. 600 rozdz. 60015 na kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach zadnia „bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
• w dz. 852 rozdz. 85201, rozdz. 85220 oraz rozdz. 85295 na kwotę 80140 na kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2010” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
a) zarządzenie nr 496/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku polegających na:
• włączeniu planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zgodnie z pismami:
 nr FB.I-3.3011-357/10 z dnia 27 października 2010 roku w dz. 010 rozdz. 01095 o kwoty 13.744 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2010 roku,
 nr FB.I-3.3011-372/10 z dnia 8 listopada 2010 roku w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
• przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 1.200 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dot. świadczeń rodzinnych, w celu wyodrębnienia środków na podróże służbowe oraz szkolenia pracowników,
b) zarządzenie nr 525/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku polegających na:
• włączeniu planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zgodnie z pismem nr FB.I-4.3011-422/10 z dnia 15 listopada 2010 roku w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
• przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 w dz. 751 rozdz. 75109 na kwotę 16.043 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Urzędu Miasta Leszna dot. finansowania zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, sejmików województw oraz wyborów prezydenta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku (zadania zlecone gminie),
 w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 3.692 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dot. Środowiskowego Domu Samopomocy,
 w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 10.432 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dot. świadczeń rodzinnych, w następujący sposób:
- Świadczenia rodzinne -
§ Budżet Zmiany pomiędzy §§ Zwiększenie na podstawie pisma Wojewody
3020 +844 zł +844 zł
3110 +148.980 zł -51.020 zł +200.000 zł
4010 -10.000 zł -10.000 zł
4110 +35.000 zł +35.000 zł
4210 +1.000 zł +1.000 zł
4270 -102 zł -102 zł
4280 +108 zł +108 zł
4300 +20.000 zł +20.000 zł
4370 -330 zł -330 zł
4740 +1.500 zł +1.500 zł
4750 +3.000 zł +3.000 zł
zmniejszenia: -10.432 zł - 61.452 zł 0 zł
zwiększenia: +210.432 zł + 61.452 zł +200.000 zł
ogółem: +200.000 zł 0 zł +200.000 zł

c) zarządzenie nr 558/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku polegających na przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 w dz. 750 rozdz. 75056 na kwotę 1 zł dot. realizacji zadania związanego ze spisem powszechnym,
 w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 1.164 zł dot. funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

6. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2010” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
a) zarządzenie nr 496/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku polegających na:
• zwiększeniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zgodnie z pismami:
 nr FB.I-3.3011-350/10 z dnia 8 października 2010 r. o kwotę 7.000 zł w dz. 710 rozdz. 71015 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na działalność bieżącą dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 nr FB.I-3.3011-398/10 z dnia 29 października 2010 roku o kwotę 1.500 zł w dz. 853 rozdz. 85321 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności,
• przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 5.930 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
b) zarządzenie nr 525/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku polegających na:
• zwiększeniu planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zgodnie z pismem nr FB.I-3.3011-415/10 z dnia 9 listopada 2010 roku o kwotę 13.000 zł w dz. 754 rozdz. 75411 z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia strażaków,
• przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 300 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
c) zarządzenie nr 558/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku polegających na:
• zwiększeniu planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zgodnie z pismem nr FB.I-4.3011-471/10 z dnia 8 grudnia 2010 roku o kwotę 355.000 zł w dz. 851 rozdz. 85156 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
• przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 2.800 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2010”
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2010” po zmianach dokonanych zarządzeniem nr 525/2010 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 listopada 2010 r. polegających na:
• zwiększeniu dotacji w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 42.329 zł na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących realizacji całodobowej opieki nad dziećmi, z niżej wymienionych jednostek pozostających na terenie miasta Leszna oraz zmiany planu z podziałem na poszczególne jednostki na kwotę 11.588 zł w celu urealnienia planu dochodów, z tego:
a) zmniejszenia na kwotę 11.588 zł:
 Starostwo Powiatowe w Lesznie 3.292 zł
 Starostwo Powiatowe w Górze 8.296 zł
b) zwiększenia na kwotę 53.917 zł:
 Starostwo Powiatowe we Wschowie 18.467 zł
 Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 1 zł
 Starostwo Powiatowe w Gostyniu 9.374 zł
 Urząd Miasta w Gdyni 17.159 zł
 Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim 8.916 zł,
• przeniesieniu po stronie wydatków w dz. 853 rozdz. 85333 na kwotę 3.000 zł dot. zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w celu dostosowania planu wydatków zadań powierzonych do przewidywanego wykonania do końca roku.

8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
• zmiany wysokości finansowania realizowanych zadań inwestycyjnych,
• zmniejszeniu kwot na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
• wprowadzenia nowego tytułu zakupu inwestycyjnego jednostek budżetowych (zakup komputerów wraz z oprogramowaniem),
• zmniejszenie kwoty dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez zakłady budżetowe,
• wyodrębnieniu środków na dotację dot. realizacji projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”,
• zmniejszeniu dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 24.956 zł,
• zwiększenie dotacji na dofinansowanie zakupu akordeonu dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w kwocie 6.000 zł.


9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 – opis i finansowanie „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2010 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zmniejszeniu planu wydatków dot. realizacji zadań:
• „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” o kwotę 400.000 zł,
• „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „zamkniecie i rekultywacja 13 składowisk” o kwotę 699.733 zł,
• „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” o kwotę 93.000 zł.
 zmianie źródeł finansowania na realizowanych zadaniach inwestycyjnych.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zwiększenia w poz. „Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej Nr 10” o kwotę 10.000 zł.

11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany:
 dz. 750 rozdz. 75023:
• zwiększenie w poz. „zakup sprzętu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem” o kwotę 51.900 zł,
 dz. 801 rozdz. 80101:
• zmniejszenie w poz. „zakup modułu interaktywnego” o kwotę 3.600 zł,
• zmniejszenie w poz. „zakup 2 tablic interaktywnych” o kwotę 13.500 zł,
 dz. 801 rozdz. 80104:
• zmniejszenie w poz. „zakup sprzętu kuchennego” o kwotę 10.000 zł.
 dz. 853 rozdz. 85395:
• wprowadzenie poz. „zakup sprzętu komputerowego” w kwocie 7.200 zł.

12. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje
dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2010 roku”
do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez:
a) Miejski Zakład Budynków Komunalnych poprzez zmniejszenie w dz. 700 rozdz. 70001 w poz. „zmiana sposobu ogrzewania” o kwotę 47.501 zł,
b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poprzez:
• zmniejszenie w poz. „przebudowa i modernizacja stadionu im. A. Smoczyka” o kwotę 8.200 zł,
• zwiększenie w poz. „opracowanie dokumentacji projektowej sztucznego lodowiska” o kwotę 8.200 zł,
• zmniejszenie w poz. „budowa boiska pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią w kompleksie boisk sportowych przy ul. Górowskiej” o kwotę 151.000 zł.

13. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z:
 zwiększeniem dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę 198.501 zł,
 zmniejszenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 8.000 zł,
 zwiększeniem dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 8.000 zł,
 zwiększenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 6.000 zł,
 zmniejszenie dotacji celowej przekazanej dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 24.956 zł,
 zmniejszenia kwot dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.100 zł,
 zwiększenia kwot dotacji celowych przekazanych dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.100 zł,
 zmianami rozdziałów w ramach dz. 852 kwot przyznanych na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 8.000 zł
 zmianami kwot dotacji pomiędzy niepublicznymi podmiotami jednostek systemu oświaty na kwotę 11.800 zł.

14. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące rachunków dochodów własnych polegają na:
 zwiększeniu przychodów i wydatków w wysokości 8.000 zł z tytułu wpłaty darowizny od firmy z przeznaczeniem na potrzeby ochrony przeciwpożarowej (dz. 754, rozdz. 75411),
 zwiększeniu przychodów i wydatków w wysokości 110 zł z tytułu zwiększenia kwoty odszkodowania na pokrycie szkody powstałej w wyniku zalania sali gimnastycznej i sali lekcyjnej oraz odsetek bankowych (dz. 801, rozdz. 80101),
 zwiększenie przychodów i wydatków z tytułu prowadzenia działalności z zakresu żywienia (kwota 150 zł dz. 801, rozdz. 80148, kwota 70.000 zł dz. 801, rozdz. 80104 oraz kwota 24.700 zł dz. 854 rozdz. 85410),

 zwiększeniu przychodów i wydatków w wysokości 6.000 zł z tytułu wpłaty darowizn od miejskich przedsiębiorców z przeznaczeniem na: zakup pomocy naukowych dla Oddziału Przedszkolnego w Strzyżewicach (kwota 1.000 zł dz. 801 rozdz. 80103), zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Gimnazjum Nr 7 (kwota 5.000 zł dz. 801, rozdz. 80110),
 zwiększeniu przychodów i wydatków w wysokości 19.300 zł z tytułu wpływów z prowadzenia działalności z zakresu żywienia (rozdz. 80148) oraz odsetek bankowych w wysokości 120 zł.

15. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku wynikają ze zrealizowanych i przewidywanej do końca roku większej sprzedaży lokali mieszkalnych gminy i w związku z tym zmienia się powierzchnia lokali gminnych stanowiących własność Miasta, dla których stawki czynszu ustala Prezydent (z planowanej 120.565 m2 do 120.545 m2 średniorocznie).

16. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 19 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu przychodów Funduszu o kwotę 32.500 zł (w tym: z tytułu świadczonych usług o kwotę 35.000 zł oraz zmniejszenie z tytułu odsetek bankowych o kwotę 2.500 zł). Jednocześnie o ww. kwotę dokonuje się zwiększenia wydatków oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9.000 zł i jednocześnie zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 41.500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

17. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmianach wysokości finansowania realizowanych zadań w postaci przychodów z emisji obligacji komunalnych oraz zmniejszeniu przychodów z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 14.900 zł.

18. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 15 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2010 roku”” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zmniejszenie planu wydatków w roku 2010 przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w roku 2011 dot. realizacji następujących projektów:
• pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dz. 801 rozdz. 80101),
• pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dz. 801 rozdz. 80102),
• pn.: „Dobry start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
• pn.: „Dialog międzykulturowy i współpraca pomiędzy młodymi Europejczykami”,
• pn.: „Ziemia naszym małym zielonym domem”,
• pn.: „Nasza historia poprzez malarstwo”,
• pn.: „Bajki z lasu zabawek”,
• pn.: „Jeden głos, jedna myśl”,
• pn.: „Celebrowanie świąt w różnych kulturach”,
 zmniejszeniu wydatków bieżących i jednocześnie zwiększeniu wydatków majątkowych dot. realizacji projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”,
 zwiększeniu wydatków dot. realizacji projektu „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”.
 wprowadzeniu nowego projekt pn.: „Promocja produktów turystycznych Leszna i południowo-zachodniej Wielkopolski” w związku z wyborem projektu do dofinansowania na podstawie uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
 wyłączeniu projektu pn.: „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego” w związku z brakiem dofinansowania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.


Opracował:
Wydział BudżetuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.