Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr III/22/2010Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatk??w niewygasaj?cych z ko??cem roku bud??etowego 2010 oraz okre??lenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatk??w

Uchwa??a Nr III/22/2010Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatk??w niewygasaj?cych z ko??cem roku bud??etowego 2010 oraz okre??lenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatk??w

Numer uchwa??y: 22
Numer sesji: 3
Rok: 2010

Uchwała Nr III/22/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z końcem roku budżetowego 2010
oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków


Na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2010 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykaz, o których mowa w § 1 obejmuje wydatki w wysokości 17.266.859 zł, z tego:
- wydatki majątkowe w kwocie 15.753.818 zł
- wydatki bieżące w kwocie 1.513.041 zł.

§ 3

Plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr III/22/2010 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z końcem roku budżetowego 2010 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2010. Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte są
w planie na rok 2010, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2010 r. Prezydent Miasta oszacował wysokość tych wydatków na kwotę 17.266.859 zł.

Poniżej przedstawia się szczegółowe uzasadnienie dotyczące poszczególnych zadań:
1. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne – zadania miasta w wysokości 9.730.415 zł:
a. dz. 600 rozdz. 60016 – budowa nowych nawierzchni na drogach
gminnych o nawierzchni gruntowej w kwocie 1.523.000 zł
Realizacja ww. zadania dotyczy:
 ul. Rejtana – 380.500,- zł – umowa nr 24/2020 z dnia 09.04.2010 r.,
 ulic Tkackiej, Solnej, Snycerskiej i Nowej – 179.900 zł – umowa nr 55/2010 z dnia 04.08.2010 r.,
 ul. Boya Żeleńskiego – 150.300 zł – umowa nr 73/2010 z dnia 05.11.2010 r.,
 ulic Łowieckiej i Chocimskiej – 743.300,- zł – umowa nr 80/2010 z dnia 02.12.2010 r.,
 ul. Spółdzielczej – 69.000 zł – umowa nr 79/2010 z dnia 03.12.2010 r.
Inwestycje są w trakcie realizacji i zostały przerwane z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.
b. dz. 600 rozdz. 60016 – przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej
w kwocie 470.000 zł
Umowa nr 51/2010 z dnia 28.07.2010 r. dotyczy przebudowy ul. Dworcowej i placu przed dworcem PKP. Inwestycja jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 30 czerwca 2011 r.
c. dz. 700 rozdz. 70005 – budowa lokali socjalnych w kwocie 461.000 zł
Umowa nr 10/2010 z dnia 15.03.2010 r. na budowę dwóch budynków z 12 lokalami socjalnymi w każdym. Inwestycja jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 15 kwietnia 2011 roku.
d. dz. 750 rozdz. 75023 – adaptacja części budynku przy ul. Kilińskiego w kwocie 85.000 zł
Umowa nr 74/2010 z dnia 08.11.2010 r. na zakup sprzętu i wyposażenia. Umowa została zrealizowana, termin płatności faktury przypadnie na 2011 r.
e. dz. 750 rozdz. 75023 – zakup sprzętu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem w kwocie 84.712 zł
Postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem rozstrzygnięte zostało dnia 1 grudnia 2010 r., a umowa podpisana została dnia 7 grudnia 2010 r. Zgodnie z umową sprzęt miał być dostarczony do dnia 21 grudnia 2010 r. co pozwoliło by na zrealizowanie płatności w roku bieżącym. Niestety w związku z opóźniającą się dostawą dokonanie płatności w roku 2010 jest niemożliwe i nastąpi na początku 2011 roku.
f. dz. 801 rozdz. 80101 – budowa budynku dydaktycznego dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 1.086.100 zł
Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 42/2010 z dnia 24.06.2010 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji.
g. dz. 900 rozdz. 90002 – realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” w kwocie 4.378.703 zł
Wydatki przeznaczone zostaną na zwroty dla jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w realizacji projektu związane z rozliczeniem końcowym, na podstawie zawartego Porozumienia Międzygminnego z dnia 29.05.2006 r.
h. dz. 900 rozdz. 90015 – budowa oświetlenia ulicznego i parkowego w kwocie 144.400 zł
Wydatki na budowę nowego oświetlenia ulicznego przy następujących ulicach:
 ul. Bojanowskiego – 47.900 zł – umowa nr 78/2010 z dnia 24.11.2010 r.,
 ul. Pankiewicza – 47.900 zł – umowa nr 78/2010 z dnia 24.11.2010 r.,
 ul. Makuszyńskiego – 15.000 zł – umowa nr 16/2008 z dnia 14.03.2008 r.,
 ul. Tkacka i Nowa - 33.600 zł – umowa nr 16/2008 z dnia 14.03.2008 r.
Inwestycje są w trakcie realizacji i zostały przerwane z uwagi na niekorzystne
warunki atmosferyczne.
i. dz. 900 rozdz. 90017 – dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Zieleni na realizację inwestycji „Modernizacja Parku 1000-lecia i mini ZOO” w kwocie 47.200 zł
Środki w kwocie 47.200 zł pozostały z już rozstrzygniętego i realizowanego przetargu na „Budowę woliery dla ptaków w Parku 1000-lecia wraz z demontażem starej woliery i wykonanie stelaży pod plansze informacyjne” w ramach zadania „Modernizacja Parku 1000-lecia i mini ZOO”. W dniu 13.12.2010 r. wpłynęła prośba wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji zadania z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne panujące w okresie realizacji zamówienia. W tym roku zostanie zrealizowane 80% zadania tzn. wybudowanie woliery do 31.12.2010 r. Z uwagi na ciągłe opady śniegu oraz na zalegający śnieg nie ma możliwości dokonać aranżacji tzn. zagospodarowania nowej woliery w roślinność i przeniesienie ptactwa, a tym samym wykonawca nie może rozebrać starej woliery.
Umowę z wykonawcą zawarto dnia 21.10.2010 r.
j. dz. 900 rozdz. 90095 – wydatki w kwocie 853.500 zł
- budowa sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 363.100 zł
Wydatki na budowę sieci kanalizacji deszczowej:
- ul. Irlandzka – 112.100,- zł – umowa nr 72/2010 z dnia 03.11.2010 r.,
- ul. Geodetów – 47.000,- zł – umowa nr 76/2010 z dnia 16.11.2010 r.,
- ul. Łowiecka – 109.400,- zł – umowa nr 80/2010 z dnia 02.12.2010 r.,
- ul. Chocimska – 63.700,- zł – umowa nr 80/2010 z dnia 02.12.2010 r.,
- ul. Żółkiewskiego – 30.900,- zł – umowa nr 80/2010 z dnia 02.12.2010 r.
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zawartych umów połączona jest z budową na ww. ulicach nawierzchni drogowych. Inwestycje te są w trakcie realizacji i zostały przerwane z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.
- budowa wschodniego kolektora deszczowego w kwocie 176.300 zł
Umowa nr 49/2010 z dnia 12.07.2010 r. dotyczy opracowania dokumentacji technicznej budowy wschodniego kolektora kanalizacji deszczowej. Projekt jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 31 maja 2011 r.
- Komitety Inicjatyw Gospodarczych w kwocie 314.100 zł
Inwestycje współfinansowane przez mieszkańców w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych są w trakcie realizacji i zostały przerwane z uwagi na niekorzystne warunku atmosferyczne.
Dotyczą następujących zadań:
 budowa nawierzchni jezdni – ul. Irlandzka – 150.100,- zł – umowa nr 72/2010 z dnia 03.11.2010 r.,
 budowa oświetlenia – ulice Bojanowskiego (sięgacze), Mielżyńskich, Działyńskich – 128.500,- zł – umowa nr 78/2010 z dnia 24.11.2010 r.,
 budowa oświetlenia – ul. Pankiewicza (sięgacz nr 1) – 10.500,- zł – umowa nr 78/2010 z dnia 24.11.2010 r.,
 budowa oświetlenia – ul. Pankiewicza (sięgacz nr 3) – 10.500,- zł – umowa nr 78/2010 z dnia 24.11.2010 r.,
 ul. Wołodyjowskiego (sięgacz) – 14.500,- zł – umowa nr 16/20078 z dnia 14.03.2008 r.
k. dz. 926 rozdz. 92601 – budowa zespołu boisk sportowych i urządzeń rekreacyjnych w dzielnicy Zatorze w kwocie 443.300 zł
Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 71/2010 z dnia 25.10.2010 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji.
l. dz. 926 rozdz. 92604 - dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację inwestycji „Budowa wiaty magazynowej na sprzęt w Zaborowie” w kwocie 153.500 zł
Wykonawca ww. zadania wyłoniony został w przetargu nieograniczonym w dniu 05.11.2010 r. Zgodnie z zawartą w dniu 15.11.2010 r. umową nr 13/2010 wiata miała zostać wybudowana do 15.12.2010 r., ale wykonawca zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji zadania do wiosny 2011 r., gdyż warunki pogodowe nie pozwalają na wykonanie prac ziemnych.

2. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne – zadania powiatu w wysokości 6.023.403 zł:
a. dz. 600 rozdz. 60015 – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta w kwocie 3.762.924 zł
Umowa nr MZD-BPU/1/10 z dnia16.02.2010 r. oraz MZD-BPU/2/10 z dnia 16.02.2010 r. dotyczą przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna, realizowanej przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (z tego: środki Unii Europejskiej – 902.838 zł, środki własne współfinansujące projekt – 2.860.086 zł). Inwestycja jest w trakcie realizacji.
b. dz. 600 rozdz. 60015 – budowa ulicy Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Usługową w kwocie 2.260.479 zł
Umowa nr MZD-BPU/4/10 z dnia18.06.2010 r. oraz MZD-BPU/5/10 z dnia 18.06.2010 r. dotyczą budowy nowej ulicy Geodetów zlokalizowanej w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A., realizowanej przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (z tego: środki Unii Europejskiej 682.199 zł, środki własne współfinansujące projekt – 973.790 zł, środki własne nieobjęte umową 604.490 zł). Inwestycja jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 31.05.2011 r.

3. Wydatki bieżące – zadania miasta w wysokości 670.041 zł
a. dz. 600 rozdz. 60016 – bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 80.000 zł
Kwota wydatków niewygasających zabezpiecza środki na uregulowanie należności za zakup usług wykonanych w miesiącu grudniu 2010 r. realizowanych na podstawie umów zawartych m. in. z ENEA S.A, Siemens, Polkomtel, których termin płatności przypada w styczniu 2011 roku.
b. dz. 710 rozdz. 71004 – wydatki na opracowania planistyczne w kwocie 360.796 zł
Środki na opracowania planistyczne, które nie zostały wydane w przewidywanym terminie ze względu na trudności proceduralne przy uzgadnianiu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, szczególnie w zakresie ochrony środowiska i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dotyczy następujących umów: AP.1/2010 z 7.05.2010 r., AP.19/2009 z 31.12.2009 r., AP.17/2009 z 04.11.2009 r., AP.16/2009 z 04.11.2009 r., AP.15/2009 z 03.11.2009 r., AP.11.2009 z 03.11.2009 r., AP.10.2009 z 02.11.2009 r., AP.6.2009 z 14.04.2009 r.,AP.12/2009 z 04.11.2009 r., AP.7/2008 z 04.11.2008 r., AP.5/2008 z 04.11.2008 r.
c. dz. 710 rozdz. 71095 – wydatki na opracowania projektowe i pomiaru hałasu przy drogach w kwocie 100.200 zł
Wydatki na następujące projekty:
 budowy oświetlenia dla Osiedla Grzybowo – 8.000,- zł – umowa nr 66/2010 z dnia 01.10.2010 r.,
 budowy oświetlenia w ulicach Nowej i Tkackiej – 4.000,- zł – zlecenie z dnia 01.10.2010 r.,
 budowy oświetlenia w ul. Św. Huberta – 3.000,- zł – zlecenie z dnia 30.06.2010 r.,
 budowy nawierzchni w ulicach Orłowskiego, Siemiradzkiego, Tetmajera, Stanisławskiego – 12.100,-zł – umowa nr 70/2010 z dnia 14.10.2010 r.,
 budowy nawierzchni w ul. Kryłowa – 20.000,- zł – umowa nr 68/2010 z dnia 14.10.2010 r.,
 przebudowy Rynku Zaborowskiego – 7.900,- zł – umowa nr 69/2010 z dnia 14.10.2010 r.,
 pomiar hałasu przy drogach krajowych i wojewódzkich – 45.200,- zł – umowa nr 58/2010 z dnia 19.08.2010 r.
d. dz. 851 rozdz. 85154 – wydatki na akcje zimowe dla dzieci i młodzieży w kwocie 25.400 zł
W miesiącu grudniu br. dokonano zapytania o ocenę w sprawie zorganizowania zimowego obozu terapeutycznego dla 40 gimnazjalistów uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych na terenie miasta Leszna. Obóz zorganizowany zostanie w terminie od 29 stycznia 2011 r. do 4 lutego 2011 r. Jeszcze w grudniu br. planowane jest podpisanie umowy.
e. dz. 900 rozdz. 90005 – baza danych dot. niskiej emisji na terenie miasta Leszna w kwocie 57.645 zł
Wydatki dotyczą drugiej (ostatniej) części opracowania pn.: „Baza danych dotycząca niskiej emisji na terenie miasta Leszna” wykonanego przez Fundację na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Umowę nr GK-O342/01/2010 na realizację ww. zadania zawarto dnia 22 czerwca 2010 r.
f. dz. 900 rozdz. 90015 – remonty oświetlenia ulicznego i parkowego w kwocie 46.000 zł
Kwota wydatków niewygasających zabezpiecza środki na uregulowanie należności za zakup usług remontowych wykonanych w miesiącu grudniu 2010 r. realizowanych na podstawie umów zawartych m. in. z ENEA S.A, Siemens, Polkomtel, których termin płatności przypada w styczniu 2011 roku.

4. Wydatki bieżące – zadania powiatu w wysokości 843.000 zł
a. dz. 600 rozdz. 60015 – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 773.000 zł
Umowa nr 97/2008 z dnia 04.11.2010 r. na zimowe utrzymanie ulic obowiązuje do 31 marca 2011 roku oraz umowy zawarte m. in. z ENEA S.A, Siemens, Polkomtel na uregulowanie należności za zakup usług remontowych. Kwota środków niewygasających zabezpiecza środki finansowe na uregulowanie należności za prace wykonane w ramach utrzymania ulic w miesiącu grudniu 2010 r.
b. dz. 851 rozdz. 85195 – wydatki związane z realizacją programu szczepień profilaktycznych dziewcząt w kwocie 70.000 zł
Wydatki dotyczą promocji i ochrony zdrowia – realizacja programu szczepień profilaktycznych dziewcząt w wieku 11 lat zamieszkałych na terenie Miasta Leszna przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6.11.16.18.
Cały cykl szczepień wynosi 3 dawki i to w odpowiednim czasie: pierwsza dawka szczepionki została podana w miesiącu październiku br. Druga musi być podana po upływie 2 miesięcy od pierwszej tj. w miesiącu grudniu br. i trzecia po upływie 4 miesięcy od drugiej tj. w miesiącu kwietniu br.
Umowę podpisano dnia 16.08.2010 r. ze Specjalistycznym Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Fides Sp. C w Lesznie oraz umowę dnia 15.09.2010 r. na dostawę szczepionki z PGF URTICA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.