Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR III/ 33 /2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szybownik??w w Lesznie.

UCHWA?A NR III/ 33 /2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szybownik??w w Lesznie.

Numer uchwa??y: 33
Numer sesji: 3
Rok: 2010UCHWAŁA NR III/ 33 /2010
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ul. Szybowników w Lesznie.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szybowników w Lesznie, zwanego dalej planem, w formie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego UCHWAŁĄ NR XXXII/381/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szybowników, Wolińskiej i granic miasta Leszna (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 30.06.2009 r. Nr 128 poz. 2117).

§ 2. Granice terenu objętego planem naniesiono na mapie geodezyjnej stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiotem planu jest określenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;
7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego;
13) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
14) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
15) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
16) granic obszarów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami);
17) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
18) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR III/ 33/2010
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ul. Szybowników w Lesznie.Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szybowników w Lesznie podejmuje się z inicjatywy Prezydenta Miasta Leszna na wniosek Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego. Przedmiotem zmiany jest dopuszczenie na terenie lotniska uzupełniającej funkcji usługowej.

Granice terenu objętego planem naniesiono na mapie geodezyjnej stanowiącej załącznik graficzny do uchwały. W obszarze tym obowiązuje plan miejscowy zatwierdzony UCHWAŁĄ NR XXXII/381/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szybowników, Wolińskiej i granic miasta Leszna (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 30.06.2009 r. Nr 128 poz. 2117).

Ustalenia nowego planu będą zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna ze zmianami.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Adam Stachowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.