Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR III / 28 /2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Leszna

UCHWA?A NR III / 28 /2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Leszna

Numer uchwa??y: 28
Numer sesji: 3
Rok: 2010


UCHWAŁA NR III / 28 /2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta
Miasta Leszna

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1458 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie Panu Tomaszowi Malepszemu – Prezydentowi Miasta Leszna w sposób i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) w następującej wysokości :
- wynagrodzenie zasadnicze - 5.950,00 zł
- dodatek funkcyjny - 2.000,00 zł
- dodatek za wysługę lat 20 % - 1.190,00 zł
- dodatek specjalny 30 % - 2.385,00 zł
....................................................................................................................
Razem wynagrodzenie brutto: 11.525,00 zł
Słownie złotych:/jedenaścietysięcypięćsetdwadzieściapięć /100/00

§ 2

Uchyla się Uchwałę Nr XXIV/272/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od dnia 01 stycznia 2011 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr III /28 /2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Leszna

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1458 ze zm.) Rada Miejska jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dokonuje czynności ustalenia wynagrodzenia w stosunku do Prezydenta Miasta Leszna.

Wynagrodzenie powyższe ustala się w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.). I Tabela stanowisk wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), statostów i marszałaków województw stanowiąca załącznik nr 3 do w/w rozporządzenia przewiduje dla Prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu) następujące składniki wynagrodzenia:
- wynagrodzenie zasadnicze – kwota w złotych: 4 800 - 6 200,
- dodatek funkcyjny – kwota w złotych: do 2100.
Ponadto Prezydentowi przysługuje dodatek za wysługę lat oraz zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych - dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20 % i nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych maksymalne wynagrodzenie prezydenta miasta nie może przekroczyć w ciągu miesiąca, łącznie z dodatkiem za wieloletnią pracę siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz.1255 z 2000 r. ze zm.).

W związku z wyborem Prezydenta na kolejną kadencję z datą złożenia ślubowania nawiązany został nowy stosunek pracy z wyboru. Aktualne wynagrodzenie Prezydenta Miasta Leszna zostało przyjęte Uchwałą Nr XXIV/272/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Leszna i wynosi 11.300,00 zł.


Opracowanie:
Agnieszka Kania
Kierownik Referatu Kadr i Obsługi PrawnejInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.