Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR III /27/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010roku w sprawie okre??lenia warunk??w i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Leszno.

UCHWA?A NR III /27/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010roku w sprawie okre??lenia warunk??w i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Leszno.

Numer uchwa??y: 27
Numer sesji: 3
Rok: 2010


UCHWAŁA NR III /27/2010
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2010roku
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Leszno.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151 poz. 1014 ) oraz art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1.1. Miasto Leszno wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu.
2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
2) osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
4) promocję sportu i aktywnego stylu życia;
5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Leszna.

§ 2. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1, udzielane będzie w formie:
1) dotacji celowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej;
2) stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej Leszna.
2. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej Miasta Leszna.

§ 3. 1. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie Miasta Leszna niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu o którym mowa w § 1 ust. 2 tej uchwały.
2. Z dotacji celowej mogą być dofinansowane wydatki w szczególności na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych klubów i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.


3. Dotację celową na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać
klub, jeżeli:
1) realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;
2) angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Miastem Lesznem przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców Leszna
3) promuje wizerunek Miasta Leszna jako gminy stwarzającej warunki dla rozwoju sportu;
4) zapewni udział środków własnych na realizację zadania.

4. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego w trybie niniejszej uchwały oraz indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie przysługuje odwołanie.

§ 4. 1. Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert wskazując:
1) rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania;
2) termin i warunki realizacji zadania;
3) termin i miejsce składania ofert;
4) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Leszna.
3. W postępowaniu konkursowym mają odpowiednie zastosowanie wzory dokumentów, tj.: oferty realizacji zadania, umowy, sprawozdania określone w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) z modyfikacjami wynikającymi z zapisów niniejszej uchwały

§ 5. Złożone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Leszna w składzie co najmniej 3 osobowym.

§ 6. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:
1) znaczenie zadania dla Miasta Leszna;
2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;
4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;
5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania;
6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;
7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim
z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.

§ 7.1. Komisja konkursowa przekazuje Prezydentowi Miasta Leszna swoją propozycję rozstrzygnięcia konkursu.
2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Prezydent Miasta Leszna.

§ 8. Oferta winna być rozpatrzona w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej złożenia.

§ 9. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Leszna.

§ 10. Oferenci przyjmując dotacje zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie zawartej zgodnie z dyspozycją art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 11. 1. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy;
2) szczegółowy zakres realizowanego zadania (cel udzielenia dotacji);
3) wysokość dotacji;
4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania;
5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji;
6) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji;
7) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy;

8) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym;
9) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji.

§ 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do umowy.
§ 13. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy klubu, na warunkach określonych w umowie.
§ 14.1. Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:
a) informację o przebiegu realizacji zadania,
b) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do
oferty,
c) inne istotne informacje dot. realizacji zadania,

§ 15. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej dotacji, niewykorzystane środki finansowe należy zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych zgodnie z art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.
§ 16. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.

§ 17. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy oraz odpowiedź organizacji (klubu na doręczone wystąpienie pokontrolne) złożona w ciągu 14 dni od dnia jego doręczenia - za potwierdzeniem odbioru.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie
do Uchwały Nr III/27/2010
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2010 roku


w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Leszno.


W dniu 25 czerwca 2010 r. została uchwalona Ustawa o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), na mocy której przepisy Ustawy o kulturze fizycznej oraz Ustawy o sporcie kwalifikowanym przestały obowiązywać. Ustawa o sporcie weszła w życie z dniem 16 października 2010 r. Z tym dniem utraciła moc również uchwała Nr XIX/211/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez Miasto Leszno, rozwoju sportu kwalifikowanego. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 48, poz. 1013).
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, o którym mowa w ust. 1, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć.
Niniejsza uchwała uwzględnia zmiany w przepisach prawnych oraz określa warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Miasto Leszno.
Leszczyńskie kluby sportowe od szeregu lat uzyskują znaczące sukcesy we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Wyniki te świadczą o dużym zaangażowaniu i wysiłku zawodników oraz trenerów w podnoszeniu poziomu sportowego poszczególnych dyscyplin.Opracował:
Wydział Kultury i Kultury
Fizycznej
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.