Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr III/26/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Rady Miejskiej Leszna Nr XLIV/515/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Uchwa??a Nr III/26/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Rady Miejskiej Leszna Nr XLIV/515/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Numer uchwa??y: 26
Numer sesji: 3
Rok: 2010


Uchwała Nr III/26/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku
zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Leszna Nr XLIV/515/2010
z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :§ 1

W Uchwale Rady Miejskiej Leszna Nr XLIV/515/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych zmianie ulega § 1, który otrzymuje brzmienie :

㤠1


Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe na rok 2011 do kwoty 2.638.226,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 00/100) na realizację projektu pn.: „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – etap I: odcinek ulicy Usługowej” , realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; Priorytet I - Konkurencyjność przedsiębiorstw ; Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych, z tego :

1. Kwota 1.714.847,00 zł (słownie: jeden milion siedemset czternaście tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych 00/100) to refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2. Kwota 923.379,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) to udział środków własnych.”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/26/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku
zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Leszna Nr XLIV/515/2010
z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych


Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej Leszna Nr XLIV/515/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację zadania pn. „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – etap I: odcinek ulicy Usługowej”.


W wyniku rozstrzygnięć przetargowych na wybór wykonawcy robót oraz inżyniera kontraktu całkowity koszt inwestycji uległ zmniejszeniu o kwotę 932.624 zł z czego kwota 606.206 zł przypada na środki UE , a kwota 326.418 zł to środki własne. Poniżej pokazano w zestawieniu tabelarycznym planowane nakłady oraz nakłady po rozstrzygnięciach przetargowych


Środki UE Środki własne Razem
Wg plan 2 321 053 zł 1 249 797 zł 3 570 850 zł
Po przetargu 1 714 847 zł 923 379 zł 2 638 226 zł


Zachodzi zatem konieczność dokonania korekty kwot zobowiązań wynikających z Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XLIV/515/2010, dostosowując je do wysokości uwzględniających rozstrzygnięcia przetargowe .

Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Biuro Projektów Unijnych
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.